Ставови студената педагошких и учитељских факултета Западног Балкана о коришћењу електронске књиге  у измењеном друштвеном контексту

Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (2021) (стр. 73-94)

АУТОР(И): Љиљана С. Костић, Далиборка С. Пурић

Е-АДРЕСА: ljkostic972@gmail.com, daliborka.puric@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NNU21.073K

САЖЕТАК:

Аутори у раду испитују ставове студената педагошких и учитељских факултета (N = 394) из четири државе Западног Балкана о (а) предностима и (б) ограничењима коришћења електронске књиге и (в) о перспективи коришћења различитих форми књиге у измењеном друштвеном контексту. Резултати истраживања показују да студенти највише цене прак- тични аспект коришћења е-књиге, убрајајући у њене најзначајније предности доступност и могућност да се на једном уређају смести већи број књига, док као најважније недостатке истичу недостатак мириса и звука при окретању страница и замарање читаоца  приликом коришћења. Будући учитељи и васпитачи сагласни су да ће штампана књига увек имати своје место код читалаца, независно од напретка савремене технологије, као и да ће се после пандемије већина људи опет вратити штампаној књизи. Са друге стране, њихови ставови нису усаглашени приликом процене потпуне доминације електронске књиге над штампаном, у неком тренутку у будућности.

Иако су данашњи студенти одрасли у дигиталном информатичком окружењу, њихови ставови у вези са коришћењем електронске књиге имплицирају да умеју критички да процене место и улогу различитих форми књиге у процесу креирања продуктивног окружења за учење.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

штампана књига, електронска књига, студенти педагошких и учитељских факултета, државе Западног Балкана.

ЛИТЕРАТУРА:

Ackerman, R. & Goldsmith, M. (2011). Metacognitive regulation of text learning: on screen versus on paper. Journal of Experimental Psychology: Applied, 17, 18–32. DOI 10.1037/a0022086.

Adeyinka, T., Dare, O. O., Adebisi, O. S. & Lawal, A. M. (2018). Perception and Usage Pattern of e-books among Library and Information Science Students in Selected Universities in Nigeria. DESIDOC, Journal of Library & Information Technology, 38(2), 132‒140. DOI 10.14429/djlit.38.2.11111.

Бараћ, Д. (2008). Кратка историја књиге. Београд: Нолит. Barbije, F. (2009). Istorija knjige. Beograd: Clio.

Baron, N. S. (2015). Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World. Oxford: Oxford University Press.

Божић, Ј. (2011). (Пост)култура читања: време изазова. Читалиште, 19, 2–6.

Bouck, E. C., Weng, P. & Satsangi, R. (2016). Digital versus traditional: Secondary students with visual impairments’ perceptions of a digital algebra textbook. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110(1), 41‒52. Retrieved August 16, 2021 from the World Wide Web https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1114762.pdf.

Васиљевић, Н. (2006). Електронске публикације и библиотеке – пресек стања.

Инфотека, 7(1–2), 75–80.

Вукић, М. (2019). Писмо и књига на тлу Србије као културолошки феномен: од рукописа до електронских издања. Београд: Центар функционалне писмено- сти „Апострофˮ.

Вучковић, Ж. (2011). Залазак Гутенбергове галаксије: културолошке и епистемио- лошке импликације. Теме, XXXV(2), 513–529.

Гордић Петковић, В. (2012). Култура екрана и нове стратегије читања: од линеар- ног до иконичког. Читалиште, 20, 7–12.

Day, R. (2001). Reading the future. Popular Mechanics, 178(4), 82‒85. Retrieved August 6, 2021 from the World Wide Web https://files.eric.ed.gov/ fulltext/EJ1018172.pdf.

Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R. & Salmerón, L. (2018). Don’t throw away your printed books: a meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Educational Research and Reviews, 25, 23–38. DOI 10.1016/j.edurev.2018.09.003.

Dilevko, J. & Gottlieb, L. (2002). Print sources in an electronic age: a vital part of the research process for undergraduate students. Journal of Academic Librarianship, 28, 381‒392. Retrieved August 6, 2021 from the World Wide Web https://www. moyak.com/papers/print-sources-undergraduate.pdf.

Dobler, E. (2015). E-textbooks. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 58(6), 482– 491. DOI 10.1002/jaal.391.

