Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 103-119)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Boris Stojkovski, Boris Babić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.103S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

The aim of this paper is to provide as detailed as possible the biography of Hungarian princess Elisabeth, who has for some time Serbian queen and wife of King Milutin. Firstly, her origin will be discussed in more details, as well as her early life. Furthermore, particular stress will be on her marriages, firstly with King Milutin. Determining the date of that marriage and the children who had born in that marriage are not completely solved in the historiography, but there are indeed some interesting details which are worth concerning. Her alleged second (or for some scholars her first) marriage to Zaviš of Falkenstein (d. in 1290) will also be a special topic of the paper, since this topic is maybe not so well discussed. Finally, the authors will tend to describe one of the most interesting parts dedicated to Elizabeth’s veneration as blessed in the Roman Catholic Church.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Bácsatyai 2020: D. Bácsatyai, “IV. Béla és István ifjabb király belháború- jának időrendje”, Századok 155–5 (2020) 1047–1082.
 • Beazley 1906/1907: C. R. Beazley, “Directorium ad faciendum passagium transmarinum”, The American Historical Review 12–4 (1907) 810857.
 • Beke 2003: M. Beke, Esztergomi érsekek 1001—2003, Budapest: Szent István társulat.
 • Bertényi 1987: I. Bertényi, Magyarország az Anjouk korában, Budapest: Gondolat.
 • Biografický slovník českých zemí: 16. sešit: Ep-Fe, Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2013.
 • Decreta 2013: Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta. II/1 The General Councils ef Latin Christendom. From Constantinople IV to Pa1lia-Siena (869–1424), ed. G. Alberigo, A. Melloni, Turnhout: Brepols 2013.
 • Dümmerth 1982: D. Dümmerth, Az Anjou-ház nyomában, Budapest: Panóráma.
 • Engel 2001: P. Engel, Szent István birodalma.a középkori Magyarország története, Budapest: História MTA Történettudományi intézete.
 • Ferrari 1637: S. Ferraro, De Rebus Hungaricae Provinciae Ordinis Praedicatorum, Partibus Quatuor, Et Octo Libris Distributi Commentarii, Viennae: Matthaei Formicae.
 • Feuerné Tóth 1971: R. Feuerné Tóth, “A margitszigeti domonkos kolostor”, Budapest Régiségei 22 (1971) 245–268.
 • Fügedi 1986: E. Fügedi, Ispánok, bárók, kiskirályok. A középkori magyar asrisztokrácia fejlődése, Budapest: Magvető.
 • Gregoras 1973: Nikephoros Gregoras, Rhomäische Geschichte. Erster Teil (Kapitel I—VII), ed. L. Van Dieten, Stuttgart: Anton Hiesermann.
 • Hevensi 1695: G. Hevensi, Régi Magyar Szentség, Avagy: Magyar-Ország Bóldog emlékezetű ötven Szenteinek, és Bóldoginak leképzett élete, kik Szt. István Király idejében Magyar-Országban vóltanak. Avagy A’ Római Széken, avagy élő embertől nem említhető régiek egyenlő értelméből, avagy szava hitt Históricusoknak írásiból Szentek közé számláltattak. Most pedig az idvözült Szentekhez illendő tiszteletnek buzgóbb gerjesztésére a’ világ eleiben tétetnek. Naygsombat: J. Herman
 • Hevenesi 1737: G. Hevenesi, Ungaricae sanctitatis indicia, sive brevis quin- quaginta quinque sanctorum, beatorum, Tyrnaviae: Typis Academicis.
 • Huijbers 2013: A. Huijbers, “De viris illustribus ordinis praedicatorum. A “Classical” Genre in Dominican Hands”, Franciscan Studies 71 (2013) 297— 324.
 • Huijbers 2018: A. Huijbers, Zealots for Souls Dominican Narratives of Self-Understanding during Observant Reforms, c. 1388–1517, Berlin—New York: De Gruyter.
 • Iványi 1931: B. Ibányi, A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára, Szeged: A gr. Telefi család gyömröi ága.
 • Jan 2005: L. Jan, “Proces se Závišem a proměny královské vlády v letech 1289-1290”, Český časopis historický. roč. 103 (2005) 1–39.
 • Kányó 2019: F. Kanyó, Az apáca, a szerető, a királyné és a boldog. Egy éle- trajz az utolsó Árpádok idejéből. Történelmi töredékek. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból III, Budapest: Gondolat Kiadó 2019, 11-33.
 • KMTL 1994: Korai magyar történeti lexicon (9—14. sz.), főszerkezstő Kristó Gyula, Budapest: Akadémiai.
 • MNL DF/DL: Magyar nemzeti levéltár országos levéltára. Diplomatikai fényképgyűjtemény/Diplomatikai levéltár (unpublished Hungarian diplomatic sources)
 • Nagy 1891: I. Nagy, Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius VIII, Budapest: Typis societatis Franklynianae.
 • Kristó 1979: Gy. Kristó, Feudális széttagolódás Magyarországon, Budapest: Akadémiai.
