ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ДАВАЛАЦ ИЗДРЖАВАЊА КОД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 1037-1053

АУТОР(И): Урош Радуловић, Владимир Ердоглија

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.1037R

САЖЕТАК:

Уговор о доживотном издржавању је уговор наследног права који се у нашој правној пракси врло често закључује. У односу на уговор о доживотном издржавању, број закључених уговора о уступању и расподели имовине за живота може се сматрати занемарљивим. Уговор о доживотном издржавању је двострани правни посао у чијем закључењу фигурирају две сагласне изјаве воља. Стога за његову пуноважност није довољно постојање једнострано изражене воље, већ је неопходно постојање две сагласне изјаве воље. Најуопштеније речено давалац издржавања је лице које се обавезује да даје издржавање, односно под даваоцем издржавања подразумева се она уговорна страна која се обавезала да издржава примаоца издржавања или треће лице до краја његовог живота. У погледу појма даваоца издржавања у теорији и пракси не постоји спор, и по правилу се у својству даваоца издржавања код овог уговора појављују физичка лица, премда нема препрека да се у својству даваоца издржавања појави и правно лице.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

давалац издржавања, наслеђивање, супружници, уговор о доживотном издржавању, прималац издржавања

ЛИТЕРАТУРА:

Антић, О., Балиновац, З., Коментар Закона о наслеђивању, Београд, 1996.

Видић, Ј., Уговор о доживотном издржавању у судској пракси – Пример актуелне праксе Општинског суда у Новом Саду, Правни живот, бр. 10/2003.

Гаврић, И., Субјекти уговора о доживотном издржавању, Гласник адвокатске коморе Војводине, бр. 7-8/2014.

Ђуровић, Љ., Породично право, Београд, 1988.

Живојиновић, Д, Способност уговарача за закључење уговора о доживотном издржавању, Зборник радова: Уговор о доживотном издржавању, Ниш, 1997.

Изнер, Б., Грађанско право у теорији и пракси, Осијек, 1967.

Маринковић, К., Уговорне стране код уговора о доживотном издржавању, Крагујевац, 2016.

Месаровић, К., Правни положај странака у уговору о доживотном издржавању, Гласник АКВ, бр. 12/1963

Познић, Б., Ракић – Водинелић, В., Грађанско процесно право, Београд, 2015.

Радишић, Ј., Облигационо право, Београд, 1990.

Сворцан, С., Коментар Закона о наслеђивању Србије са судском праксом, Крагујевац, 2004.

Стојановић, Н., Проблем (не)уједначености судске праксе у сфери наследноправних односа, Зборник радова: Двадесет година закона о наслеђивању Републике Србије, Ниш, 2016.

Суботић-Константиновић, Н., Уговор о доживотном издржавању, Београд, 1968.

Суџум, Р., Имовински односи брачних другов, Београд, 1982.

Остали извори

Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и

57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља. Закон о наслеђивању Сл. лист ФНРЈ, бр. 20/55.

Породични закон РС, Службени гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011, др. закон и 6/2015.

Закон о наслеђивању, Службени гласник РС, бр. 46/95, 101/2003 – одлука УС РС и 6/2015.

Пресуда Врховног суда Републике Хрватске Рев. бр. 847/10-2 од 05.01.2011. године. Пресуда Окружног суда у Београду Гж. бр. 4124/95.

Пресуда Врховног Касационог суда РС, Рев. бр. 1663/2016 од 24.05.2017. године Пресуда Врховног суда Србије Рев. бр. 2791/05 од 09.02.2006. године.

Пресуда Жупанијског суда у Загребу Гж. бр. 6370/08-2 од 10.05.2011. године. Пресуда Жупанијског суда у Бјеловару, Гж. бр. 1951/97 од 22.01.1998. године. Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж.2281/2013, од 23. октобра 2013. године. Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. бр. 1687/16 од 08.06.2016. године.

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Гж. бр. 402/10 од 26.05.2010. године

Регистар уговора о доживотном издржавању Основног суда у Краљеву, судске јединице у Врњачкој Бањи, за 2016., 2017. и 2018. годину.

Решење Савезног врховног суда Рев. 475/59 од 17.10.1959.

Решење Врховног Касационог Суда Рев. бр. 167/2015 од 12.02.2015. године. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z18/04z18.pdf