Duran, E. (2013). Investigation on views and attitudes of students in Faculty of Education about reading and writing on screen. Educational Research and Review, 8(5), 203‒211. Retriеved August 12, 2021 from the World Wide Web https://academicjournals.org/article/article1379667224_Duran.pdf.

Engbrecht, J. R. (2018). Digital Textbooks Versus Print Textbooks. In Culminating Projects in Teacher Development, 35. Retriеved August 12, 2021 from the World Wide Web https://repository.stcloudstate.edu/ed_etds/35?utm_source=repository. stcloudstte.edu%2Fed_etds%2F35&utm_medium=PDF&utm_campaign= PDFCoverPages.

Eshet-Alkalai, Y. & Geri, N. (2007). Does the medium affect the message? {The} influence of text representation format on critical thinking. Human Systems Management, 26, 269‒279. Retriеved August 14, 2021 from the World Wide Web https://www.openu.ac.il/Lists/MediaServer_Documents/PersonalSites/ProfYoramE shet/eshet%20%20Geri%202007-Print%20vs.%20Digital.pdf.

Živković, D. (2012). Elektronička knjiga: knjiga izmeĎu prošlosti i budućnosti. Knjižni- čar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka, 8–12. Retrieved August 5, 2021 from the World Wide Web https://hrcak.srce.hr/233322.

Zhang, Y. & Kudva, S. (2014). E-books Versus Print Books: Readers’ Choices and Preferences Across Contexts. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 65(8), 1695–1706. DOI10.1002/asi.23076.

Karijer, Ž. K. i Eko, U. (2011). Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. Čačak – Beograd:Kukić – Gradac K.

Kretzschmar, F., Pleimling, D., Hosemann, J., Füssel, S., Bornkessel-Schlesewsky, I. & Schlesewsky, M. (2013). Subjective impressions do not mirror online reading effort: Concurrent EEG-eyetracking evidence from the reading of books and digital media. PLoS ONE 8(2), e56178. DOI 10.1371/journal.pone.0056178.

Khalid, A. (2014). Text Books: ebook Vs. Print. Journal of Education and Human Development, 3(2), 243–258. Retrieved August 1, 2021 from the World Wide Web http://jehdnet.com/journals/jehd/Vol_3_No_2_June_2014/13.pdf.

Li, C., Poe, F., Potter, M., Quigley, B. & Wilson, J. (2011). UC Libraries Academic e- Book Usage Survey. Retrieved August 21, 2021 from the World Wide Web https:// escholarship.org/uc/item/4vr6n902.

Liu, Z. (2006). Print vs. electronic resources: A study of user perceptions, preferences and use. Information Processing and Management, 42, 583‒592. DOI 10.1016/ j.ipm.2004.12.002.

Makluan, M. (1973). Gutenbergova galaksija – nastajanje tipografskog čoveka. Beo- grad: Nolit.

Makluan, M. (2012). Elektronski mediji i kraj kulture pismenosti. Loznica: Karpos. Mangel, A. (2005). Istorija čitanja. Novi Sad: Svetovi.

Mangen, A., Olivier, G. & Velay, J-L. (2019) Comparing Comprehension of a Long Text Read in Print Book and on Kindle: Where in the Text and When in the Story? Frontiers in Psychology. DOI 10.3389/fpsyg.2019.00038.

Маширевић, Љ. (2015). Утицај дигитализације на будућност књиге. Kultura: časo- pis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 147, 82–99.

Mizrachi, D., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Doğan, G., Todorova, T. & Vilar, P. (2016). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): Investigating Students Around the World. In S. Kurbanoğlu, J. S. Boustany, S. Ïpiranec, E. Grassian, D. Mizrachi & L. Roy (eds.): Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer International Publishing, 215‒227.

Mizrachi, D., Salaz, A. M., Kurbanoglu, S., Boustany, J., on behalf of the ARFIS Research Group (2018). Academic reading format preferences and behaviors among university students worldwide: A comparative survey analysis. PLoS ONE, 13(5), e0197444. DOI 10.1371/journal.pone.0197444.

Millar, M. & Schrier, T. (2015). Digital or printed textbooks: Which do students prefer and why?. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 15(2), 166–185. DOI 10.1080/15313220.2015.1026474.

Minčić Obradović, К. (2011). E-books in Academic Libraries. Oxford – Cambridge – New Delhi: Chandos Publishing.

