Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 413-428)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милан С. Димитријевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.413D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Дат је преглед новчаних врста краља Милутина и упоредна анализа њиховог одређивања код Јанка Шафарика, Шиме Љубића, Растислава Марића, Сергија Димитријевића, Вујадина Иванишевића и Мирослава М. Јовановића. Посебна пажња посвећена је динару краља Милутина, са владаром који седи, са равним мачем у десној руци, док му је у левој барјак. На реверсу краљица на престолу држи крин и посматра две птице које стоје на гранчицама винове лозе и певају.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

новчарство, нумизматика, краљ Милутин, средњовековна Србија

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Димитријевић 1966: Сергије Димитријевић, „Нова серија нових врста српског средњовековног новца I“, Старинар, XVI, 119-121.
 • Димитријевић 1969: Сергије Димитријевић, „Нова серија нових врста српског средњовековног новца V“, Старинар, XX, 59-81.
 • Димитријевић 1976: Сергије Димитријевић, „Новчане емисије краља Драгутина, Владислава II и краља Милутина“ (Les émissions monetaires du roi Dragutin de Vladislav II et du Roi Milutin), Старинар, Нова серија, књига XXVII.
 • Димитријевић 1997: Сергије Димитријевић, Средњовековни српски новац, Београд: САНУ, Завод за Уџбенике и наставна средства.
 • Димитријевић 2001: Сергије Димитријевић, Kаталог збирке српског средњовековног новца Сергија Димитријевића (Catalogue of the collection of serbian medieval coins of Sergije Dimitrijević), Београд: Завод за Уџбенике и наставна средства, САНУ.
 • Димитријевић 2005: Сергије Димитријевић, Нове врсте српског средњовековног новца (Les nouvelles especes des monnaies medievales Serbes, Београд: Српско нумизматичко друштво.
 • Димитријевић 2006: Сергије Димитријевић, Новац српских средњове- ковних владара (La monnaie des souverains médiévales Serbes), Београд: Српско нумизматичко друштво.
 • Du Fresne 1729: Carrolo [Charles] Du Fresne Domino du Cange, Historia Byzantina duplici commentario illustrata, Venetis, стр. 188-190. Део: Stemma Palaeologorum.
 • Zanetti 1750: Hieronymo Zanetti, De nummis Regum Mysiae, seu Rasciae ad Venetos typos percussis commentariolum, Venetiis, стр. 1-32. Овде су први пут објављене илустрације српског средњовековног новца.
 • Иванишевић 2001: Вујадин Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије (Serbian medieval coinage), Београд: Стубови културе.
 • Јовановић 2001: Мирослав Јовановић, Српски средњовековни новац (Serbian medieval coins), Београд: издање аутора.
 • Ljubić 1875: Šime Ljubić, Opis jugoslavenskih novaca, Zagreb.
 • Марић 1956: Растислав Марић, Студије из српске нумизматике, Београд: САНУ.
 • Nanni 1752: Бернардo Нани (Bernardus Nanni), De duobus imperatorum Rassiae nummis, Editio Altera Monetis, ac documentis Adhuc ineditis aucta Venetiis, MDCCLII (1752), стр. III-LXIII, Таб. I-II.
 • Шафарик 1851-1856: Јанко Шафарик, „Описанiе свiю досадь познаты србски новаца“, Гласник друштва србске словесности, 3, 1851, и: „Додатакь кь описанiю стары србски новаца“, Гласник друштва србске словесности, 5, 1853, 212-218; 6, 1854, 190-205; 7, 1855, 194-230; 8, 1856, 264-278.