ИНДИВИДУАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И АУТОМАТИЗОВАНО ПРЕГОВАРАЊЕ КОД ЕЛЕКТРОНСКИХ УГОВОРА

Услуге и владавина права (2021), стр. 91-97

АУТОР(И): Игор Камбовски

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.091K

САЖЕТАК:

Електронски споразум представља споразум закључен на даљину електронским путем, коришћењем електронских средстава. Међутим, електронска средства се користе не само за закључивање уговора, већ и за преговарање и договарање његовог садржаја и елемената или за ефектуирање његовог спровођења и извршења. Савремена друштва су базирана на економским системима који се углавном заснивају на уговорима. У условима развоја глобализације и дигиталне економије, индустрија и услужне делатности усмерене су ка достигнућима и предностима које пружа информационо друштво. Међутим, без поверења у електронски закључене уговоре, нове економије неће моћи да остваре свој пуни потенцијал и заостаће за могућностима које нуде нове технологије. Стога, остаје или повећати поверење у техничке могућности и валидност електронског уговора или пронаћи потпуно нови концепт за регулисање размене добара и услуга у оквиру нове дигиталне ере. У сваком случају, лакше је и прихватљивије створити техничка решења за правну валидност Е-уговора како би се редефинисали правни уговорни механизми који успешно функционишу деценијама и вековима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Електронски уговор, преговарање.

ЛИТЕРАТУРА:

Дабовић Анастасовска, Ј, Преговарањето и општите услови на договорите, Деловно право, бр. 20/2009, Здружение на правниците на Р. Македонија, Скопје, 2009.

Камбовски, И., Електронска трговија и електронски договор, (Докторска дисертација), Правни факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2009.

Добријевић, Г., Пословно комуницирање и преговарање, Београд, 2017.

Живковић, В., Електронска трговина – Право информационих технологија, Београд, 2007.

Kersten, G. E., The Science and Engineering of E-Negotiation: An introduction, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences, 2003

Коевски, Г., Европската правна рамка за Електронската трговија, Деловно право бр.16, Здружение на правниците од стопанството на Република Македонија, Скопје, 2006

Коевски, Г., Електронското склучување на договорите и одговорноста за нивното исполнување, Деловно право бр.20, Здружение на правниците на Република Македонија, Скопје, 2009

Raynouard, A., La Formation du Contract Electronique, Pantheon-Assas, Paris, 2002

Runge, A., Schopp, B., Stanoevska-Slabeva, K., The management of business transactions through electronic contracts, IEEE Computer Society Press, Tenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications, Florence, Italy, 1999.