БОГОСЛОВСКА ПОЛЕМИКА ОКО РЕЦЕПЦИЈЕ ЛИОНСКЕ УНИЈЕ У ИСТОЧНОЈ ЦРКВИ У ДОБА ПАЛЕОЛОГА – АРГУМЕНТИ ПАТРИСТИЧКОГ ПРЕДАЊА

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 271-286)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марина Стојановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.271S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Имајући у виду централно питање јединства Цркве, као основе за надисторијско есхатолошко биће, али и историјску хармонију духовног, културног и друштвеног постојања појединаца и народа, у овом раду разматра се у главним цртама богословски контекст покушаја уједињења источног и западног хришћанства на Лионском сабору 1272-74 у доба цара Михаила VIII Палеолога. Поред политичких чинилаца у прихватању предлога Лионске уније, овде ће бити поменути и анализирани дубљи, и они претежнији, разлози негативне рецепције овог сабора од стране православне Византије. У том контексту, пажња ће бити посвећена и теолошком појму предања, те очувању основних отачких појмова и идеја у историјском окружењу позне Византије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Лионска унија, Михаило VIII Палеолог, Византија, filioque, примат

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Григорије Палама, О исхођењу Духа Светог. Противнатписи. По- сланице. (Λόγοι άποδεικτικοι περϊ της έκπορεύσεως τον Αγίου Πνεύματος. Άντεπιγραφαί. Έπίστολαί) (прев. С. Јакшић), Беседа, Нови Сад 2012.
 • Григорије Кипарски, Ἔκθεσις τοῦ Τόμου τῆς Πίστεως κατὰ τοῦ Βέκκου, Patrologia Graeca 142.
 • Јован Векос, „De processione Spiritus sancti“, Patrologia Graeca 141.
 • Јевтић 2005: А. Јевтић, Свештени канони Цркве, Православни бого- словски факултет, Београд.
 • Кирило Александријски, „лав“, Patrologia Graeca 68.
 • Laurent, Darrouzes (пр) 1976: V. Laurent, J. Darrouzes, Dossier grec de l’Union de Lyon (1273-1277), Paris.
 • Ориген, „Commentaria in Evangelium Joannis“, Patrologia Graeca 14.
 • Фотије Цариградски, „De Spiritus Sancti Mystaogogia“, Patrologia Graeca 102. секундарна:
 • Болотов 2012: В. Болотов, „Прилог проучавању питања Filioque“, у: Filioque. Историјски и теолошки аспекти једног проблема, Одбор за просвету и културу епархије пожаревачко-браничевске, Пожаревац, 3-56.
 • Јевтић 2019: А. Јевтић, Патрологија (т) 5, Београд – Требиње – Лос Анђелес.
 • Карташов 1995: А. В. Карташов, Васеленски сабори, 1, Фидеб, Београд.
 • Мајендорф 2018: J. Majeндорф, Рим, Константонопољ, Москва. Историјске и богословске студије, Интерклима-графика, Sebastian Press, Врњци – Лос Анђелес.
 • Norden 1903: W. Norden, Papsttum und Byzanz. Das Problem Ihrer Wiedervereinigung Bis Zum Untergange Des Byzantinischen Reichs (1453), B. Behr’s Verlag, Berlin.
 • Nicol 1993: D. M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium 1261–1453, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Николић, Павловић 2017: М. Николић, Б. Павловић, „Слика Михаила у делима историчара епохе Палеолога“, у: Зборник радова Византолошког института LIV, 143-181.
 • Острогорски 1996: Г. Острогорски, Историја Византије, Просвета, Београд.
 • Papadakis 1983: А. Papadakis, Crisis in Byzantium: the Filioque controversy in the patriarchate of Gregory II of Cyprus (1283-1289), New York: Fordham University Press.
 • Поповић 2006: Р. Поповић, Извори за црквену историју, Центар за хришћанске студије, Београд.
 • Поповић 2011: Р. Поповић, Хришћанство у историји. Зборник студија из црквене историје. ПБФ-ИТИ Београд.
 • Радовић 2006: А. Радовић, Тајна Свете Тројице по Св. Григорију Палами, (српски превод) Манастир Острог.
 • Радошевић 1986: Н. Радошевић, „Григорије (Георгије) Кипарски“ у: Византијски извори за историју народа Југославије, књига 6, Београд, 587-590
Електронски извори