МОТИВ ПРИЈАТЕЉСТВА У РОМАНИМА „МАЛИ ПРИНЦ“ АНТОАНА ДЕ СЕНТ-ЕГЗИПЕРИЈА И „АГИ И ЕМА“ ИГОРА КОЛАРОВА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 127-134)

АУТОР(И): Бојана Б. Удовичић 

Е-АДРЕСА: b.udovicic84@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.127U

САЖЕТАК:

У раду се компаративним приступом сагледава мотивска блискост класика дечје књижевности и савременог српског романа за децу. Мотив необичног пријатељства настао је као последица дечје усамљености или чак отуђености. Мајсторским преплитањем реалног и иреалног, ствара се утисак неодлучности у вези са догађајима и ликовима који чине суштину фантастике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

компаративни приступ, мотив пријатељства, усамљеност, Аги и Ема, Мали принц.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Коларов (2016): Игор Коларов, Аги и Ема, Београд: Лагуна.
  • Сент-Егзипери (2013): Антоан де Сент-Егзипери, Мали принц, Београд: Беокњига.
Литература
  • Кандидо Јакшић (2002): Maja Kandido Jakšić, Socijalno-psihološki i politički kontekst polnih stereotipa, Polni stereotipi, Nova srpska politička misao, Posebno izdanje 2, 39‒63.
  • Кљајић (2012): Наташа Кљајић, Поетика (од)необичене самоће у романи- ма Игора Коларова, Детињство, 3/4, Нови Сад, 38–45.
  • Опачић (2011): Зорана Опачић, Усамљено дете као нови тип јунака у срп- ским романима за децу, Детињство, 3/4, Нови Сад, 12–20.
  • Пијановић (2003): Петар Пијановић, Укрштање бајковитог и митског на- ратива у роману Мали принц Антоана де Сент-Егзиперија, Иновације у наста- ви, XXii/3, Београд: Учитељски факултет, 25–39.
  • Поповић Игњатов (2014): Ивана Поповић Игњатов, Мали принц – савре- мени суперхерој, Детињство, Часопис о књижевности за децу, XL/2, Нови Сад, 84–92.
  • Хамовић (2006): Валентина Хамовић, Скица за поетику кратког романа Игора Коларова, Детињство, 3/4, Нови Сад, 56–59.
  • Шкрбић (2014): Снежана Паравиња Шкрбић: Роман Мали принц Антоана де Сент-Егзиперија у контексту Старог завета, Узданица, Xi/2, Јагодина, 83‒90.