Квалитет питања у ТВ школи у настави природе и друштва

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 563-576)

АУТОР(И): Јелена С. Лукић

Е-АДРЕСА: jelena.lukic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.563L

САЖЕТАК:

Циљ рада је утврђивање квалитета ТВ часова Света око нас и Природе и друштва који су емитовани на каналима Радио-телевизије Србије током ванредног стања у школској 2019/2020. години. Иако је рад био посредан, односно непосредна интеракција наставника и ученика је изостала, питања наставника била су начин за успостављање неке врсте интеракције у овако организованој настави. Због тога смо приступили анализи типова питања која су наставници постављали ученицима путем малих екрана. Узимајући у обзир да се постигнућа учења могу сагледати на основу Блумове таксономије, анализирали смо шеснаест ТВ часова и питања разврстали према когнитивном подручју у шест образовних нивоа. Резултати ука- зују да су највише заступљена питања у оквиру нижих когнитивних нивоа (знање, разумевање и примена) и да не постоје статистички значајне разлике у когнитивним доменима на постављеним питањима између нижих (1. и 2. разред) и виших разреда (3. и 4. разред), док су на часовима утврђивања наставних садржаја учитељи постављали статистички значајно квалитетнија питања у односу на часове обраде.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

квалитет питања, Блумова таксономија, настава природе и друштва.

ЛИТЕРАТУРА:

Alnofal, I. (2018). Cognitive Levels in  Saudi  EFL  Teachers’  and  Textbook  Questions. Journal of Language Teaching and Research, 9(4), 695−701.

Astrid, N., Amrina, R. D., Desvitasari, D., Fitriani, U. & Shahab, A. (2019). The Power of   Questioning:   Teacher’s   Questioning   Strategies   in    the    EFL  Classrooms. Indonesian Research Journal in Education, 91−106.

Aydemir, P. & Çiftçi, Y. (2008). Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 103−115.

Azar, A. (2005). Analysis of Turkish high-school physics-examination questions and university entrance exams questions according to Bloom’s taxonomy. Journal of Turkish Science Education, 2(2), 144−150.

Azerefegn, K. (2008). A study on the types of teacher questions and questioning strategies: The case of two private secondary schools in Addis Ababa. Dissertation. Addis Ababa: Addis Ababa University Institute of Language Studies.

Банђур, В. и Поткоњак, Н. (2006). Истраживачки рад у школи: акциона истражи- вања. Београд: Школска књига.

Благданић, С. (2009). Квалитетни задатак објективног типа у настави природе и друштва. Иновације у настави – часопис за савремену наставу, 22(3), 40−50.

Благданић, С. и Банђур, В. (2018). Методика наставе природе и друштва. Београд: БИГЗ школство, Учитељски факултет.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectivas. Benjamin S. Bloom (ed.). Handbook I: The Cognative Domain. New York: David McKay.

Borić, E. i Škugor, A. (2013). Analiza pitanja u udžbenicima i radnim bilježnicama prirode i društva prema obrazovnim postignućima. Napredak, 154(1−2), 201−218.

Borić, E., Škugor, A. & Borić, I. (2015). Analiza dimenzija kognitivnih procesa i dimenzija znanja u udžbenicima i radnim bilježnicama Prirode i društva. Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, 156(3), 283−296.

Cannon, M. & Feinstein, H. (2005). Bloom beyond Bloom: Using the revised taxonomy to develop experiential learning strategies. Developments in Business Simulation and Experiential Learning: Proceedings of the Annual ABSEL conference, 32, 348−356.

Churches, A. (2008). Bloom’s Digital Taxonomy. Retrieved April 27, 2021. from the World Wide Web                                                            http://burtonslifelearning.pbworks.com/w/ file/fetch/26327358/BloomDigitalTaxonomy2001.pdf.

Cotton, K. (1988). Instructional Reinforcement. Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory.

Dös, B., Bay, E., Aslansoy, C., Tiryaki, B., Çetin, N. & Duman, C. (2016). An Analysis of Teachers’ Questioning Strategies. Educational research and reviews, 11(22), 2065−2078.

Filiz, S. (2009). Question and answer method to ask questions and technical information on the effects of teacher education. Social Sciences Journal of Caucasus  University, 2.

