TЕОДОР МЕТОХИТ И ЊЕГОВ УЧЕНИК НИЋИФОР ГРИГОРА НА ДВОРОВИМА КРАЉА МИЛУТИНА И СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 223-241)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милан С. Димитријевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.223D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Теодор Метохит (1270–1332), византијски државник и полихистор и његов ученик, највећи византијски астроном Нићифор Григора (1295–1360) били су у неколико дипломатских мисија на дворовима краља Милутина и његовог сина краља Стефана Дечанског. Метохит је пет пута био на двору краља Милутина, да би склопио мир са Србијом и уговорио брак краља Милутина са Симонидом, унуком Aндроника II. Написао је спис о својим путовањима у Србију. Григора је био на двору краља Стефана Дечанског у дипломатској мисији, о чему је писао. У овом прилогу размотрићемо Метохитов и Григорин допринос астрономији и њихова путовања на дворове Милутина и Стефана Дечанског.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

историја астрономије, историја Србије, историја Византије, краљ Милутин, краљ Стефан Дечански, Теодор Метохит, Нићифор Григора

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Благојевић 1989: М. Благојевић, Србија у доба Немањића: Од кнежевине до царства 1168–1371, Београд: Вајат.
 • Bréhier 1950: L. Bréhier, La Civilization Byzantine, Paris: Éditions Albin Michel.
 • Vlahakos 2003: P. Vlahakos, Nicephoros Gregoras, Thessaloniki: Zetros editions, (in Greek).
 • Geanakoplos 1975: D. Geanakoplos, „Byzantium and the Crusades, 1261– 1354“, A History of the Crusades: The Fourteenth and Fifteenth Centuries. 3, ed. Harry W. Hazard, Madison, Wisconsin 1975: The University of Wisconsin Pres, 43.
 • Guilland 1927: R. Guilland, Correspondance de Nicéphore Grégoras, Paris: Société d’édition „Les Belles lettres“.
 • Димитријевић 2001: С. Димитријевић, Каталог српског средњовековног новца, Београд: Српска академија наука и уметности и Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Ђурић 1986а: И. Ђурић, „Теодор Метохит“, Византијски извори за историју народа Југославије 6 (1986) 63–77.
 • Ђурић 1986б: И. Ђурић, „Посланичко слово Теодора Метохита“, Византијски извори за историју народа Југославије 6 (1986) 77–143.
 • Kotsakis 1956: D. Kotsakis, Four Scientific Figures In the Era of Palaeologoi, Athens: Deltion Geograph. Publications of the Geographices Hyperesias Stratou (Geographical Services of the Army), (in Greek).
 • Kotsakis 1958: D. Kotsakis, The Natural Sciences In Byzantium. Astronomy and Mathematics In the Byzantine Era, Athens: Deltion Geograph. Hyperesias Stratou (in Greek).
 • Максимовић 1986: Љ. Максимовић, „Георгије Пахимер“, Византијски извори за историју народа Југославије 6 (1986) 1–62.
 • Метохит 1902: Теодор Метохит, „Посланица о дипломатском путу у Србију поводом женидбе краља Милутина са Симонидом године 1298“, с грчкога прев. М. Апостоловић, Летопис Матице српске 216 (6) (1902) 27–58.
 • Migne 1856: J. P. Migne, Patrologia Graeca, Patrologiae cursus completus, series graeca, Turnholti, Belgium: Typographi Brepols Editores Pontificii 148.
 • Мичета 2017: Л. Мичета, Краљ Милутин, биографија светог српског краља, Београд: Лагуна.
 • Николић, Бошковић 2013: Ч. Николић, Д. Бошковић, ур. Зборник са међународног научног округлог стола] Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века — ФИАТ Динамички идентитет створеног у византијској теологији и старој српској књижевности, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2013, 98.
 • Радошевић 1986а: Н. Радошевић, „Теодор Метохит у неколико наврата путује у Србију у вези са склапањем брака између краља Милутина и принцезе Симониде“, Византијски извори за историју народа Југославије 6 (1986) 600–601.
 • Радошевић 1986б: Н. Радошевић, „Нићифор Григора учествује у посланству у Србију“, Византијски извори за историју народа Југославије 6 (1986) 620–627.
 • Theodossiou et al. 2006а: E. Th. Theodossiou, V. N. Manimanis, M. S. Dimitrijević, „The greatest Byzantine astronomer Nicephoros Gregoras and Serbs“, Зборник Матице српске за класичне студије 8 (2006) 149–168.
 • Theodossiou et al. 2006б: E. Th. Theodossiou, V. N. Manimanis, M. S. Dimitrijević, E: Danezis, „Nicephoros Gregoras: the greatest byzantine astronomer“, Astronomical and Astrophysical Тransactions 25 (2006) 105–118.
 • Теодосиу и др. 2007: Е. Теодосиу, В. М. Маниманис, М. С. Димитријевић, Е. Данезис, „Највећи византијски астроном Нићифор Григора и Срби“, Зборник радова конференције «Развој астрономије код Срба IV», Београд, 22–26. април 2006, ур. М. С. Димитријевић, Публикације Астрономског друштва «Руђер Бошковић» 7, Београд 2007, 247–256.
 • Ћирковић, Ферјанчић 1986: С. Ћирковић, Б. Ферјанчић, „Нићифор Григора“, Византијски извори за историју народа Југославије 6 (1986) 143–296.
 • Hunger 1991: H. Hunger, Byzantine Literature 3, Athens: MIET.
 • Wolf 1877: R. Wolf, Geschichte der Astronomie, München: R. Oldenbourg.