Некњижевни текстови у букварима – методичке могућности у савременом друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 415-428)

АУТОР(И):  Ивана П. Стојков

Е-АДРЕСА: ivana.stojkov@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.415S

САЖЕТАК:

Циљ овог рада је одређивање заступљености некњижевних текстова у букварима и њихова усклађеност са Програмом наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (2017). Анализирано је девет буквара различитих издавача из Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања (2019). У раду су приказане врсте и функције програмских некњижевних текстова, и то: букварски, популарни и информативни. Поред буквара, ови текстови се могу наћи у часописима, енциклопедијама, али и на интернету. Савремени друштвени контекст, онлајн настава и употреба савремених технологија утиче на изме- њени приступ наставним садржајима, па тако и на избор некњижевних текстова што ћемо приказати у једном делу рада. Дошли смо до закључка да су у букварима најзаступљенији некњижевни букварски текстови, да има и информативних, а да је најмање популарних, као и да не постоји усклађеност изабраних некњижевних текстова у букварима са Програмом, уз предлоге како да се они функционално користе у измењеним друштвеним окол- ностима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

некњижевни текстови, савремени буквари, учење читања и писања.

ЛИТЕРАТУРА:

Бауцал, А. и Павловић Бабић, Д. (2010). ПИСА 2009 у Србији: први резултати. Научи ме да мислим, научи ме да учим. Београд: Институт за психологију Филозофског факултета у Београду и Центар за примењену психологију.

Висинко, К. (2010). Језично изражавање у настави хрватскога језика. Загреб: Писање.

Вучковић, Д. (2017). Поучавање и усвајање читалачке писмености у млађим разре- дима основне школе у Црној Гори. Иновације у настави, 2, 68–81.

Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања (2019). Служени гласник Републике Србије, бр. 27/18, 650-02-00157/2019-07. Retrieved 12 May, 2021 from the World Wide Web http://www.mpn.gov.rs/ udzbenici/.

Милатовић, В. (2019). Методика наставе српског језика и књижевности – у мла- ђим разредима основне школе. Београд: Учитељски факултет.

Мркаљ, З. (2016). Од буквара до читанки (методичка истраживања). Београд: Учитељски факултет.

Поповић, Д. (2013). Развој читалачке писмености и образовни програм матерњег језика и књижевности у основној школи. Иновације у настави, 26(3), 112–123.

Поповић, Д. (2009). Неумјетнички текстови у настави језика. У Поповић Д. (ур.): Настава матерњег језика и књижевности (7–19). Подгорица: Завод за школство.

Програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (2017). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 16/2017.

Пурић, Д. (2018). Настава српског језика у функцији подстицања читалачких инте- ресовања ученика млађег школског узраста. Иновације у настави, 4, 31–45.

Росић. Т. (2012). Научно-популарни, информативни и научно-технички текстови у настави – жанровске особености. Јагодина: Педагошки факултет.

Стојановић, Б. (2016). Потреба за индивидуализацијом садржаја у настави почетног читања и писања и савремени буквари. У Пешикан А. (ур.): Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења (115–132). Ужице: Учитељски факултет.

Стојков, И. (2017). Протоколи за анализу уџбеничких елемената у савременим букварима. Методичка пракса, 13 (1), 71–86.

Цветановић, З., Јанићијевић, В. и Мићић, В. (2010). Методички аспекти савременог буквара. У Јордановић Б. (прир.): Буквари и букварска настава код Срба (287–305). Београд: Педагошки музеј.

Цветановић, З., Стојановић, Б. и Мишић, Д. (2017). Врсте текстова у разредној настави језика и књижевности. Теме, XLI (3), 639–652.