Neformalni obrazovni kontekst i nastava prirode i društva u izmenjenom društvenom kontekstu – metodički pristup i značaj

Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (2021) (str. 531-544)

AUTOR(I): Milana R. Pivaš

E-ADRESA: milana.pivas@skolavuk.edu.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.531P

SAŽETAK:

Jednako delotvorna i zahtevna prema svim učenicima, tradicionalna paradigma onemogućava samostalno sticanje znanja u izmenjenom društvenom kontekstu. Učenike treba osposobiti da samostalno istražuju i analiziraju prirodne i društvene pojave i procese. Uloga učitelja je da kreira celovitu sliku, a ne da nastavne sadržaje tumači kao biološke, geografske ili istorijske. Da bismo izbegli pasivnost učenika u nastavnom procesu, neophodno je odabrati neformalni kontekst i prilagoditi ga sadržaju koji se uči.

U radu smo pokušali da ukažemo na značaj integrativnog pristupa u neformalnom obrazovnom kontekstu u okviru sadržaja predmeta Prirode i društva. Prikazali smo praktičnu implikaciju u vezi sa prirodnim i društvenim sadržajima. Kao prepreke ovom načinu rada, navodi se nedo- statak sredstava, vremena i zainteresovanosti učitelja. Pored toga što smo ukazali na delotvornu primenu neformalnog konteksta u izmenjenom društvenom kontekstu, naveli smo i predloge za buduća istraživanja u cilju unapređenja nastavne prakse.

KLJUČNE REČI:

društveni kontekst, neformalni obrazovni kontekst, priroda i društvo.

LITERATURA:

Anđelković, S. i Stanimirović, B. (2003). Metodika nastave prirode i dru- štva. Vranje: Učiteljski fakultet.

Anđelković, S. i Stanisavljević Petrović, Z. (2013). Škola i neformalni obra- zovni konteksti. Beograd: Geografski fakultet.

Benson, T. R. (2004). Integrated Teaching Units. PBS Teachers. Retrieved May 20,  2021 from the World Wide Web http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/.

Blagdanić, S. i Banđur, V. (2018). Metodika nastave prirode i društva. Beo- grad: BIGZ.

Večanski, V., Blagdanić, S. i Pavlović, M. (2019). Vizuelne umetnosti i nauka ‒ mogućnosti i ograničenja njihovog integrisanja u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Inovacije u nastavi, 32(4), 32–43.

Vilotijević, N. (2012). Integrativna nastava prirode i društva. Beograd: Naša škola.

Vilotijević, N. i Banjac, M. (2011). Integrativno-tematska nastava prirode i društva. Beograd: Školska knjiga.

Vilotijević, M. i Vilotijević, N. (2016). Modeli razvijajuće nastave I. Beograd: Učiteljski fakultet.

Dryden, G. i Vos, J. (2001). Revolucija u učenju. Zagreb: Educa.

Duran, E., Duran, L. B. & Worch, E. A. (2009), An Integrating Theme for Elementary Classrooms. Sciense Education Review, 8(1), 19–29.

Dillon, J., Morris, M., O’Donnell, L., Reid, A., Rickinson, M. & Scott, W. (2005). Engaging and Learning with the Outdoors – The Final Report of the Outdoor Classroom in a Rural Context Action Research Project. National Foundation for Education Research.

Mladenović, M. J., Golubović-Ilić, I. i Koprivica, M. D. (2015). Ambijentalna nastava. Uzdanica, časopis za jezik, književnost i pedagoške nauke, XII(2), 131–145.

Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2005). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, br. 1.

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspi- tanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vas- pitanja (2017). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 10/2017.

Pravilnik o nastavnom planu za treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2013). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 1/2013.

Parsons, M. (2004). Art and Integrated curriculum. In Eisner E. W. & Day M. (eds.): Handbook of Research and Policy in Art Education (775–794). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M., Sanders, D. & Benefieldet, (2004). A review of Research on Outdoor Learning. National Foundation for Educational Research and King’s College London.

Stanišić, J. (2015). Evaluacija korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u obradi sadržaja ekološkog (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Wattchow, B. & Brown, M. (2011). A pedagogy of place: Outdoor edukation for a changing world. Clauton: Monash Universitu Publishing.