ЛИКОВНО ОБЛИКОВАЊЕ СРПСКИХ КЊИГА У ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ КРАЉА МИЛУТИНА

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 367-395)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јована Станојловић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.367S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Из корпуса сачуваних рукописних књига из времена владавине краља Милутина издвојене су оне које имају илуминацију у виду заставица и иницијала. Представљени су и неки кодекси који немају украсе, али својим калиграфским уставом, позиционирањем блока текста на страници и квалитетним материјалима заслужују да буду укључени у рад. Иако је Србија у то време у многим сферама живота и уметности под непосредним утицајем Ромејског царства, ликовно обликовање књига следи аутохтони развојни пут, ослоњен на искуства јужнословенских скрипторија стечена у претходним деценијама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Српска рукописна књига, илуминација, орнаментика, заставице, иницијали, мотив, писмо

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • БАН 12: Октоих, почетак XIV века. Софија, Бугарска академија наука.
 • БАН 19: Минеј за јануар, прва четвртина XIV века. Софија, Бугарска академија наука.
 • БЧБ W 148: Четворојеванђеље, крај XIII – почетак XIV века. Даблин, Библиотека Честер Бити.
 • ГИМ Хлуд 13: Четворојеванђеље, почетак XIV века. Москва, Историјски музеј.
 • ДББ Wuk 5: Четворојеванђеље, крај XIII – почетак XIV века. Берлин, Државна библиотека.
 • Деч. 1: Четворојеванђеље, почетак XIV века. Збирка рукописних књига манастира Дечана.
 • Деч. 24: Апостол, почетак XIV века. Збирка рукописних књига манастира Дечана.
 • Деч. 32: Минеј, прва четвртина XIV века. Збирка рукописних књига манастира Дечана.
 • Деч. 113: Октоих, крај XIII – почетак XIV века. Збирка рукописних књига манастира Дечана.
 • НБКМ 883: Изборни апостол, крај XIII века. Софија, Народна библиотека Кирило и Методије.
 • НБС 423: Четворојеванђеље, прва четвртина XIV века. Београд. Народна библиотека Србије.
 • НБС Рс 643: Четворојеванђеље и праксапостол, почетак XIV века. Београд, Народна библиотека Србије.
 • Пећ 1: Јеванђеља од Луке и Јована, крај XIII – почетак XIV века. Збирка рукописних књига манастира Пећке патријаршије.
 • РНБ Гиљф. 1: Изборно јеванђеље ђакона Болеслава, 1284. Санкт-Петербург, Руска Национална библиотека.
 • РНБ Гиљф. 32: Јеванђеље учитељно Константина Преславског, 1286. Санкт-Петербург, Руска Национална библиотека.
 • РНБ Тит. 3364: Четворојеванђеље, друга половина XIII века. Санкт-Петербург, Руска Национална библиотека.
 • РНБ Q.п.I.26: Изборно јеванђеље, крај XIII – почетак XIV века. Санкт-Петербург, Руска Национална библиотека.
 • ХАЗУ III c 20: Богданово четворојеванђеље, почетак XIV века. Загреб, Хрватска академија знаности и умјетности.
 • Хил. 1: Четворојеванђеље краља Милутина, 1316. Манастир Хиландар.
 • Хил. 12: Четворојеванђеље, почетак XIV века. Манастир Хиландар.
 • Хил. 52: Четворојеванђеље , последња четвртина XIII века. Манастир Хиландар.
 • Хил. 384: Паренесис Јефрема Сирина, почетак XIV века. Манастир Хиландар.
 • Хил. 386: Златостурј, последња четвртина XIII века. Манастир Хиландар.
Литература
 • Авдеев 2009: А. Г. Авдеев, „Из истории древнерусской эпиграфики и ставрографии. К вопросу о происхождении и развитии буквенных акрони- мов на Голгофских крестах в Древней Руси“, Проблемы теологии: материалы 5-й Международной богословской научно-практической конференции, 16 мая 2008 г., Екатеринбург. Вып. 5 / Рос. гос. проф.-пед. унт. Екатеринбург 2009, 103–162.
 • Бабић  1993:  Г.  Бабић,  „Тератолошки  украси  у  грчким  рукописи  ма IX и X века“, Глас САНУ 372, Одељење историјских наука, књ. 8 (1993) 139–169.
 • Бабић 1995: Г. Бабић, „Порекло тератолошких мотива у српским украшеним рукописима“, у: Проучавање средњовековних jужнословенских рукописа. Зборник радова са ІІІ међународне хиландарске конференциjе, Београд 1995, 3–44.
 • Bentchev 2002: I. Bentchev, „Monogrammeund Akronyme al Ikonenauf- schriften“, Hermeneia – Zeitschrift für ostkirchliche Kunst 18/3–4 (2002) 57–64.
