VLADAVINA PRAVA NA „USLUZI“ NARODU, KROZ TEORIJU I PRAKSU

Usluge i vladavina prava (2021), str. 81-87

AUTOR(I): Ana Opačić, Vladimir Vrhovšek

E-ADRESA:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.081O

SAŽETAK:

Mi, kao autori ovog teksta, našli smo da je bitno ukazati na tesnu povezanost prava i pravde, teorije i prakse, jer građani idu u sud po pravdu. Šta je pravda kazuje sudija. S tim, da kada je pravna norma dostupna licima na koja se odnosi,zatim kada je predvidiva i kada je sudska praksa ujednačena, lica na koje se odnosi pravna norma, mogu konkretno znati svoja prava i obaveze, te tako znaju i da se prema njima moraju ponašati i predvideti posledice svog ponašanja. Kada je ispunjeno sve navedeno može se reći da su ispunjeni zahtevi vladavine prava i pravne sigurnosti, pa se tako slobodno može reći i to da su pravo i pravdo na „usluzi narodu“, kroz teoriju i praksu. Valja podsetiti da preciznost pravne norme predstavlja jedan od osnovnih elemenata načela vladavine prava i ključan je faktor za nastanak i održanje legitimiteta pravnog poretka, što važi za sve grane prava, kao i da su sudske odluke obavezne za sve.

KLJUČNE REČI:

pravo, pravda, pravna norma, ujednačena sudska praksa, vladavina prava, legitimitet.

LITERATURA:

Pravna enciklopedija, Beograd, 1985.

Perović, S., Moć prirodnog prava, uvodna usmena reč koju je Autor održao na Dvanaestom susretu Kopaoničke škole prirodnog prava koji je bio posvećen temi

»Moć i nemoć prava« u okviru stalnog naslova škole »Pravda i pravo« koji je održan 13–17. decembra 1999. godine, str. 240 i 241.

Urošević, L., Šta je sve potrebno da postaneš “Pravedni sudija“, Izbor sudske prakse, br. 1/2010.

Zakon o sudijama, Sl. glasnik RS, br. 116/2008, 58/2009 – odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – odluka US, 121/2012, 124/2012 – odluka US, 101/2013, 111/2014 – odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 – odluka US, 106/2015, 63/2016 – odluka US i 47/2017

Odluka Ustavnog suda Uo 184/2011 od 27. novembra 2014. godine- Bilten Apelacionog suda u Beogradu, br. 7/2015, Beograd, autor sentence Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Privredni Apelacioni sud – Pitanja i odgovori – radni materijal sa 28. Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2019. godine

Privredni apelacioni sud Pž 7188/2015 od 16.08.2016. godine, iz Biltena PAS, br. 1/2017

Ustav RS, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.