Свети краљ Милутин и његово доба: историја, књижевност, уметност (2023) (стр. 37-53)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Катарина Митровић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/6008-065-5.037M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Задатак овог рада је да осветли приватни и породични живот краљице Јелене (око 1250–1314), посебно њене односе са супругом краљем Урошем (1243–1276). Изворну подлогу чине њихова житија из пера архиепископа Данила Другог, Јеленино писмо–заклетва упућено дубровачком архиепископу, кнезу и општини, као и чињеница да је краљица ктиторка манастира Градац. Подаци из житија противрече писму–заклетви, док околности у којима је Градац подигнут бацају ново светло на односе у краљевској породици. Тумачењу изворних вести приступили смо и из угла дубинске психологије и трансакционе анализе као теорије о развоју понашања. Резултат представља условна реконструкција Јелениног лика у улози супруге.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

краљица Јелена, краљ Урош I, краљ Драгутин, архиепископ Данило II, Градац, Дубровчани

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Алексић 2015: В. Алексић, „Краљица Јелена и српски владарски поменици”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка. Тематски зборник радова посвећених краљици Јелени, ур. К. Митровић, Брвеник: Манастир Градац, 31–37.
 • Антоновић 2003: М. Антоновић, Град и жупа у Зетском приморју и се-ерној Албанији у XIV и XV веку, Београд: Историјски институт.
 • Архиепископ Данило II 1991: Архиепископ Данило II и његово доба. Међународни научни скуп поводом 650 година од смрти, децембар 1987, ур. В. Ђурић, Београд: САНУ.
 • Благојевић 2004: М. Благојевић, „Српске удеоне кнежевине”, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Бојовић 2015: Д. Бојовић, „Теологија љубави у Житију краљице Јелене”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 139–146.
 • Браун 2012: П. Браун, Тело и друштво. Мушкарци, жене и сексуално одрицање у раном хришћанству, Београд: Clio.
 • Бубало 2016: Ђ. Бубало, Српска земља и поморска у доба владавине Немањића. Књига 1 Од сабора у Расу до Сабора у Дежеву, Београд: Филип Вишњић.
 • Бубало 2020: Ђ. Бубало, „Још једном о години смрти краља Стефана Пр- вовенчаног”, Стефан Првовенчани и његово доба, ур. И. Коматина, Београд: Историјски институт, 99–118.
 • Војводић 2005: Д. Војводић, Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу, Београд: Стубови културе.
 • Данило II 2008: Животи краљева и архиепископа српских. Службе, прир. Г. Мак Данијел, Д. Петровић, Београд: Просвета.
 • Дојчиновић 2015: Д. Дојчиновић, „Хагиографичност Житија краљице Јелене”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 151–166.
 • Доментијан 2012: Доментијан, Житије Светога Саве, Десет векова српске књижевности, књ. 2, Нови Сад: Издавачи центар Матице српске, 69–189.
 • Живковић 2021: В. Живковић, Српски краљеви Драгутин и Милутин. Проблем наслеђа српског престола крајем 13. и почетком 14. века, Ниш: Центар за црквене студије; Врање: Преподобни Јустин Ћелијски и Врањски.
 • Загарчанин 2015: М. Загарчанин, „Манастир Ратац и краљица Јелена”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 85–115.
 • Зборник 2011: Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, књ. 1 (1186–1321), прир. В. Мошин, С. Ћирковић, Д. Синдик, Београд: Историјски институт.
 • Јечменица 2018: Д. Јечменица, Немањићи другог реда, Београд: Универзитет у Београду Филозофски факултет.
 • Јовић 2015: Р. Јовић, „Краљица Јелена: светитељство Истока и Запада”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 171–182.
 • Јухас Георгиевска 2013: Љ. Јухас Георгиевска, „Житије краљице Јелене од архиепископа Данила II”, Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања 2, Београд: Међународни славистички центар, 27–40.
 • Кандић 2017: О. Кандић, „Оснивање и историја”, Манастир Градац, Брвеник: Манастир Градац, 5–43.
 • Коматина 201): И. Коматина, Ана Дандоло – прва српска краљица?, Зборник Матице српске за историју 89 (2014) 7–22.
