KARAKTERISTIČNE GREŠKE STUDENATA –BUDUĆIH VASPITAČA U KOMUNIKACIJI SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Književnost za decu u nauci i nastavi (2022), (str. 331-346)

AUTOR(I): Irena B. Golubović-Ilić

E-ADRESA: golubovic.ilic@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.331GI

SAŽETAK:

Efikasno, adekvatno i produktivno komuniciranje sa decom u predškolskim ustanovama uslovljeno je komunikativnim kompetencijama vaspitača. One utiču na razvoj govora, mišljenja, kulture izražavanja, intelektualni, saznajni i emotivni razvoj deteta. Imajući u vidu da se vaspitno-obrazovni pro- ces najvećim delom ostvaruje verbalnom komunikacijom i da je vaspitač model sa kojim se deca govorno identifikuju, u radu analiziramo način komunikacije i najčešće greške studenata – budućih vaspitača u radu sa decom. Njihove komunikativne veštine i sposobnosti sagledavamo na osnovu pisanih priprema za pla- nirane situacije učenja u oblasti Upoznavanja okoline. Istraživanje je obavlje- no deskriptivnom metodom i analizom sadržaja, a analizirano je 97 priprema studenata četvrte godine osnovnih studija Fakulteta pedagoških nauka na smeru Vaspitač u predškolskim ustanovama. Rezultati pokazuju da postoji niz propu- sta koji se odnose na primenu didaktičko-metodičkih pravila koje podrazumeva dijaloška metoda, ali i na (ne)uvažavanje sintaksičkih i gramatičkih pravila. Studenti – budući vaspitači najčešće greše prilikom formulacije pitanja, izbora upitnih reči, redosleda reči u pitanjima, korišćenja neadekvatne, uzrastu neprimerene terminologije, padeža, konstrukcije (kongruencije) i dužine rečenice. Komunikacija je bazirana na reprodukciji, a situacije u kojima su deca misaono angažovana, podstaknuta na upoređivanje, analiziranje, obrazlaganje, zaključivanje, bogaćenje rečnika, razvijanje elokvencije i kulture izražavanja nedostaju ili ih ima nedovoljno.

KLJUČNE REČI:

komunikativne kompetencije, verbalna komunikacija, predškolski uzrast.

LITERATURA:

 • Golubović-Ilić, Ćirković-Miladinović (2018): irena Golubovic-ilic, ivana Ćirković-Miladinović, integrative approach to directed activities in Basic of Science and English Language, KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 22, Skopje (Macedonia): institute of Management, 1641–1646.
 • Golubović-Ilić, Cekić-Jovanović, Jakovljević (2013): Irena Golu- bović-Ilić, Olivera Cekić-Jovanović, Andrijana Jakovljević, Speci- fičnosti, struktura i kvalitet komunikacije na časovima Sveta oko nas / Prirode i društva, Uzdanica, br. 1, god. H, Pedagoški fakultet u Jagodini, 199–215.
 • Golubović-Ilić, Tošić (2012): Irena Golubović-Ilić, Slađana Tošić, Didaktičko-metodički aspekti, karakteristike i specifičnosti komunika- cije sa decom u predškolskoj ustanovi, u: M. Joković (ur.), Vaspitač u 21. veku, zbornik radova sa Vii simpozijuma sa međunarodnim učešćem, Visoka škola za vaspitače stukovnih studija Aleksinac, br. 11, 140–150.
 • Ivanković (2006): Brana Ivanković, Metodika upoznavanja okoline sa elementima osnova prirodnih nauka, Sremska Mitrovica.
 • Jevtić (2012): Bisera Jevtić, Partnerstvo pedagoga i vaspitača u podsti- canju razvoja i učenja predškolske dece, Sinteze, br. 1, 51–64.
 • Jovanović (2004): Branko Jovanović, Pedagoško komuniciranje, Ko- munikacija i mediji u savremenoj nastavi, zbornik radova, Jagodina: Uči- teljski fakultet u Jagodini, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 266–279.
 • Jukić, Lazarević, Vučković (1998): Stipan Jukić, Živoljub Lazarević, Vesna Vučković, Didaktika – izbor tekstova, Jagodina: Učiteljski fakultet u Jagodini.
 • Matić (1986): Radomir Matić, Metodika razvoja govora dece (do polaska u školu), Beograd: Nova prosveta.
 • Mijanović (2004): Nikola Mijanović, Uloga komunikacije u procesu or- ganizovanja savremene nastave i učenja, Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi, zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet u Jagodini, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 235–253.
 • Spasojević, Jeftović, Cvjetković (2013): Pero Spasojević, Mirjana Jef- tović, Marica Cvjetković, Kompetencije vaspitača i njihov profesionalni razvoj u funkciji unapređivanja kvaliteta rada u dječijim vrtićima, Zbor- nik radova, br. 7, Leposavić: Učiteljski fakultet u Prizrenu, 59–72.
 • Stanojlović (2011): Borislav Stanojlović, Profesionalna kompetent- nost vaspitača – uslov kvalitetnog predškolskog vaspitanja, Nova škola, br. 8, Bijeljina: Pedagoški fakultet.
 • Todorov, Sokić (2018): Nada Todorov, Olja Sokić, Film u funkciji bo- gaćenja rečnika učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, Uzdani- ca – časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, XV/1, Jagodi- na: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 187–205.
 • Todorov (2016): Vesna Todorov, Metodika razvoja govora, Kruševac: Vi- soka škola strukovnih studija za vaspitače, Sigraf.
 • Tomić (2003): Zorica Tomić, Komunikologija, Beograd: Čigoja. Ševkušić (2006): Slavica Ševkušić, Osnovne metodološke pretpostavke kvalitativnih istraživanja, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 38/2, 299–316.