 • Богдановић 1971: Д. Богдановић, „Стара српска библиотека“, Летопис Матице српске 408 (1971) 405–432 и 588–620.
 • Богдановић 1974: Д. Богдановић, „Стара српска рукописна књига и проблем реконституције њених фондова“, Споменица посвећена 130-годишњици живота и рада Библиотеке Српске академије наука и уметности, Посебна издања САНУ 476, Београд 1974, 37–42.
 • Богдановић 1978а: Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд: Српска академија наука и уметности и Народна библиотека СР Србије.
 • Богдановић 1978б: Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Палеографски албум, Београд: Српска академија наука и уметности и Народна библиотека Србије.
 • Божков 2000: А.Божков, „Тератологията на средновековния български миниатюрист“, у: А. Божков, Български приноси в европейската цивилизация, София 2000, 74–82.
 • Богдановић и др. 2011: Д. Богдановић, Љ. Штављанин-Ђорђевић, Б. Јовановић-Стипчевић, Л. Цернић, М. Гроздановић-Пајић, Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, књ. 1, Београд: Народна библиотека Србије.
 • Гранстрем 1953: E. Э. Гранстрем, Описание русскихи и славянских пергаменных рукописей, Ленинград: Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
 • Даскалов 1963: Д. Даскалов, „Орнаментите в старите български и славянски ръкописи“ у: Избрани статии и студии за изобразителното изкуство, София 1963, 84–108.
 • Džurova 1976: А. Джурова, „За орнамента в българските ръкописи от ХІІІ–ХІV в.“, Изкуство 9 (София 1976) 22–28.
 • Джурова 1981: А. Джурова, 1000 години българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра, София 1981.
 • Джурова 1995: А. Джурова, „Към въпроса за славянската тератология (Cod. Gr. Сава 248 от Гръцката патриаршия в Ерусалим и Радомировия псалтир) “, Археографски прилози 17 (Београд 1995) 19–46.
 • Ердељан 1995–1996: Ј. Ердељан, „О српском јеванђелистару № 19 из библиотеке Грчке православне патријаршије у Јерусалиму“, Саопштења 27–28 (1995/96) 41–52.
 • Илина 1962: Т. Илина, „За графичната украса в българските, сръбските и руските ръкописи в сбирките на Ленинград и Москва“, Известия на Института за изобразителни изкуства V (София 1962) 89–110.
 • Караджова 2004-2005: Д. Караджова, „За съдържанието на някои криптограми около изображението на кръста“, Археографски прилози 26–27 (2004–2005) 413–448.
 • Кодов 1969: Х. Кодов, Опис на славянските ръкописи в библиотеката на българската академия на науките, София: Българската Академия на На- уките.
 • Mavromatis 1978: L. Mavromatis, La fondation de lʼempire Serbe le kralj Milutin, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1978.
 • Максимовић 1983: Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983.
 • Максимовић 1981: Љ. Максимовић, „Офанзивна политика Србије према Византији у доба краља Милутина“, Историја српског народа I, Београд 1981, 437–448.
 • Мано-Зиси 2011: К. Мано-Зиси, „Један тип византијске орнаментике у српским рукописима 14. века“, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев” Том 96 (15) (София 2011) 353–360.
 • Марковић 2013: М. Марковић, „Средњовековне представе крстова са криптограмима који се односе на светог цара Константина Великог“, Ниш и Византија 11 (2013) 123–133.
 • Мирковић 2007: Л. Мирковић, „Романов типик“ у: Типик архиепископа Никодима, књига друга, прир. Ђорђе Трифуновић, Београд 2007, XLI–LVIII.
 • Mošin 1955: V. Mošin, Ćirilski rukopisi jugoslavenske akademije, I. dio, Opis rukopisa, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Mošin 1956: V. Mošin, „Ornament južnoslovenskih rukopisa XI – XIII veka“, Radovi Naučnog društvа Bosne i Hercegovine VII (Sarajevo 1956) 5–79.
 • Мошин 1957: В. Мошин, „Орнаментика неовизантијског и балканског стила“, Годишњак Балканолошког инстиута, књ. 1 (Сарајево 1957) 295–351.
 • Мошин 1968: В. Мошин, „Рукописи бивше Београдске народне библиотеке у Даблину и у Загребу“, Библиотекар, 20, 5 (1968) 349–359.
 • Мошин 1968–1971: В. Мошин, „Рукописи Пећке патријаршије“, Старине Косова и Метохије 4–5 (1968–1971), 5–136.
 • Mussakova 2019: E. Mussakova, „A Forgotten manuscript from the Slavonic Collection in the Russian National Library“, MARGINALIA, ART READINGS, Thematic Peer-reviewed Annual in Art Studie, Volumes 1–2 2018.I. Old Art, eds. Ivanka Gergova, Elissaveta Moussakova, София 2019, 469–486 (пагинација према штампаном издању).
