ТРАНСПОЗИЦИЈА МИТОЛОШКИХ ПРЕДСТАВА У ПРОЗИ ЗА ДЕЦУ ТИОДОРА РОСИЋА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 135-139)

АУТОР(И): Бранко С. Ристић 

Е-АДРЕСА: braris9@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.135R

САЖЕТАК:

У раду је применом аналитичко-синтетичког и компаративног поступка разматран план прозе за децу Т. Росића и пишчево увођење транспозиције митолошких представа у текст. Писац смишљено досеже до једне карактерне- религиозне наднорме, тако и до естетског апсолута, до савршенства космичке хармоније. У његовом приповедању божански лик чува функције вишег коректива људског присуства у свету. Тиодор Росић пресистематизује религиозно осећање, осећање Бога у српској културној традицији – као предодређивање вредности које добија на снази обогаћења митолошким представама у његовој прози за децу.

Задатак овог рада је да дефинише проблем идеје транспозиције митолошких представа у прози за децу Т. Росића, осветли трагање човеково за божјом истином и правдом, укаже на вредност и лепоту приче за децу овог српског писца.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Бог, проза, митолошко, фолклорно, анимално

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Росић (2005): Тиодор Росић, Бисерни град, Београд: Booklаnd.
  • Росић (2006): Тиодор Росић, Златна гора, Београд: Српска књижевна задруга.
  • Росић (2007): Тиодор Росић, Долина јоргована, Београд: Српска књижев- на задруга.
  • Росић (2017): Тиодор Росић, Приче старог чаробњака, Београд: Booklаnd.
Литература
  • Андрић (1982): Иво Андрић, Разговор са Гојом, Београд: Просвета. Елијаде (2017): Mirča Elijade, Aspekti mita, Beograd: Faktum izdavaštvo.
  • Јанс (1986): Ханс Јонас, Одређивање типолошких и историјских граница гностичког феномена, Градац, год. 13, св. 71‒72, 19‒28.
  • Мелетински (1984): Eleazar Meletinski, Poetika mita, Beograd: Nolit. Тодоров (2010): Цветан Тодоров, Симболизам и тумачење, Београд: Службени гласник.
  • Шевалије, Гербран (2004): Žan Ševalije, Alen Gerbran, Rečnik simbola, Novi Sad: Stylos.