Gall, M. (1984). Synthesis of Research on Teachers’ Questioning. Educational Leadership, 42(3), 40−47.

Glušac, T., Pilipović, V. & Marčićev, N. (2019). Analysis of English language test tasks for seventh-and eighth-graders in Serbia according to Bloom’s Taxonomy. Nastava i vaspitanje, 68(1), 35−50.

Glušac, T., Wattles, M. & Marčićev, D. (2020). Analysis of English language test tasks for fifth and sixth graders in Serbia according to Bloom’s Taxonomy. Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu, 33(2), 128−139.

Güler, M. (2021). An investigation of the questions mathematics  teachers  useon  exams. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 141−153.

Hadelan,  M.  (2020). Analiza  kvalitete  i  vrste   pitanja   pri   usmenoj   provjeri  znanja (Doctoral dissertation). University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Pedagogy.

Jurić, J., Mišurac, I. i Vežić, I. (2019). Struktura zadataka prema Bloomovoj taksonomiji u udžbenicima iz matematike za razrednu nastavu. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teorije i praksu, 68(2), 469−487.

Jurić, V. (1974). Učenikovo pitanje u suvremenoj nastavi. Zagreb: Školska knjiga.

Khan, B. & Inamullah, M. (2011). A study of lower-order and higher-order questions at secondary level. Asian Social Science, 7(9), 149−157.

Лазаревић, Ж. и Банђур, В. (2001). Методика наставе природе и друштва. Јаго- дина: Учитељски факултет, Београд: Учитељски факултет.

Ma, X. (2008). The skills of teacher’s questioning in English classes. International Educational Studies, 1(4), 92−100.

Matra, D. (2014). Teacher questioning in classroom interaction. A Journal of Culture, English Language Teaching and Literature, 14(1), 1−128.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2020). Оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима уз програм учења на даљину за ученике основних и средњих школа.

Одлука о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања (2020). Службени гласник РС, бр. 30.

Програм наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (2018). Просветни гласник, бр. 16.

Програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (2017). Просветни гласник, бр. 10.

Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (2019). Просветни гласник, бр. 5.

Програм наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (2019). Просветни гласник, бр. 11.

Serat, O. (2017). Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organization Performance. Mandaluyong: Asian Development Bank.

Shen, P. & Yodkhumlue, B. (2012). A case study of teacher’s questioning and students’ critical thinking in college EFL reading classroom. International Journal of English Linguistics, 2(1), 199−206.

Stojanović, D. (2020). Analiza realizacije učenja na daljinu u Srbiji za vreme pandemije virusa COVID 19. U P. Mitić i D. Marjanović (ur.): Black Swan in the World Economcy 2020 (121−140). Beograd: Institut ekonomskih nauka.

Swart, J. (2010). Evaluation of Final Examination Papers in Engineering: A Case Study Using Bloom’s Taxonomy. IEEE Transactions on Education, 53(2) 257−264.

Tarman, B. & Kuran, B. (2015). Examination of the Cognitive Level of Questions in Social Studies Textbooks and the Views of Teachers Based on. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 213−222.

Ugur, F. (2019). Evaluation of Activities in Secondary School Level Turkish Workbooks According to Types of Memory and Revised Bloom’s Taxonomy. International Education Studies, 12(4), 185−197.

Вилотијевић, М. (1999). Дидактика 1 – Предмет дидактике. Београд: Учитељски факултет.

Вилотијевић, М. (2000). Дидактика 3 – Организација наставе. Београд: Учитељ- ски факултет.

Yuliawati, Y., Mahmud, M. & Muliati, M. (2016). Teacher’s questioning and students’ critical thinking in EFL classroom interaction. ELT Worldwide, 3(2), 231−247.

Zorluoglu, L. & Güven, Ç. (2020). Analysis of 5th Grade Science Learning Outcomes and Exam Questions According to Revised Bloom Taxonomy. Journal of Educational Issues, 6(1), 58−69.

Зукорлић,   М.   (2012).    Карактеристике    ефикасне    педагошке    комуника- ције. Иновације у настави – часопис за савремену наставу, 25(1), 112−119.