Inovativni pristupi nastavi matematike primenom znanja stečenih u okviru informatike i računarstva

9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2022 (2022) стр. 475-482

АУТОР(И): Bojana Apelić, Ana Božović

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/TIE22.475A

САЖЕТАК:

Kontinuirani progres u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), ima neminovan uticaj na sve sfere života, pa samim tim i na nastavni proces. Sadržaji sa kojima se učenici upoznaju u okviru informatike i računarstva mogu se primeniti u gotovo svim nastavnim predmetima. Njihova primena umatematici ima višestruki pozitivan uticaj kako na motivaciju učenika, povećanje efikasnosti nastavnogprocesa, racionalno korišćenje vremena na časovima, razvoj opštih međupredmetnih kompetencija, kao iključnih kompetencija za celoživotno učenje. U cilju isticanja veze između nastavnih predmeta iosposobljavanja učenika da primenjuju stečena znanja na konkretnim primerima, predmetni nastavnicičesto osmišljavaju zajedničke časove ili projekte. U radu su prikazani neke od uspešno realizovanihaktivnosti koje predstavljaju korelaciju tri nastavna predmeta: informatike i računarstva, tehnike itehnologije i matematike.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

inovativna nastava; IKT; međupredmetna korelacija; međupredmetne kompetencije

ЛИТЕРАТУРА:

 • [1]Havelka, N.(2000): Učenik i nastavnik uobrazovnom procesu, Zavod za udžbenike inastavna sredstva, Beograd, str. 125
 • [2]Đorđević, J. (1997): Nastava i učenje usavremenoj školi, Učiteljski fakultetBeograd str. 394.
 • [3]Bratanić, M. (2002) Paradoks odgoja,Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada
 • [4]Arzarello, F; Ferrara, F; Robutti, O. (2012)Mathematical modelling with technology:the role of dynamic representations / – In:teaching mathematics and its applications.-ISSN 0268-3679. – STAMPA. – 31:1, pp.20-30.
 • [5]Kralj, R. (2019) Primena programskogpaketa GeoGebra u nastavi Nacrtnegeometrije, Univerzitet u Novom Sadu,Prirodno-matematički fakultet, Departmanza matematiku i informatiku, Master rad,str. 54
 • [6]Božić, R.; Dedeić, Ј; Milićević, S; Kovačević, I.; (2020), Primena geogebre u nastavimatematike, T1.3-20, str. 2
 • [7]Hohenwarter, M. & Hohenwarter, J. (2009).GeoGebra pomoć 3.2. Posećeno 23. 6.2022. godine na: http://www.geogebra.matf.bg.ac.rs/uputstvoGGB.pdf
 • [8]Božić, R; (2019), Obrada funkcija saparametrima uz pomoć računara, doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodni-matematički fakultet, departman za matematiku i informatiku, str. 138
 • [9]Masri R.; Hiong T.; Tajudin N.; (2016), Theefekts of using GeoGebra teaching strategyin Malaysian secondary schools: A casestudy from Sibu, Sarawak, Geografija –Malaysian Journal of Societu and Space 12issue 7 ( 13-25), ISSN 2180-2491
 • [10]www.britishcouncil.org, posećen jun 2022.godine
 • [11]345 Državni seminar o nastavi matematikei računarstva DMS, micro:bitu nastavi,Beograd, 09. – 10. 02. 2019. godine, str.1
 • [12]www.petlja.org, посећен јун, 2022. год
 • [13]Gallagher, E., & Reder, M. (2004).PowerPoint: Possibilities and problems.Essays on Teaching Excellence: Toward theBest in the Academy, 16(3)