САВРЕМЕНА УСЛУЖНА ПРАВИЛА И ВЛАДАВИНА ПРАВА

Услуге и владавина права (2021), стр. 41-56

АУТОР(И): Снежана Миладиновић Дробнич

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.041M

САЖЕТАК:

У овом раду ћемо настојати да савремена нормативна правила за услужне послове сагледамо у свијетлу принципа владавине права. Владавина права, како каже Коста Чавошки, јесте “метаправна идеја о ваљаном правном поретку који подробним и постојаним правним ограничењима државне власти, одговарајућим својствима закона и поузданим институционалним јемствима највећма обезбеђује људску сигурност и слободу.”

У раду смо указали на појам владавине права и начела на којима се она темељи, а затим извршили анализу принципа на којима се темеље савремена услужна правила и самих тих правила. Посебну пажњу смо посветили услужним правилима садржаним у Директиви о услугама и Нацрту Заједничког референтног оквира за приватно право.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

владавина права, услужна правила, Директива о услугама, DCFR, рекодификација

ЛИТЕРАТУРА:

Аристотел, Политика, Београд, 2003.

Аврамовић Д., Владавина права и правна држава, истост или различитост? Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2010.

Божанић В., Стокић Д., Нормативно регулисање квалитета, Београд, 2010.

Векас, Л., Прилози историјској и упоредноправној оцени Мађарског грађанског законика, European Lawyer Journal, Европски правник, бр. 1/2015, вол. XIII.

Вељковић, С., Маркетинг услуга, Београд, 2009.

Вилус, Ј., Међународне организације и регулисање услуга, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Вон Бар Ц., Европски размишљати о приватном праву, European Lawyer Journal,

Европски правник, бр. 1/2015, вол. XIII.

Von Bar, C., Beale, H., Clive, E., Schulte-Nölke, H., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition; Academic contributors and funders, Sellier, European law publishers GmbH, Munich. 2009.

Grönroos, C., Gummerus, J., The service revolution and its marketing implications: service logic vs service-dominant logic, Managing Service Quality, 2014, Vol. 24 Iss: 3.

Диоген Лаертије, Животи и мишљења истакнутих филозофа, Београд, 2003.

Ђурђевић, М., Правна сигурност у уговору, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.

Ђурић, М., Историја Хеленске књижевности, Београд, 2003.

Зекавица, Р., Идеја владавине права – од античких корена до савремене правне теорије и праксе, Београд, 2018.

Калуђеровић, Ж., Разумевање правде у Солоновим елегијама, Архе, V, 10/2008.

Кант, И., Критика практичког ума, Београд, 1979.

Кант, И., Метафизика морала, Сремски Карловци, 1993.

Кант, И., Заснивање метафизике морала, Београд, 2008.

Комисија за израду Грађанског законика, Преднацрт, Грађански законик Републике Србије, Облигациони односи, Београд, 2009.

Комисија за израду Грађанског законика, Рад на изради Грађанског законика Републике Србије, Извештај Комисије са отвореним питањима, Београд, 2007.

Костић, М., Менаџмент тоталним квалитетом, Београд, 2007.

Лауц, З., Начело владавине права у теорији и пракси, Правни вјесник, бр. 3-4/16.

Мићовић, М, Заштита права потрошача, Крагујевац, 2009.

Мићовић, М., Хетерогеност услуга и хомогеност услужних правних послова, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Мићовић, М., О условном Услужном праву, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.

Мићовић, М., Заједничка правила за уговоре о услугама, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.

Миладиновић, С., Организована хармонизација уговорног права, Правни живот –

часопис за правну теорију и праксу, бр. 10/2010.

Миладиновић, С., Право на разлику и организована хармонизација уговорног права,

Страни правни живот, бр. 2/2011.

Миладиновић, С., Нивои правне заштите корисника услуга, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.

Миладиновић, С., Поједини уговори о пружању услуга у свијетлу Заједничког референтног оквира за приватно право (Draft Common Frame of references for private Law), Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.

Миладиновић, С., Правна сигурност и слобода пружања услуга, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.

Миладиновић, С., Уговор о пружању услуга у одредбама Заједничког референтног оквира за европско приватно право (Draft Common Frame of Reference for a European Private Law – DCFR), Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.

Миладиновић, С., Улога и значај основних начела Облигационог права у правном регулисању услужних послова и конципирању Услужног права, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.

Миладиновић, С., Услужна правила у црногорском праву (некад и сада), Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.

Миленковић, Ј., Директива ЕУ 123/2006 о услугама на унутрашњем тржишту ЕУ, циљеви, новине и начин имплементације, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Монтескије, О духу закона, Београд, 2011.

Normann, R., Service management (strategy and leadership in service business), Wiley, 2000.

Пекић, Б., Маргиналије и моралије – мисли, Нови Сад, 2008.

Платон, Закони, Београд, 2004.

Radun, V., Konkurencija na nišanu, Konkurentski intelidžens, HESPERIAedu, edicija NeWave, 2008.

Раковић, Р., Квалитетом до пословне изврсности, Београд, 2006.

Родин, С., Директива Европске уније 123/2006 о услугама – досег и оправдања, Зборник Правног факултета у Загребу, 59(1) 2009.

Services Directive, Directive No. 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market of 12 December 2006, OJ L 376, 27.12.2006.

Теофиловић, П., Правна сигурност – значај медија за упапређење правне сигурности грађана, Мали водич кроз људску сигурност, 2014.

Тот, И., Шта је то уговор о услугама (у Хрватском праву), Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.

Hojnik, J., EU Internal Market and National Tradition and Culture: Any Room for Market Decentralisation? Croatian Yearbook of European Law and Policy, No 8/2012.

Хорак, Х., Думанчић, К., Проблеми имплементације Директиве о услугама у право РХ – одступање од социјалног модела на националном нивоу, Зборник Правног факултета у Ријеци (1991) в. 32, (2011), бр. 2.

Цицерон, Држава, Београд, 2002.

Чавошки К., Васић Р., Увод у право, Београд, 2006.