 • Kristó, Makk 1996: Gy. Kristó, F. Makk, Az Árpád-ház uralkodói, Budapest: I.P. C. Könyvek. Legenda vetus Acta processus canonizationis et, Miracula Sanctae Margaritae de Hungaria = The oldest legend Acts of the canonization process and Miracles of Saint Margaret of Hungary, ed. I. Csepregi, G. Klaniczay and B. Peterfi, translated by I. Csepregi, C. Flanigan and L. Perraud, BudapestNew York: CEU Press 2018.
 • LexDMa 1999: Lexikon des Mittelalters IX. Werla bis Zypresse, StuttgartWeimar: J. B. Metzler.
 • Мalamut 2000: E. Malamut, “Les reines de Milutin”, Byzantinische Zeitschrift 93/2 (2000) 490507.
 • Melichar 2019: P. Melichar, Empresses of Late Byzantium. Foreign Brides, Mediators and Pious Women, Berlin: Peter Lang.
 • Müller 2007: G. L. Müller, Katolikus dogmatika. A teológia tanul- mányozásához és alkalmazásához, Budapest: Kairosz.
 • Nocentini 2016: S. Nocentini, “Taegio, Ambrogio”, Encyclopedia of the Me- dieval Chronicle, ed. G. Dunphy, C. Bratu, consulted online on 7 March 2022 http://dx.doi.org/10.1163/2213-2139_emc_SIM_191971
 • Pachymérès 1999: Georges Pachymérès, Relations Historiques, IV, ed. A. Failler, Paris: Institute français d’études byzantines 1999.
 • Rössler 1927: M. I. Rössler, Magyar domonkosrendi példák és legendák : néhány középkori magyar vonatkozású, domonkosrendi költői történet Ferrari Zsigmond “De rebus Ungaricae provinciae sac. ordinis praedicatorum” cimű művéből: bölcsészdoktori értekezés, KošiceKassa: Globus.
 • Stanković 2017: V. Stanković, “King Milutin and his many marriages”, Portraits of Medieval Eastern Europe, 900–1400, ed. D. Ostrowski, C. Raffensperger, LondonNew York: Routledge 2017, 109120.
 • Steil 1691: F. Steill, Ephemerides Dominicanae sacrae: das ist Heiligkeit und Tugendvoller Geruch der auß allen Enden der Welt zusammen getragenen Ehren-Blumen deß Himmlisch-fruchtbaren Lust-Gartens Prediger Ordens, vol. 1, Dillingen: Johann Caspar Beneard.
 • Szentpétery 1927: I. Szentpétery, Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 2 füzet, Budapest: Magyar tudományos akadémia.
 • Timár 1930: K. Timár, “Domokosendi magyar kódexek”, Irodalomtörténeti Közlemények 40. évf. 3. Füzet (1930) 265276.
 • Wenzel 1869: G. Wenzel, Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. VII. 1235–1260, Pest: Eggenberger Ferdinand.
 • Wenzel 1871: G. Wenzel, Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290, Pest: Eggenberger Ferdinand.
 • Wehrli Johns 2004: M. Wehrli Johns, “Georg Epp”, Dictionnaire historique de la Suisse, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/012590/2004-10-27/, consulted on- line on 7 March 2022.
 • Wertner 1892: M. Wertner, Az Árpádok családi története, Nagy-becskerek: Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája.
 • Zsoldos 2005: A. Zsoldos, Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában, Budapest: MTA Történettudományi Intézete.
 • Zsoldos 2007: A. Zsoldos, Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években, Budapest: HistóriaMTA Történettudományi intézete.
 • Zsoldos 2011: A. Zsoldos, Magyarország világi archontológiája 1000–1301, Budapest: HistóriaMTA Történettudományi intézete.
 • ВИИНЈ VI 1986: Византијски извори за историју народа Југославије, VI, прир. Ф. Баришић – Б. Ферјанчић, Београд: Византолошки институт САНУ.
 • Живковић, Петровић, Узелац 2013: T. Живковић, B. Петровић, A. Узелац, Anonymi descriptio Europae orientalis. Анонимов опис Источне Европе, Превод и филолошка анализа Д. Кунчер, Београд: Историјски институт.
 • Коматина 2020: П. Коматина, „О првом браку краља Милутина“, Зборник радова Византолошког института LVII (2020) 4559.
 • Коматина 2021: И. Коматина, „О времену напада краља Уроша I на Мачву и његовог заробљавања“, Зборник радова Византолошког института LVIII (2021) 7396.
 • Коматина 2022: И. Коматина, Краљ Стефан Урош I Велики и његов век, Београд: Историјски институт.
 • Православная энциклопедия 2003: Православная энциклопедия. Том VI, Бондаренко—Варфоломей Эдесский, Москва: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви „Православная энциклопедия“.
 • Рокаи, Ђере, Пал, Касаш 2002: П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, Београд: CLIO.
 • Станковић 2012: В. Станковић, Краљ Милутин, Београд: Фреска.
 • Узелац 2014: А. Узелац, „О српској принцези и бугарској царици Ани (Прилог познавању бракова краља Милутина)“, Историјски часопис LXIII (2014) 2946.