Модел обрнуте учионице на часовима шпанског као страног језика у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 135-148)

АУТОР(И): Ирена М. Селаковић

Е-АДРЕСА: irena.selakovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.135S

САЖЕТАК:

У овом раду бавимо се моделом обрнуте учионице у настави шпанског као страног језика. Желимо да испитамо да ли у измењеном друштвеном контексту овај модел представља олакшицу студентима за усвајање шпанског језика. Циљ рада је да уз помоћ спроведеног истраживања представи најадекватнији приступ наставном процесу шпанског као страног језика у ситуацији у којој се налазимо проузрокованом вирусом ковид-19, као и да укаже на потребе студената везане за овај предмет у измењеном друштвеном контексту. Хипотеза од које полазимо јесте да студентима који уче шпански као страни језик више одговара традиционални, то јест фронтални облик рада. Представићемо резултате двосеместралног истраживања у коме су учествовали студенти друге и треће године Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу који уче шпански као страни језик. Анкетирање је фундирано теоријским разматрањем које  му претходи. На основу резултата спроведеног истраживања и запажања до којих смо дошли на одржаним часовима, закључујемо да студентима више одговара облик рада у учионици, првенствено због лакше комуникације са наставником. Међутим, студенти ипак сматрају да модел обрнуте учионице представља адекватан еквивалент традиционалном начину подучавања у измењеном друштвеном контексту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

обрнута учионица, шпански језик, страни језик, настава шпанског језика, измењен друштвени контекст.

ЛИТЕРАТУРА:

Abío, G, Alcañiz, M., Gómez-Puig, M., Rubert, G., Serrano, M., Stoyanova, A. & Vilalta-Bufí, M. (2017). El aula invertida y el aprendizaje en equipo: dos metodologías para estimular al alumnado repetidor. Revista d’Innovació Docent Universitària, Núm. 9, 1–15.

Aguilera-Ruiz, C., Manzano-León, A., Martínez-Moreno, I., Lozano-Segura, M. & Casiano Yanicelli, C. (2017). El modelo flipped classroom. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 4(1), 261–266.

Bergman, J. & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Washington: International Society  for  Technology  in Education. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

Ивић, И., Пешикан, А. и Антић, С. (2001). Активно учење. Београд: Институт за психологију.

Новаковић, А. и Божић, С. (2020). Ставови студената србистике према платформама за електронско учење (Google Classroom и Hangouts Meet). У Б. Радић-Бојанић (ур.), Методички видици, 11, Нови Сад: Филозофски факултет, 13–28.

Ozdamli, F. & Asiksoy, G. (2016). Flipped classroom approach. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 8(2), 98–105.

Reidsema, C., Kavanagh, L., Hadgraft, R. & Smith, N. (2017). The Flipped Classroom: Practice and Practices in Higher Education. Cham: Springer.

Спасић, Н. (2019). Примена и оправданост модела обрнуте учионице. У М. Ковачевић и Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, 31. март 2018, Крагујевац (227–236). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

 

Thiyagu, K. (2014). Flipped Classroom: A Student-Centered Classroom. International Journal of Education and Research (New Frontiers in Education), 47(1), 35–40.

Tourón, J. & Santiago, R. (2015). El modelo Flipped Learning y el desarollo del talento en la escuela. Revista de Educación, 368, 196–231.

Тодоровић, М. (2020). Преглед интернационалних истраживања о обрнутој учионици и њихов значај за истраживања у Србији. У М. Ковачевић и Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, 30. март 2019, Крагујевац (277–288). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.