 • Мусакова 2021: Е. Мусакова, Корпус на украсените славянски ръкописи в Националната библиотека Св. Кирил и Методий X/XI –XIV в., Том 1, Псалтири, Евангелия, Апостоли, София 2021.
 • Мутафов 2010: Е. Мутафов, „Криптограмите и билингвизмът на Палео- логовото изкуство“, Patrimonium. Mk 7–8 (2010) 251–260.
 • Недељковић, Станојловић 2015: Ј. Недељковић, Ј. Станојловић, Пут књига 1914/19152015: Судбина српских средњовековних рукописа Народне библиотеке несталих у Великом рату, Београд: Народна библиотека Србије.
 • Paschou 1995: C. Paschou, „Style dit balkanique dans certains manuscrits  du XIVe S“, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев” Том 88 (7) (София 1995) 113-118.
 • Попов 1872: А. Н. Попов, Описание рукописей и каталогъ книгъ церков- ной печати библиотеки А. И. Хлудова, Москва.
 • Проловић 2016а: Ј. Проловић, „Рано доба украса српских рукописа“, у: Сакрална уметност српских земаља у средњем веку, Београд 2016, 183–192.
 • Проловић 2016б: Ј. Проловић, „Илуминација српских рукописа из зрелог средњег века (1299-1371) “, у: Сакрална уметност српских земаља у средњем веку, Београд 2016, 331–340.
 • Радојчић 1971: С. Радојчић, „Насловна застава хиландарског Шестоднева из 1263. године“, Хиландарски зборник 2 (1971) 69–91.
 • Ракић 2016: З. Ракић, „Сликани украс српских рукописних књига од XII од XVII века“ у: Свет српске рукописне књиге (XII – XVII век), Београд 2016, 175–231.
 • Савић 2016: В. Савић, „Српски превод „Евергетидског синаксара“ у два синајска рукописа“, Зборник радова Византолошког института 53, Београд 2016, 205–231.
 • Сводный каталог XI–XIII вв 1984: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг хранящихся в СССР, XI – XIII вв, Москва: Наука.
 • Сводный каталог XIV вв 2002: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг хранящихся в России странах СНГ и Балтии, XIVвек, выпуск 1, Москва: Индрик.
 • Станојловић 2020: Ј. Станојловић, „Архитектонске заставице у српс- ким рукописним књигама крајa 13. и првe половинe 14. века“, Зборник ра- дова међународног научног скупа „Осам векова аутокефалије Српске православне Цркве (1219–2019): историјско, богословско и културно наслеђе“ 10–14. децембар 2018. ПБФ, ур. проф др В. Пузовић, В. Таталовић, Београд 2020, 287–300.
 • Стоянов, Кодов 1964: М. Стоянов, Х. Кодов, Опис на славянските ръкописи в Софийската Народна билиотека, III, София: Държавно издателство Наука и Изкуство.
 • Стојановић 1902: Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, Београд: штампано у државној штампарији Краљевине Србије, (репринт: Београд 1982).
 • Убипарип 2005: М. Убипарип, „Српскословенски Октоих из времена цара Душана са тропарима покајног канона Климента охридског“, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 79 (2005) 103–128.
 • Харисијадис 1977а: М. Харисијадис, „Пергаментни рукописи државне библиотеке у Берлину“, Зборник за ликовне уметности 13 (1977) 177–193.
 • Харисијадис 1977б: М. Харисијадис, „Архитектонски фронтиспис и декоративни иницијали минеја за јануар у архиву Бугарске академије наука бр. 19“, Зборник Владимира Мошина, ур. С. Глигоријевић, Београд 1977, 171–179.
 • Харисијадис 1988: М. Харисијадис, „Илуминација рукописа босанског порекла у средњем веку“, Глас CCCLIV, Српска академија наука и уметности, Одељење историјских наука , књ. 6 (1988) 91–135.
 • Цернић и др. 2012: Л. Цернић, Б. Јовановић-Стипчевић, К. Мано-Зиси, Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, књига трећа, Палеографски албум, Београд: Народна библиотека Србије.
 • Штављанин-Ђорђевић и др. 1986: Љ. Штављанин-Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије, Београд: Народна библиотека Србије.
 • Штављанин-Ђорђевић и др. 1991: Љ. Штављанин-Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије, Палеографски албум, Београд: Народна библиотека Србије.
 • Яцимирскій 1921: А. И. Яцимирскій, Берлинская королевская библиотека, Описаніе южно – славянских и русскихъ рукописей заграничныхъ библиотекь, 1, Петроград: Роосıйская Государственная Академическая Типографıя.