Преглед неких алата и техника у вредновању практичне наставе  у области електротехнике

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 203-216)

АУТОР(И): Татијана Длабач, Аленка Миловановић

Е-АДРЕСА: tanjav@ucg.ac.me, alenka.milovanovic@ftn.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.203D

САЖЕТАК:

Примена нових технологија је имала велики утицај на развој високог образовања у последњих десетак година, а нарочито током пандемије ковид-19. На многим високошколским установама се поред кла- сичног начина извођења наставе, користио и неки од система за управљање учењем, попут платформе Moodle. Овај комбиновани начин извођења наставе је олакшао прелаз у „виртуелну” учионицу и постао нови „стан- дард” за све нивое образовања. Платформа Moodle пружа велики број алата и функција за креирање електронских инструкционих материјала и вежби које верно графички, текстуално и нумерички симулирају у виртуелном простору рад у физичким лабораторијским условима. Неки од алата који се могу користити за вредновање стеченог знања су: тестови (квизови), домаћи задаци, лекције итд. У процесу вредновања практичне наставе у области електротехнике су посебно значајни тестови (квизови) са разним врстама питања која подржавају мултимедијалне садржаје, као што су слике или видео унутар питања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

високо образовање, Moodle платформа, практична настава.

ЛИТЕРАТУРА:

Basilaia, G. & Kvavadze, D. (2020). Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4) (em0060), 1–9, https://doi.org/10.29333/pr/7937.

Bates, A. W. (2019). Teaching in a Digital Age. Vancouver: Tony Bates Associates ltd. Bratić,  K.,  Vidović,  F.  &  Stazić,  L.  (2020).  Use  of  Merlin  System  and   Recorded Instructions    in    Engine    Room   Simulator    Training.    International Scientific

Conference Technics and Informatics in Education (282–285). Чачак: Факултет техничких наука.

Distance learning platform of University of Montenegro, dl.ucg.ac.me. (2020). dl.ucg.ac.me. Podgorica. Retrieved June 24, 2021 from the World Wide Web https://dl.ucg.ac.me/.

Dlabaĉ, T. & Milovanović, A. (2020). Using Moodle Platform in Evaluating the Electrical Engineering Practices. In I. Milicevic (ed.), Technics and Informatics in Education, 8th International Scientific Conference, Proceedings of full papers, 18– 20th September 2020, Ĉaĉak, Serbia (3–9). Ĉaĉak: Faculty of technical sciences.

Dlabaĉ, T., Milovanović, A., Koprivica, B., Ćalasan, M. & Janjić, M. (2019). Evaluation of internet-based practical teaching in higher education. UNITECH 2019, Proceedings of full papers, 15–16 November 2019, Gabrovo, Bulgaria, Vol. III (209–213). Gabrovo: Technical University of Gabrovo.

Gonzalez De Sande, C. J. (2014). Moodle tests in a continuous assessment scheme in electrical and electronics engineering higher studies. In M. Carmo (ed.), International Conference on Education and New Developments, Proceedings of full papers, 28–30 June, Madrid, Spain (246–248). Madrid: World Institute for Advanced Research and Science.

E-learning system Merlin (2020). Retrieved June 27, 2021 from the World Wide Web https://moodle.srce.hr/2020-2021./

https://docs.moodle.org/. Retrieved June 24, 2021 from the World Wide Web https://docs.moodle.org/.

Klindžić, J. i Radobolja, T. (2014). Priručnik za korištenje sustava učenja na daljinu omega za nastavnike. Zagreb: Filozofski fakultet – Centar za potporu e-uĉenju.

Kumar, H., Kumar Rout, S., Dalabh, M., Ahmad, J., Khan, A., Chandan, J., Kothari, C.& Koul, L. (2016). Measurement and evaluation in education. New Delhi: Vikas publishing house pvt. ltd.

Martín-Blas, T. & Serrano-Fernández, A. (2008). The role of new technologies in the learning process: Moodle as a teaching tool in Physics. Computers & Education, 52, 35–44.

Smart, K. L. & Cappel, J. J. (2006). Students’ Perceptions of Online Learning: A Comparative Study. Journal of Information Technology Education, 5, 201–219.

Srce (2021). Retrieved June 28, 2021 from the World Wide Web https://www.srce. unizg.hr/.

Ugarte, I., Fernández, V. & Sánchez, P. (2012). Motivation of students in the learning of Digital Electronics through the double integration: remote/presential work and theoretical/laboratory classes. Technologies Applied to Electronics Teaching (TAEE). Proceedings of full papers, 13–15 June 2012, Vigo, Spain (63–68). Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Wang, M., Chen, Y. & Khan, M. J. (2014). Mobile Cloud Learning for Higher Education: A Case Study of Moodle in the Cloud. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(2), 254–267, https://doi.org/ 10.19173/irrodl.v15i2.1676.

Wu, G., Zheng, J. & Zhai, J. (2021). Individualized learning evaluation model based on hybrid teaching. The International Journal of Electrical Engineering & Education, Article first published online, January 14, 2021. HYPERLINK, https://doi.org/ 10.1177%2F0020720920983999.