ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА УГОВОРНО ЗАСТУПАЊЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 99-113

АУТОР(И): Славко Ђорђевић

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.099DJ

САЖЕТАК:

Овај рад се бави одређивањем меродавног права за уговорно заступање. У центру пажње се налази проблем одређивања меродавног права за постојање, обим и дејства заступања (на којем се темељи однос заступника и трећег лица и путем којег настаје уговорни однос између властодавца и трећег лица), с обзиром да за ова питања не постоје посебна колизиона правила у Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља (ЗРСЗ). Имајући ово у виду, у раду се анализира да ли на питања у вези са заступањем треба применити право које је меродавно за уговорни однос између властодавца и заступника (интерни однос заступања) или право које је меродавно за уговорни однос између властодавца и трећег лица или је, пак, потребно за ова питања изградити нова колизиона правила у складу са чл. 2 ЗРСЗ који уређује попуњавање правних празнина. Након аргументованог одбијања прва два решења, аутор објашњава како се изграђују нова колизиона правила за постојање, обим и дејства заступања у складу са чл. 2 ЗРСЗ.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уговорно заступање; овлашћење за заступање; меродавно право; изградња нових колизионих правила у складу са чл. 2 ЗРСЗ

ЛИТЕРАТУРА:

Варади, Т., Бордаш, Б., Кнежевић, Г., Павић, В., Међународно приватно право, Београд, 2012.

Водинелић, В., Грађанско право, Београд, 2012.

Дика, М., Кнежевић, К., Стојановић, С., Коментар Закона о међународном приватном и процесном праву, Београд, 1991.

Ђорђевић, С. Телеолошка редукција колизионих норми и попуњавање правних празнина у Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2019.

Ђорђевић, С., Меродавно право за уговор о дистрибуцији у међународном приватном праву Србије, у: Мићовић, М. (ур.), Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.

Ђорђевић, С., Мешкић, З., Међународно приватно право I, општи део, Крагујевац, 2016.

Ђорђевић, С., Примена међународног приватног права у јавнобележничкој пракси, кратка упутства и објашњења, http://beleznik.org/images/pdf/obavestenje/uputstvo_za

_primenu_mpp_u_jb_praksi.pdf (приступљено 20.04.2021).

Ђорђевић, С., Утврђивање и попуњавање правних празнина у Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља, Крагујевац, 2020.

Живковић, М., Међународно приватно право, националне кодификације, Београд, 1996. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља – ЗРСЗ, Службени лист СФРЈ, бр. 43/82 и 72/82 – испр., Службени лист СРЈ, бр. 46/96 и Службени гласник РС, бр. 46/2006 – др. Закон.

Јакшић, А., Међународно приватно право – општа теорија, Београд, 2017 Junker, A., Internationales Privatrecht, 2. Aufl., München, 2017.

Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to Agency, https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=89 (приступљено 20.04.2021). Kegel, G., Internationales Privatrecht, 4. Aufl., München, 1977.

Kegel, G., Schurig, K., Internationales Privatrecht, 8. Aufl., München, 2000.

Kleinschmidt, J., Agency and authority of agents, in: Encyclopedia of Private International Law, Volume 1, Cheltenham (UK, Northampton (MA, USA), 2017.

Kropholler, J., Internationales Privatrecht, Tübingen 2006.

Mäsch, G., Ein Vollmachtsstatut für Europa, in: Michales, R., Solomon, D. (Hrsg.), Lieber Amicorum Klaus Schurig zum 70. Geburtstag, München, 2012.

Max Planck Institute for Private International and Comparative Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I), RabelsZ 2007, 71.

Нацрт Закона о међународном приватном праву Републике Србије, https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/6274/konacna, приступљено 20.04.2021.

Spickoff, A., Kodifikation des Internationalen Privatrechts der Stellvertretung, RablesZ, 3/2016.

Станивуковић, М., Ђундић, П., Међународно приватно право – посебни део, Нови Сад, 2008

Станивуковић, М., Живковић, М., Међународно приватно право, општи део, Београд, 2008

Станковић, О., Водинелић, В., Увод у грађанско право, Београд, 1996

Уредба бр. 593/2008 Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о меродавном праву за уговорне обавезе – Рим I Уредба (Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Concil of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Official Journal L 177/6, 4.7.2008)).