Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske Unije (2021), str. 643-656

AUTOR(I): Predrag Č. Stojanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.643S

SAŽETAK:

Često se javno-privatno partnerstvo predlaže kao jedan od boljih načina ustanovljenja održivog i ekonomski efikasnog korišćenja vodnog bogatstva. S druge strane, svedočimo očiglednoj krizi legitimiteta liberalizacije javne komunalne delatnosti, kako od strane različitih građanskih pokreta, tako i autora koji osporavaju uspešnost ovog koncepta u finansiranju vodosnabdevanja, naglašavajući da su brojni praktični primeri učešća privatnog kapitala u ovoj oblasti doveli do suprotnih efekata po najsiromašnije slojeve stanovništva. Autor u radu analizira rezultate istraživanja koja se tiču koncepta javno-privatnog partnerstva, i pokušava pružiti odgovor na pitanje da li se ovakva rešenja čine nužnim i da li se uopšte mogu uskladiti sa aktuelnom tendencijom javnih politika da se pravo na vodu prizna i uvrsti u katalog osnovnih ljudskih prava.

KLJUČNE REČI: 

javno-privatno partnerstvo, JPP, vodosnabdevanje, vodoprivreda, pravo na vodu i sanitarnu zaštitu.

LITERATURA: