„ДАНАС СЕ ХРИСТОС У ВИТЛЕЈЕМУ ОД ДЈЕВЕ РАЂА“ ЗАПАЖАЊА ИКОНОГРАФСКИХ ПОЈЕДИНОСТИ БОЖИЋНЕ ХИМНЕ КАО ОДРАЗА ПОБОЖНОСТИ КРАЉА МИЛУТИНА

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 763-779)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Немања Петровић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.763P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Предмет овог разматрања јесте импозантна фреско-композиција Божићне стихире насликана у оквиру портика, приземља улазне куле Спасове цркве манастира Жиче. Пажња је усмерена на поменуту представу коју поред фигура Богородице са Христом, пастира и мудраца, такође сачињавају бројни портрети насликани у оквиру две свечане процесије које  предводе краљ Милутин и архиепископ Сава III. Посматрано у целости, проучени су представљени ликови, њихова упечатљива одежда као и писани извори који говоре у прилог томе да се српски владарски двор угледао на цариградски дворски церемонијал. Уочено је да сложеност сликаног програма може бити доведена у везу са интерпретацијом портика као важног места у оквиру владарског адвентуса и уприличеног дочека других достојанственика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

процесија, краљ Милутин, Жича, Божићна стихира, дворски церемонијал

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бабић 1975: Г. Бабић, „О живописном украсу олтарских преграда“, ЗЛУМС 11 (1975) 3–41.
 • Богдановић и др. 1970: Д. Богдановић, С. Петковић, Ђ. Трифуновић, Србљак, Службе, канони, акатисти, II, Београд: Српска књижевна задруга. Бојанин 2004: С. Бојанин, „Средњовековна светковина између приватног и јавног“ Приватни живот у српским земљама средњег века, прир. С. Марјановић Душанић, Д. Поповић, Београд 2004, 246–279.
 • ВИИНЈ 1986: Византијски извори за историју народа Југославије VI, ур. Ф. Баришић, Б. Ферјанчић, Београд: Научно дело.
 • Војводић 2010: Д. Војводић, „Слика световне и духовне власти у српској средњовековној уметности“, ЗЛУМС 38 (2010) 35–78.
 • Данило Други 1988: Животи краљева и архиепископа српских, Службе, прир. Г. Марк Данијел и Д. Петровић, прев. Л. Мирковић, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд: Просвета: Српска књижевна задруга.
 • Данилови настављачи 1989: Данилов ученик, други настављачи Даниловог зборника, Живот архиепископа Данила Другог, прир. Г. Марк Данијел, Београд: Просвета: Српска књижевна задруга.
 • Джурич 1973: В. Й. Джурич, „Портреты в изображениях рождествен- ских стихир“, в: Византия, Южные Славяне и Древная Русь, Западная Европа, ур. В. Н. Гращенков и др., Москва 1973, 244–255.
 • Djurić 2000: V. J. Djurić, „La Royauté et le sacerdoce dans la décoration de Žiča“, Манастир Жича, Зборник радова, прир. Г. Суботић, Краљево 2000, 123–147.
 • Дагрон 2001: Ж. Дагрон, Цар и првосвештеник, Београд CLIO.
 • Ердељан 2013: Ј. Ердељан, Изабрана места, Конструисање Нових Јерусалима код православних Словена, Београд: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања.
 • Кашанин и др. 1969: М. Кашанин, Ђ. Бошковић, П. Мијовић, Жича, Историја, архитектура, сликарство, Београд: Књижевне новине.
 • Лидов 2009: А. Лидов, Иеротопия. Пространственные иконы и образы парадигмы в византийской культуре, Москва: Дизайн. Информация. Картография
 • Lidov 2014: A. Lidov, „The Temple Veil as a Spatial Icon.Revealing an Image- Paradigm of Medieval Iconography and Hierotophy“, Ikon 7 (2014) 97–108.
