КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ГРЕШКЕ СТУДЕНАТА –БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА У КОМУНИКАЦИЈИ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 331-346)

АУТОР(И): Ирена Б. Голубовић-Илић

Е-АДРЕСА: golubovic.ilic@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.331GI

САЖЕТАК:

Ефикасно, адекватно и продуктивно комуницирање са децом у предшколским установама условљено је комуникативним компетенцијама васпитача. Оне утичу на развој говора, мишљења, културе изражавања, интелектуални, сазнајни и емотивни развој детета. Имајући у виду да се васпитно-образовни про- цес највећим делом остварује вербалном комуникацијом и да је васпитач модел са којим се деца говорно идентификују, у раду анализирамо начин комуникације и најчешће грешке студената – будућих васпитача у раду са децом. Њихове комуникативне вештине и способности сагледавамо на основу писаних припрема за пла- ниране ситуације учења у области Упознавања околине. Истраживање је обавље- но дескриптивном методом и анализом садржаја, а анализирано је 97 припрема студената четврте године основних студија Факултета педагошких наука на смеру Васпитач у предшколским установама. Резултати показују да постоји низ пропу- ста који се односе на примену дидактичко-методичких правила које подразумева дијалошка метода, али и на (не)уважавање синтаксичких и граматичких правила. Студенти – будући васпитачи најчешће греше приликом формулације питања, избора упитних речи, редоследа речи у питањима, коришћења неадекватне, узрасту непримерене терминологије, падежа, конструкције (конгруенције) и дужине реченице. Комуникација је базирана на репродукцији, а ситуације у којима су деца мисаоно ангажована, подстакнута на упоређивање, анализирање, образлагање, закључивање, богаћење речника, развијање елоквенције и културе изражавања недостају или их има недовољно.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

комуникативне компетенције, вербална комуникација, предшколски узраст.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Голубовић-Илић, Ћирковић-Миладиновић (2018): irena Golubovic-ilic, ivana Ćirković-Miladinović, integrative approach to directed activities in Basic of Science and English Language, KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 22, Skopje (Macedonia): institute of Management, 1641–1646.
 • Голубовић-Илић, Цекић-Јовановић, Јаковљевић (2013): Ирена Голу- бовић-Илић, Оливера Цекић-Јовановић, Андријана Јаковљевић, Специ- фичности, структура и квалитет комуникације на часовима Света око нас / Природе и друштва, Узданица, бр. 1, год. Х, Педагошки факултет у Јагодини, 199–215.
 • Голубовић-Илић, Тошић (2012): Ирена Голубовић-Илић, Слађана Тошић, Дидактичко-методички аспекти, карактеристике и специфичности комуника- ције са децом у предшколској установи, у: М. Јоковић (ур.), Васпитач у 21. веку, зборник радова са Vii симпозијума са међународним учешћем, Висока школа за васпитаче стуковних студија Алексинац, бр. 11, 140–150.
 • Иванковић (2006): Брана Иванковић, Методика упознавања околине са елементима основа природних наука, Сремска Митровица.
 • Јевтић (2012): Бисера Јевтић, Партнерство педагога и васпитача у подсти- цању развоја и учења предшколске деце, Синтезе, бр. 1, 51–64.
 • Јовановић (2004): Бранко Јовановић, Педагошко комуницирање, Ко- муникација и медији у савременој настави, зборник радова, Јагодина: Учи- тељски факултет у Јагодини, Београд: Институт за педагошка истраживања, 266–279.
 • Јукић, Лазаревић, Вучковић (1998): Стипан Јукић, Живољуб Лазаревић, Весна Вучковић, Дидактика – избор текстова, Јагодина: Учитељски факултет у Јагодини.
 • Матић (1986): Радомир Матић, Методика развоја говора деце (до поласка у школу), Београд: Нова просвета.
 • Мијановић (2004): Никола Мијановић, Улога комуникације у процесу ор- ганизовања савремене наставе и учења, Комуникација и медији у савременој настави, зборник радова, Јагодина: Учитељски факултет у Јагодини, Београд: Институт за педагошка истраживања, 235–253.
 • Спасојевић, Јефтовић, Цвјетковић (2013): Перо Спасојевић, Мирјана Јеф- товић, Марица Цвјетковић, Компетенције васпитача и њихов професионални развој у функцији унапређивања квалитета рада у дјечијим вртићима, Збор- ник радова, бр. 7, Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену, 59–72.
 • Станојловић (2011): Борислав Станојловић, Професионална компетент- ност васпитача – услов квалитетног предшколског васпитања, Нова школа, бр. 8, Бијељина: Педагошки факултет.
 • Тодоров, Сокић (2018): Нада Тодоров, Оља Сокић, Филм у функцији бо- гаћења речника ученика од првог до четвртог разреда основне школе, Уздани- ца – часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, XV/1, Јагоди- на: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 187–205.
 • Тодоров (2016): Вeсна Тодоров, Методика развоја говора, Крушевац: Ви- сока школа струковних студија за васпитаче, Сиграф.
 • Томић (2003): Зорица Томић, Комуникологија, Београд: Чигоја. Шевкушић (2006): Славица Шевкушић, Основне методолошке претпоставке квалитативних истраживања, Зборник Института за педагошка истраживања, 38/2, 299–316.