ЈЕЗИЧКЕ ШКОЛСКЕ ИГРЕ ДУШКА ТРИФУНОВИЋА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 9-24)

АУТОР(И): Милош М. Ковачевић 

Е-АДРЕСА: mkovacevic31@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.009K

САЖЕТАК:

У овоме раду анализирају се пјесме Душка Трифуновића „на школске теме”, и то само оне чију структурно-семантичку доминанту чине „језич- ке игре”. А у школској дјечијој поезији Душка Трифуновића језичке игре се темеље на сљедећих седам језичко-семантичко-стилских категорија: 1) хомонимији, 2) полисемији, 3) антиметаболи, 4) парадоксу, 5) неологизмима, 6) идиоматизацији и/или фразеологизмима), и 7) жаргонизмима. У раду се на примјерима из поезије Душка Трифуновића линговостилистички анализира начин учешћа сваке од наведених категорија у пјесничким језичким играма у школским дјечијим пјесмама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Душко Трифуновић, примијењена поезија, поезија за дјецу, школске теме, језичке игре, језичке и лексичке категорије, дисемија, полисемичност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бајић (2018): S[laviša] Bajić, Duško, pesnik za Ginisa, 27. 11. 2018. https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:762770-Dusko-pesnik-za-Ginisa (16. 12. 2020).
 • Грујичић (2021): Nenad Grujičić, Pesnik koji nije bio izbeglica već – izmaglica, Blic, 16. 5. 2021, 32–33.
 • Данојлић (2011): Милован Данојлић, Наивна песма: Огледи и записи о дечјој књижевности, Београд: Учитељски факултет, Антологија српске књи- жевности, www.ask.rs.
 • Деретић (1996): Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд: Требник.
 • Зима (1988): Luka Zima, Figure u našem narodnom pjesništvu, fototipsko izda- nje iz 1880. godine, Zagreb: Globus.
 • Зубац (2013): Милош Зубац, Поетика Душка Трифуновића, Бања Лука: Бесједа.
 • Копривица (2018): Ј[елена] Копривица, Човек који је описменио домаћи рокенрол, http://www.politika.rs/scc/clanak/418652/Covek-koji-je-opismenio-do- maci -rokenrol (16. 12. 2020).
 • Ковачевић (1998): Милош Ковачевић, Стилске фигуре и књижевни текст, Београд: Требник.
 • Ковачевић (2015): Милош Ковачевић, Стилистика и граматика стил- ских фигура, IV битно допуњено издање, Београд: Јасен.
 • Ковачевић (2015а): Милош Ковачевић, О „Досеткама и наивностима из дечијег света” Јована Јовановића Змаја, Стил и језик српских писаца, Београд: Завод за уџбенике, 252–282.
 • Латас (2020): Aleksandar Latas, Pesnik koji je rokenrolu darovao poeziju: Pred- stavljena zbirka misli i mudrosti Duška Trifunovića „Slušaj mene, a radi po svome”,
 • <https://www.blic.rs/kultura/pesnik-koji-je-rokenrolu-darovao-poeziju-predsta- vljena-zbirka-misli-i-mudrosti-duska/dmfe9ws > (16. 12. 2020).
 • Ного (1973): Rajko Petrov Nogo, Jesi li živ?, Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Петровић (2008): Тихомир Петровић, Историја српске књижевности за децу, Нови Сад: Змајеве дечје игре.
 • Радовић (1984): Душан Радовић (прир.), Антологија српске поезије за децу, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Трифуновић (2018): Duško Trifunović, Pamtite me po pesmama mojim, prire- dio Bogomir Mijatović, Novi Sad: Prometej.
 • Трифуновић (2020): Duško Trifunović, Slušaj mene, a radi po svome, misli i mudrosti Duška Trifunovića u izboru Bogomira Mijatovića, Novi Sad: Prometej.