 • Lidov 2014: A. Lidov, „The Catapetasma of Hagia Sophia and the Phenomenon of Byzantine Instalations“, Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium and Mediterranean 1.2 (2014) 41–57.
 • Марковић 2004: М. Марковић, „Уметничка делатност Михаила и Евтихија, Садашња знања, спорна питања и правци будућих истраживања“, Зборник Народног музеја 17/2, (2004) 95–117.
 • Moran 1986: N. Moran, Singers in Late Byzantine and Slavonic Painting, Leiden: E. J. Brill.
 • Орлова 1995: М. А. Орлова, „О формировании иконографии рождественской стихиры „Что ти принесем, Христе…““, Древне-русское искусство, Балканы, Русь, прир. А. И. Комеч, О. Е. Этингоф, Санкт–Петербург 1995, 127–141.
 • Панић, Бабић 1975: Д. Панић, Г. Бабић, Богородица Љевишка, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Поповић 2000: Д. Поповић, „Sacrae reliquiae Спасове цркве у Жичи“, Манастир Жича. Зборник радова, прир. Г. Суботић, Краљево 2000, 17–33.
 • Поповић 2004: М. Поповић, „Двор владара и властеле“, Приватни живот у српским земљама средњег века, прир. С. Марјановић Душанић, Д. Поповић, Београд 2004, 29–63.
 • Поповић 2020: Б. Поповић, Српска средњовековна владарска и властеоска одећа, Београд: Музеј Српске православне цркве.
 • Papastavrou 1993: H. Papastavrou, „Le voile, symbole de l’Incarnation“, Cahiers Archeologiques 41 (1993) 141–168.
 • Pentcheva 2005: B. Pentcheva, „The activated icon: the Hodegitria procession and Mary᾿s Eisodos“ in: Images of the Mother of God, ed. by: M. Vassilaki, Athens 2005, 195-207.
 • Тодић 1993: Б. Тодић, Старо Нагоричино, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, Просвета, Српска академија наука и уметности.
 • Тодић 1998: Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд: Драганић.
 • Тодић 2000: Б. Тодић, „Топографија жичких фресака“, Манастир Жича, Зборник радова, ур. Г. Суботић, Краљево 2000, 109–122.
 • Тодић 2005: Б. Тодић, „Српске теме на фрескама XIV века у цркви светог Димитрија у Пећи“, Зограф 30 (2004–2005) 123–140.
 • Томић 2010: М. Томић Ђурић, „Представе последњих строфа Богородичиног акатиста у српском зидном сликарству XIV века и култ Богородице Одигитрије“, Ниш и Византија 9 (2010) 359–375.
 • Starodubcev 2000: T. Starodubcev, „Sticheron ″What shall we offer you, Christ″. A discription and a painting Cahires“, Cahiers balkaniques 31 (2000) 21–37.
 • Стародубцев 2012: Т. Стародубцев, „Сакос црквених достојанственика у средњовековној Србији“, Византијски свет на Балкану, 2, ур. Б. Крсмановић и др., Београд 2012, 523–550
 • Стевовић, Ердељан 2017: И. Стевовић, Ј. Ердељан, „Облици и симболика простора Спасове цркве у Жичи“, Ниш и Византија 16 (2017) 169–182.
 • Стефановић 1969: Д. Стефановић, „Музика у средњовековној Србији“, Српска православна црква: 1219–1969: споменица о 750 – годишњици аутокефалности Српске православне цркве, ур. Лаврентије епископ западно-европски и аустралијски и др., Београд 1969, 117–127.
 • Суботин-Голубовић 2011: Т. Суботин-Голубовић, „Октоих – Узор и инспирација за средњовековне српске химнографе“, Музикологија 11 (2011) Београд 53–62.
 • Чанак-Медић, Тодић 1999: М. Чанак-Медић, Б. Тодић, Манастир Жича, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.
 • Чанак-Медић и др. 2014: М. Чанак-Медић, Д. Поповић, Д. Војводић, Манастир Жича, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.
 • Цветковић 1995: Б. Цветковић, „Прилог проучавању византијског дворског костима – γρανάτζα, λαπάτζας“, ЗРВИ 34 (1995) 143–156.