Комбиновани приступи у настави језика поморске струке

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 385-400)

АУТОР(И): Зорица Ђуровић, Милена Џевердановић Пејовић

Е-АДРЕСА: zoricag@ucg.ac.me, milenadz@ucg.ac.me

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.385DJ

САЖЕТАК:

Последњих деценија наставници језика струке сусрећу се са све већим изазовима у смислу креирања наставних програма и материјала, те примјене савремених метода наставе, са циљем да се задовоље комуникативне потребе ученика језика. Ако томе додамо и најновије захтјеве и ограничења наметнуте актуелном пандемијом, појам комбинованог подучавања, уз употребу савремених технологија за учење, постаје посебно актуелан. Стога је циљ овога рада приказивање могућности при- мјене неких од најсавременијих приступа у настави језика струке, као и примјене савремених апликација за учење на даљину. За примјер је узета настава поморског енглеског језика на Поморском факултету у Котору. Конкретно, приказана су искуства и препоруке у вези са специфичним обликом тимског или заједничког онлајн подучавања (енг. twinning) и примјеном апликације Spiral који су опробани у настави језика струке за студенте студијских програма Бродомашинство и Наутика и поморски саобраћај.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

језик струке, учење на даљину, тимско подучавање, наутика, бродомашинство.

ЛИТЕРАТУРА:

Anderson, R. S. & Speck, B. W. (1998). Oh what a difference a team makes, Why team teaching makes a difference. Teaching and Teacher Education, 14(7), 671–686.

Bateman, J. (2008). Multimodality and Genre: A Foundation for the Systematic Analysis of Multimodal Documents. London: Palgrave Macmilan.

Bhatia, V. K. (1993). Analysing Genre, Language Use in Professional Settings. London: Longman.

Brown, H. & Bradford, A. (2017). EMI, CLIL & CBI, Differing approaches and goals. In P. Clements, A. Krause & H. Brown (eds.). Transformation in language education. Tokyo: JALT.

Gollin–Keis, S., Hall, D. R. & Moore, S. H. (2015). Language for specific Purposes. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Gluschmanova, M. (2015). Application of e-learning in foreign language teaching at the technical university. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 3144–3149.

Davies, J. R. (1995). Interdisciplinary Courses and Team Teaching, New Arrangements for Learning. Phoenix, ACE/Oryx.

Dudley-Evans, T. & St. John, M. J. (1998). Developments in English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Đurović, Z. (2021). Upotreba metoda korpusne lingvistike u svrhu unapređenja nastave  i učenja leksike engleskog jezika brood mašinske struke. Neobjavljena doktorska disertacija. Nikšić: Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore

Eliasson, J. & Gabriella, A. (2015). The Design of Maritime Education and Training: Progression and Integration in Maritime English Courses, for a Global Maritime Approach. In Z. B. A. Rahim, R. B. Musa, L. C. R. Omar, M. A/P. Shanmugam, R. Stanley, S. N. B. M. Saufi, N. B. A. Azahari, M. B. Rosli, M. S. B. Abdulah & B. Johari (eds.). International Maritime English Conference Proceedings, 12–15 October, Јohor (51–62). Johor, Malaysia: NMIT – Johor Bahru.

IMO Model Course 3.17, Maritime English, 2015 edition (2015). London: International Maritime Organization.

Kırkgöz, Y. & Dikilitaş, K. (2018). Recent Developments in ESP/EAP/EMI Contexts. In Kırkgöz & K. Dikilitaş (eds.). Key Issues in English for Specific Purposes in Higher Education. English Language Education, vol. 1, 1–10. Springer, Cham. DOI 10.1007/978-3-319-70214-8_1.

Maletina, L., Karmanova, Y. & Kashpur, V. (2015). Implication of interdisciplinary team teaching of an ESP Course. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6. DOI 10.5901/mjss.2015.v6n5p556.

Mohammed, O. K. (2012). ESP Teaching, Reversal of Roles between ELT Teachers and Subject Specialists. International Journal of Social Science and Humanity, 2(6).

Retrieved September 16, 2020 from the World Wide Web http://www.ijssh.org/ papers/157-A10022.pdf.

Soltani, R. & Shafaei, S. N. (2013). Implementation of Team Teaching in an ESP Program and the Investigation of its Effectiveness on Students of Computer science ESP Vocabulary Achievement. Language in India, 13(8), 513–523.

Team teaching in ESP, English Teaching Information Centre (1980). London: The British Council, Printing and Publishing Department.

Friend, M. & Cook, L. (2010). Interactions, collaboration skills for school professionals (6th ed.). Columbus, OH, Merrill.

Cole, C., Pritchard, B. & Trenkner, P. (2007). Maritime English instruction – ensuring instructors’ competence. Iberica, 14, 123–147.

Cole, C. & Trenkner, P. (2012). Whither Maritime English? In H. Rolfs, A. Fraubose, L. Htun, K. Zeya & M. S. Aung (eds.), Proceedings of IMEC 24. The International Maritime Conference, 1–4 October, Thanlyin (3–18). Myanmar Maritime University & Uniteam Marine.

Coleman, J. (2006). English–medium teaching in European Higher Education. Language Teaching, 39(1), 1–14.

Џевердановић Пејовић, M. (2012). Типови дискурса и жанровска обиљежја у поморској комуникацији. Докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет.

Џевердановић Пејовић, М. (2014). Глобализација поморског енлеског језика као језика струке. У В. Цакељић, А. Вујовић и М. Стевановић (ур.), Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност, рад штампан у цјелини, 26–27. септембар 2014, Београд (169–179). Београд: Друштво за стране језике и књижевност Србије.

Dževerdanović Pejović, M. (2020). Learning technical genres-a blended learning approach. Scientific Journal of Maritime Research, 34, 212–222.

Welch, M. (1998). Collaboration, staying on the bandwagon. Journal of Teacher Education, 49(1), 26–37.