INDIVIDUALNA KOMUNIKACIJA I AUTOMATIZOVANO PREGOVARANJE KOD ELEKTRONSKIH UGOVORA

Usluge i vladavina prava (2021), str. 91-97

AUTOR(I): Igor Kambovski

E-ADRESA:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.091K

SAŽETAK:

Elektronski sporazum predstavlja sporazum zaključen na daljinu elektronskim putem, korišćenjem elektronskih sredstava. Međutim, elektronska sredstva se koriste ne samo za zaključivanje ugovora, već i za pregovaranje i dogovaranje njegovog sadržaja i elemenata ili za efektuiranje njegovog sprovođenja i izvršenja. Savremena društva su bazirana na ekonomskim sistemima koji se uglavnom zasnivaju na ugovorima. U uslovima razvoja globalizacije i digitalne ekonomije, industrija i uslužne delatnosti usmerene su ka dostignućima i prednostima koje pruža informaciono društvo. Međutim, bez poverenja u elektronski zaključene ugovore, nove ekonomije neće moći da ostvare svoj puni potencijal i zaostaće za mogućnostima koje nude nove tehnologije. Stoga, ostaje ili povećati poverenje u tehničke mogućnosti i validnost elektronskog ugovora ili pronaći potpuno novi koncept za regulisanje razmene dobara i usluga u okviru nove digitalne ere. U svakom slučaju, lakše je i prihvatljivije stvoriti tehnička rešenja za pravnu validnost E-ugovora kako bi se redefinisali pravni ugovorni mehanizmi koji uspešno funkcionišu decenijama i vekovima.

KLJUČNE REČI:

Elektronski ugovor, pregovaranje.

LITERATURA:

Dabović Anastasovska, J, Pregovaranjeto i opštite uslovi na dogovorite, Delovno pravo, br. 20/2009, Združenie na pravnicite na R. Makedonija, Skopje, 2009.

Kambovski, I., Elektronska trgovija i elektronski dogovor, (Doktorska disertacija), Pravni fakultet „Justinijan Prvi“, Skopje, 2009.

Dobrijević, G., Poslovno komuniciranje i pregovaranje, Beograd, 2017.

Živković, V., Elektronska trgovina – Pravo informacionih tehnologija, Beograd, 2007.

Kersten, G. E., The Science and Engineering of E-Negotiation: An introduction, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences, 2003

Koevski, G., Evropskata pravna ramka za Elektronskata trgovija, Delovno pravo br.16, Združenie na pravnicite od stopanstvoto na Republika Makedonija, Skopje, 2006

Koevski, G., Elektronskoto sklučuvanje na dogovorite i odgovornosta za nivnoto ispolnuvanje, Delovno pravo br.20, Združenie na pravnicite na Republika Makedonija, Skopje, 2009

Raynouard, A., La Formation du Contract Electronique, Pantheon-Assas, Paris, 2002

Runge, A., Schopp, B., Stanoevska-Slabeva, K., The management of business transactions through electronic contracts, IEEE Computer Society Press, Tenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications, Florence, Italy, 1999.