Методика наставе ликовне културе – изазови и могућности  у време пандемије

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 163-176)

АУТОР(И): Ана Сарвановић, Марија Павловић

Е-АДРЕСА: ana.sarvanovic@uf.bg.ac.rs, marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.163S

САЖЕТАК:

У уводном делу рада биће представљена концепција Методике наставе ликовне културе на Учитељском факултету у Београду као и изазови са којима смо се, као наставници овог предмета, суочили услед новонастале епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона (SARS-Cov-2). Промене које су се догодиле на глобалном плану, промењен начин живота, комуницирања и школовања на свим нивоима, утицали су на то да наставу на Факултету прилагодимо тренутним епидемиолошким мерама и могућностима како би што боље припремили студенте за успешну реализацију наставе ликовне културе. Циљ истраживања је да испитивањем ставова студента о њиховом искуству у току методичке праксе на крају четврте године основних студија, утврдимо у којој мери смо успели да их оспособимо за ефикасну реализацију часова из предмета Ликовна култура. У испитивању су учествовали студенти Учитељског факултета у Београду који су реализовали завршну методичку праксу у складу са актуелним епи- демиолошким мерама. Резултати истраживања ће обезбедити смернице за будућа промишљања и унапређења концепције нашег предмета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

методика наставе ликовне културе, методичка пракса, ликовна култура, пандемија, рефлексивни практичар.

ЛИТЕРАТУРА:

Craig, A., Goold, A., Coldwell, J. & Mustard, J. (2008). Perceptions of Roles and Responsibilities in Online Learning: A Case Study. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 4(1), 205–223.

Dewey, J. (1933). How We Think. New York: D. C. Heath.

Ebner, N. (2020). ‘Next Week, You Will Teach Your Courses Online’: A Reassuring Introduction to Pandemic Pedagogy. Retrieved March 10, 2020 from the World Wide Web http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3552124.

Eisner, E. W. (1985). The Art of Educational Evaluation. A personal view. Barcombe: Falmer.

Eisner, E. W. (1998). The Enlightened Eye. Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Meager, N. (2012). Belair: Best Practice. Teaching Art: Ages 7–11. London: Collins Educational.

Russell, T. (2005). Can reflective practice be taught?. Reflective Practice, 6(2), 199–204. DOI 10.1080/14623940500105833.

Russell, T. & Munby, H. (1991). Reframing. The role of experience in developing teachers’ professional knowledge. In D. A. Schön (ed.): The Reflective Turn. Case studies in and on educational practice (164–187). New York: Teachers College Press.

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

Schön, D. A. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

Schön, D. A. (1991). The Reflective Turn. Case studies in and on educational practice. New York: Teachers College Press.

Vulfolk, A., Hjuz, M. i Volkap, V. (2014). Psihologija u obrazovanju. Beograd: Clio.

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпи- тања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и вас- питања (2017). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 2/2017.

Хаџи Јованчић, Н. (2012). Уметност у општем образовању: Функције и приступи настави. Београд: Учитељски факултет – Klett.

Хаџи-Јованчић, Н. (2009). Визуелне уметности за младе: Од идеје до дела. Бео- град: Klett.