ПОСЛЕДОВАЊЕ ОМИВАЊА НОГУ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК У ТИПИКУ АРХИЕПИСКОПА НИКОДИМА

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 307-318)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Србољуб Убипариповић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.307U

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Будући да се устројство Последовања омивања ногу на Велики четвртак везује за свети град Јерусалим, при чему су најстарија сведочанства о савршавању поменутог чина датирана у епоху V столећа, заступљеност поретка овог молитвеног дела у Типику Архиепископа Никодима из 1319. године представља инспиративну тему за одговарајуће литургиолошко истраживање. С обзиром на то да је реч о веома древној аколутији познатој под називом Ὁ νιπτὴρ или τὸ νίμμα, проучавање наведеног последовања из Никодимовог типика подразумевало је, пре свега, сажето сагледавање теолошког и обредословног предисторијата чина и потоњег умножавања више редакција истог. Пошто је већ у X веку уследила подела ових последовања на катедралне и манастирске, у раду је компаративно сагледан назначени поредак из Типика Архиепископа Никодима у светлу релевантног таксиса садржаног у више рукописних извора. Такав приступ омогућио је прецизније одређење припадности Последовања омивања ногу на Велики четвртак из Никодимовог типика групи аколутија монашке редакције. Коначно, анализа појединих сегмената Чина омивања ногу на Велики четвртак омогућила је објашњење више значајних обредословних и теолошких аспеката.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Омивање ногу, Евхаристија, Велики четвртак, смирење, вода.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Ambroise de Milan 1950: Ambroise de Milan, “De Sacramentis”, III, 1. 4‒5; Des sacrements. Des mystères, Sources Chrétiennes 25, Paris 1950, 72‒73.
 • Ambroise de Milan 1950: Ambroise de Milan, “De Mysteriis”, VI, 32; Des sacrements. Des mystères, Paris: Sources Chrétiennes 25, 1950, 118.
 • Apostolos 2015: F. K. Apostolos, The Acolouthy of the Footwashing (the Orthros of Maundy Thursday) in the Greek‒Orthodox Tradition,  Dissertatio   ad doctoratum, Romae: Pontificium Institutum Orientale Facultas Scientarium Ecclesiasticarum Orientalium, Moderator: Manel Nin osb.
 • Аранц 2003: М. Аранц SJ, Избранные сочинения по литургике III: Евхо- логий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана, Рим, Москва: Папский Восточный Институт, Институт Философии, Теологии и Истории св. Фоми.
 • De vitis patrum 1849: De vitis patrum, Liber sextus, sive verba seniorum, Libellus primus, 17, PL 73, 1000A.
 • Евхологий Барберини гр. 336 2011: Евхологий Барберини гр. 336, Изда- ние, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Паренти; Пер. с итал. С. Голованова; Редакция русского перевода Е. Велковской, М. Живовой, Омск: Голованов.
 • “Εὐχολόγιον Париске националне библиотеке № 213 (Coislin)” 1901: “Εὐχολόγιον Париске националне библиотеке № 213 (Coislin)”, А. Дмитріевскаго, Описание литургическихъ рукописей хранящихся въ библиотекахъ православного востока II: Εὐχολόγια, Кіевъ: Типографія Императорскаго Университета Св. Владимира, 993‒1052.
 • Ysebaert 1962: J. Ysebaert, Greek baptismal terminology its origins and early development, Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V.
 • Mansi 1901: G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova, et aplissima collectio, P.; Leipzig, 2.
 • Mayhew-Smith 2018: N. Mayhew-Smith, Nature rituals of the early medieval church in Britain: Christian cosmology and the conversion of the British landscape from Germanus to Bede (A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of PhD, Department of Humanities, University of Roehampton 2018), https://pure.roehampton.ac.uk/ws/portalfiles/ portal/1006248/Mayhew_Smith_Nick_Final_thesis.pdf, (10.04.2022).
 • Мирковић 2007: Л. Мирковић, “Типик Архиепископа Никодима”, Типик Архиепископа Никодима, књига друга, српскословенски текст разрешио Лазар Мирковић, приредио Ђорђе Трифуновић, Београд: Чигоја, IX‒XL.
 • Никифорова 2018: А. Ю. Никифорова, Древний иерусалимский чин умовения ног в тропологии Sin. Gr. ΜΓ/ΝΕ 56+5 (публикация, вступительная заметка и комментарий) /Old Hagiopolite Footwashing Rite In Tropologion Sin. Gr. ΜΓ/ΝΕ 56+5 (Introduction, Publication, Commentary), Вестник ПСТ- ГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви 84 (2018) 9‒34.
 • Sancti Aurelii Augustini Episcopi 1863: Sancti Aurelii Augustini Episcopi, Ad inquisitiones Januarii, Liber secundus, seu Epistola LV (a), Caput XVIII, 33, PL 33, 204‒223.
 • Sancti Aurelii Augustini Episcopi 1845: Sancti Aurelii Augustini Episcopi, In Psalmum XCII. Enarratio. Sermo ad plebem, 3, PL 36, 1181‒1189.
 • Свето Писмо Старога и Новога Завјета: Библија 2010, Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве.
 • Типик Архиепископа Никодима, књига друга, српскословенски текст разрешио Лазар Мирковић, приредио Ђорђе Трифуновић, Београд: Чигоја 2007.
 • Triodium Athoum 1975: Triodium Athoum, Edendum curaverunt Enrica Follieri et Oliver Strunk, Codex Monasterii Vatopedii 1488, phototypice depictus, Pars Principalis, Munksgaard: Hauniae.
 • The Synaxarion of the monastery of the Theotokos Evergetis. March – August. The Movable Cycle 2005: The Synaxarion of the monastery of the Theotokos Evergetis. March – August. The Movable Cycle, Text and translation by Robert H. Jordan, Belfast: Belfast Byzantine Enterprises, The Institute of Byzantine Studies, Queen’s University Belfast.
 • C.A.W., K.A. 1991: A.W.C, A.K., “Washing of the Feet”, The Oxford Dictionary of Byzantium, Volume 3, New York, Oxford: Oxford University Press, 2190‒2191.
 • “Чинъ пострижение черници ангельскаго образа” 1889: “Чинъ пострижение черници ангельскаго образа. Рук. Сол. библ. XV в. № 724 (1086) л. 243‒275”, Н. Красносельцевъ, Къ исторіи православнаго богослуженія. По поводу нѣкоторыхъ церковныъ службъ и обрядовъ, нынѣ неупотребляющихся. Матеріалы и изслѣдованія по рукописямъ Соловецкой библіотеки, Казань: Типографія Императорскаго Университета.