Mc Laughlin, T. (2015). Reading and the Body: The Physical Practice of Reading. New York, NY: Palgrave Macmillan. DOI 10.1007/978-1-137-52289-4.

McFall, R. (2005). Electronic textbooks that transform how textbooks are used. The Electronic Library, 23(1). Retrieved August 9, 2021 from the World Wide Web https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02640470510582754/full/html.

Оцић, С. (2015). Електронска књига. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 149, 229–243.

OFCOM (2013). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. UK. Retrieved August 21, 2021 from the World Wide Web https://www.ofcom.org.uk/ data/assets/pdf_file/0018/53514/research07oct2013.pdf.

Picton, I. (2014). The Impact of ebooks on the Reading Motivation and Reading Skills of Children and Young People: A rapid literature review. London: National Literacy Trust. Retrieved August 20, 2021 from the World Wide Web https://files.eric.ed. gov/fulltext/ED560635.pdf.

Радић Бојанић, Б. и Топалов, J. (2012). Електронски извори COBISS и КoБСОН у функцији високошколског образовања: ставови и навике студената корисни- ка. Читалиште, 20, 33–43.

Rockinson-Szapkiw, A. J., Courduff, J., Carter, K. & Bennett, D. (2013). Electronic versus traditional print textbooks: A comparison study on the influence of university students’ learning. Computers & Education, 63, 259‒266. DOI 10.1016/j.compedu.2012.11.022.

Saleh, Z. I. & Mashhour, A. S. (2015). The Impact Of E-Books On The Printed Books: E-Books Popularity, Growth And Future. In E. M. H. Al Khalifa (red.), Fifth International Conference on e-Learning (ECONF 2015), 18–20 October 2015, Manama. Bahrain (125–130). Los Alamitos, California – Washington – Tokyo: IEEE Computer society. DOI 10.1109/ECONF.2015.58.

Singer, L. M. & Alexander, P. A. (2017b). Reading on paper and digitally: what the past decades of empirical research reveal. Review of Educational Research, 87, 1007– 1041. DOI 10.3102/0034654317722961.

Snowhill, L. (2001). E-books and their future in academic libraries. D-Lib Magazine, 10(7). Retrieved August 18, 2021 from the World Wide Web https://www.dlib.org/ dlib/july01/snowhill/07snowhill.html.

Spitzer, M. (2015). Buch oder E-Book?. Nervenheilkunde, 5, 319–325. Retrieved August 10, 2021 from the World Wide Web https://www.znl-ulm.de/Veroeffentlichungen/ Geist_und_Gehirn/NHK15_Buch_Oder_E-Book.pdf.

Tosun, N. (2014). A Study on Reading Printed Books or E-books: Reasons for Student- Teachers Preferences. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(1), 21–28. Retrieved July 28, 2021 from the World Wide Web https://files.eric. ed.gov/fulltext/EJ1018172.pdf.

Трифуновић, Б. (2005). Електронске књиге. Глас библиотеке, 12, 5–19. Thompson, J. B. (2010). Merchants of Culture. Cambridge: Polity.

Hou, J., Rashid, J. & Lee, K. M. (2017). Cognitive map or medium materiality? Reading on paper and screen. Computers in Human Behavior, 67, 84–94. DOI 10.1016/j.chb.2016.10.014.

Howell, V. (2014). E-books and Reading Experience. The Journal of Publishing  Culture, Vol. 2. Retrieved August 18, 2021 from the World Wide Web https://journalpublishingculture.weebly.com/uploads/1/6/8/4/16842954/howell.pdf.

Cataldo, M. G. & Oakhill, J. (2000). Why are poor comprehenders inefficient searchers? An investigation into the effects of text. Journal of Educational Psychology, 92, 791–799. DOI 10.1037/0022-0663.92.4.791.

Choppin, J., Carson, C., Borys, Z., Cerosaletti, C. & Gillis, R. (2014). A typology for analyzing digital curricula in mathematics education. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2(1), 11‒25. Retrieved August 18, 2021 from the World Wide Web https://files.eric.ed.gov/fulltext/ EJ1066359.pdf.

Chulkov, D. V. & VanAlstine, J. (2013). College student choice among electronic and printed textbook options. Journal of Education for Business, 88(4), 216–222. DOI 10.1080/08832323.2012.672936.