ВЛАДАВИНА ПРАВА НА „УСЛУЗИ“ НАРОДУ, КРОЗ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 81-87

АУТОР(И): Ана Опачић, Владимир Врховшек

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.081O

САЖЕТАК:

Ми, као аутори овог текста, нашли смо да је битно указати на тесну повезаност права и правде, теорије и праксе, јер грађани иду у суд по правду. Шта је правда казује судија. С тим, да када је правна норма доступна лицима на која се односи,затим када је предвидива и када је судска пракса уједначена, лица на које се односи правна норма, могу конкретно знати своја права и обавезе, те тако знају и да се према њима морају понашати и предвидети последице свог понашања. Када је испуњено све наведено може се рећи да су испуњени захтеви владавине права и правне сигурности, па се тако слободно може рећи и то да су право и правдо на „услузи народу“, кроз теорију и праксу. Ваља подсетити да прецизност правне норме представља један од основних елемената начела владавине права и кључан је фактор за настанак и одржање легитимитета правног поретка, што важи за све гране права, као и да су судске одлуке обавезне за све.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

право, правда, правна норма, уједначена судска пракса, владавина права, легитимитет.

ЛИТЕРАТУРА:

Правна енциклопедија, Београд, 1985.

Перовић, С., Моћ природног права, уводна усмена реч коју је Аутор одржао на Дванаестом сусрету Копаоничке школе природног права који је био посвећен теми

»Моћ и немоћ права« у оквиру сталног наслова школе »Правда и право« који је одржан 13–17. децембра 1999. године, стр. 240 и 241.

Урошевић, Л., Шта је све потребно да постанеш “Праведни судија“, Избор судске праксе, бр. 1/2010.

Закон о судијама, Сл. гласник РС, бр. 116/2008, 58/2009 – одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС, 101/2013, 111/2014 – одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 – одлука УС, 106/2015, 63/2016 – одлука УС и 47/2017

Одлука Уставног суда Уо 184/2011 од 27. новембра 2014. године- Билтен Апелационог суда у Београду, бр. 7/2015, Београд, аутор сентенцe Боривоје Живковић, судија Апелационог суда у Београду

Привредни Апелациони суд – Питања и одговори – радни материјал са 28. Саветовања привредних судова Републике Србије, Златибор, септембар 2019. године

Привредни апелациони суд Пж 7188/2015 од 16.08.2016. године, из Билтена ПАС, бр. 1/2017

Устав РС, Службени гласник РС, бр. 98/2006.