УМЕТНИЧКА ЕПОХА КРАЉА МИЛУТИНА У КУЛТУРНОИСТОРИЈСКОЈ И ЕСТЕТИЧКОЈ ОПТИЦИ МИЛАНА КАШАНИНА

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 817-831)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јана М. Алексић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.817A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Милан Кашанин (1895–1981) у свом интегралном проучавању средњовековне српске културе значајну пажњу посвећује делима и ауторима који су стварали у време краља Стефана Уроша II Милутина Немањића (1282–1321). Његовој анализи подвргнута су и средњовековна књижевна и уметничка остварења чија је средишња тема краљева личност и симболи владавине. Сматрајући епоху овог ктитора и великог уметничког мецене као културноисторијски топос и духовно-идеолошки организам који умногоме условљава и формирање и изглед властитог естетичког лика, аутор монографија Српска књижевност у средњем веку (1975) и Камена открића (1978) сагледава и његове друштвене карактеристике, идеје и хабитус. У раду се из угла историје и поетике културе оцртава духовноисторијски и естетички оквир за Кашаниново именовање и тумачење уметничких облика Милутинове епохе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Краљ Милутин, Милан Кашанин, културна идеологија, историја културе, интермедијалност

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Кашанин 2002: М. Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Иза- брана дела, књ. 1, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Кашанин 2004: М. Кашанин, Камена открића; Случајна открића; Са Миланом Кашанином; О Милану Кашанину, Изабрана дела, књ. 8, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Литература
 • Алексић 2019: Ј. Алексић, Културна идеологија Милана Кашанина, Бео- град: Институт за књижевност и уметност.
 • Алексић 2020: Ј. Алексић, Књижевна мисао Милана Кашанина, Бео- град: Институт за књижевност и уметност.
 • Valcel 1978: O. Valcel, „Uzajamno osvetljavanje umetnosti”, Odnosi među umetnostima: teorijska razmatranja, pr. Branislava Milijić, Beograd 1978, 5–40. Гринблат 2004: С. Гринблат, „Култураˮ, превод Владимир Гвозден, Златна греда: Лист за књижевност, уметност, културу и мишљење 4. 37 (нов. 2004) 40–43.
 • Гринблат 2002: С. Гринблат, „Ка поетици културе”, превод Зоран Пауно- вић, Домети: часопис за културу 29. 108–111 (2002) 43–68.
 • Kattenbelt 2007: C. Kattenbelt, “Intermediality: a Redefinition of Media and a Resensibilization of Perception”, Keynote lecture at the Intermediality: Performance and Pedagogy Conference, Sheffield University.
 • Константиновић 2008: З. Константиновић. „Од интердисциплинарнос- ти до културологијеˮ, Теорија, естетика, поетика: зборник радова у част проф. др Милослава Шутића, ур. Гојко Тешић, Београд 2008, 131–137.
 • Lešić 2003: Z. Lešić, „Novi istoricizam“, Novi istoricizam i kulturni materijalizam, pr. Zdenko Lešić, Beograd 2003, 7–36.
 • Маринковић 2002: Р. Маринковић, „Кашанинова визија српске књижев- ности средњег векаˮ (предговор), у Милан Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 5–10.
 • Milutinović 1995: Z. Milutinović, „Poetika kulture Stivena Grinblata”, Reč: časopis za književnost i kulturu 15 (1995) 57–63.
 • Moran 2002: J. Moran, Interdisciplinarity, London & New York: Routledge, Taylor & Francis e-Library.
 • Томић 1997: О. Томић, „Ненаписана синтеза Милана Кашанина”, Збор- ник Народног музеја. Археологија 16, 2 (1997) 53–71.