Методички принципи приближавања условних реченица (енгл. Conditional Sentences) у настави енглеског језика

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 429-444)

АУТОР(И):  Ивана А. Матовић

Е-АДРЕСА: ivnmat@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.429M

САЖЕТАК:

У раду се говори о постављању и решавању проблема разјашњавања и правилног савладавања условних (тзв. кондиционалних) реченица у енглеском језику, као наставној јединици из области граматике која се често чини као несавладива препрека онима који имају за циљ учење језика и владање истим. Примарно се у обзир узима процес преношења знања са наставника на ученике средњих школа који поседују неопходно претходно језичко искуство и сазнајну схему као потенцијал за ефективно усвајање дате јединице. У њиховом случају, стога, сам процес учења може резултирати вештом употребом условних реченица и њиховом активацијом у језичким вештинама. Нагласак је како на самом процесу формирања условних реченица, тако и на потенцијалним проблемима и њиховом превазилажењу са аспекта методичких принципа, пре свега дедуктивног учења и когнитивног приступа, све са циљем да се укаже на неопходност учења граматике као језичке области.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

условне (кондиционалне) реченице, настава, методички приступи, савладавање граматичког садржаја, изражавање хипотетичких ситуација.

ЛИТЕРАТУРА:

Anderson, R. & Ausubel, D. (1965). Readings in the Psychology of Cognition. New York: Holt, Reinhart and Winston.

Broughton, G., Brumfit, C., Flavell, R., Hill, P. & Pincas, A. (2003). Teaching English as a Foreign Language. London: Routledge.

Carter, R. & McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Cambridge: Cambridge University Press.

Chomsky, N. (1964). Current Issues in Linguistic Theory. The Hague: Mouton & Co. Celce-Murcia, M. (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston: Heinle & Heinle, Thomson Learning.

Harmer, J. (1987). Teaching and Learning Grammar. London: Longman Group Limited.

Larsen-Feeman, D. (2001). Teaching Grammar. Celce-Murcia, M. (ed.). Teaching English as a Second or Foreign Language (251–266). Boston: Heinle & Heinle, Thomson Learning.

Milne, J. (2017). Using The Focus On Form Method To Create A Grammar Resource Book For ELL Teachers. School of Education Student Capstone Projects, 61, April 20, 2021 from the World Wide Web https://digitalcommons.hamline.edu/hse_ cp/61.

Scrivener, J. (2005). Learning Teaching: A Guidebook for English Language Teachers. New York: Macmillan Publishers Limited.

Станојчић, Ж. и Поповић, Љ. (2008). Граматика српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Thornbury, S. (1999). How to Teach Grammar. London: Pearson Education Limited. Ormrod, J. E. (2012). Human Learning. London: Pearson Group Limited.