 • Коматина 2021: И. Коматина, О времену напада краља Уроша I на Мачву и његовом заробљавању, Зборник радова Византолошког института 58 (2021) 73–96.
 • Коматина 2021: И. Коматина, Краљ Стефан Урош I Велики и његов век, Београд: Историјски институт.
 • Копривица 2015: М. Копривица, „Држава краљице Јелене”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 13–26.
 • Мак Данијел 1984: Г. Мак Данијел, Прилози за историју „Живота краљева и архиепископа српских” од Данила II, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 46 (1984) 42–52.
 • Мак Данијел 1991: Г. Мак Данијел, „Генезис и састављање Даниловог зборника”, Архиепископ Данило II и његово доба, 217–224.
 • Митровић 2015: К. Митровић, „Краљица Јелена и бенедиктинске традиције у Приморју”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 65–81.
 • Митровић 2022: К. Митровић, Краљица Јелена и Синајска гора, Црквене студије 19 (2022) 89–95.
 • Поповић 1999–2000: Д. Поповић, Култ краља Драгутина – монаха Теоктиста, Зборник радова Византолошког института 38 (1999–2000) 309–326.
 • Поповић 2010: М. Поповић, Српска краљица Јелена између римокатоличанства и православља, Београд: ПБФ Институт за теолошка истраживања.
 • Поповић 2015: М. Поповић, „Нови осврт на датовање писма–заклетве краљице Јелене дубровачком архиепископу, кнезу и општини”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 53–60.
 • Порчић 2021: Н. Порчић, Марија, сестра српске краљице Јелене, Историјски часопис 70 (2021) 31–68.
 • Стефан Првовенчани 2012: Стефан Првовенчани, Житије Светога Симеона, Десет векова српске књижевности, књ. 2, 39–67.
 • Стојковски 2015: Б. Стојковски, „Краљица Јелена и Угарска”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 41–48.
 • Теодосије 2012: Теодосије, Житије Светога Саве, Десет векова српске књижевности, књ. 2, 191–306.
 • Тодић 2006–2007: Б. Тодић, Сопоћани и Градац. Узајамност фунерарних програма две цркве, Зограф 31 (2006–2007) 59–77.
 • Тодић 2018: Б. Тодић, Култ градачке ктиторке краљице и монахиње Јелене, Саопштења 50 (2018) 33–50.
 • Томин 2014: Српска краљица Јелена: владарка и монахиња, Нови Сад: Платонеум.
 • Трифуновић, Витић 1999: Ђ. Трифуновић, З. Витић, Житије краља Драгутина, у монаштву Теоктиста. Прилог познавању рукописног наслеђа архиепископа Данила II, Зборник Матице српске за књижевност и језик 47 (1999) 117–141.
 • Ћирковић 1998: С. Ћирковић, Краљ Стефан Драгутин, Рачански зборник 3 (1998) 11–20.
 • Узелац 2021: А. Узелац, „Марија де Кајо, сестра краљице Јелене”, Између Подунавља и Средоземља. Тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана, ур. К. Митровић, А. Узелац, Ниш: Центар за црквене студије; Пожаревац: Народни музеј, 187–206.
 • Цветковић, Гаврић 2015: Б. Цветковић, Г. Гаврић, „Краљица Јелена и фрањевци”, Јелена – краљица, монахиња, светитељка, 119–135.
 • Bern 2019: E. Bern, Transakciona analiza u psihoterapiji: priručnik principa transakcione analize, Beograd: Kosmos izdavaštvo: Podgorica: Nova knjiga.
 • Bojanović 1985: R. Bojanović, Autentična i neautentična ličnost, Beograd: Prosveta.
 • Gulding 2007: M. M. Gulding, R. L. Gulding, Promeniti život. Terapija novom odlukom, Novi Sad: Psihopolis institut.
 • McDaniel 1982–1983: G. McDaniel, On Hungarian–Serbian Relations in the Thirteenth Century: John Angelos and Queen Jelena, Ungarn–Jahrbuck 12 (1982–1983) 43–50.
 • Nastović 2015: I. Nastović, Uvod u dubinsku psihologiju, Novi Sad: Prometej; Beograd: Centar dr Ivan Nastović.
 • Panou 2020: E. Panou, The Cult of St Anna in Byzantium, London – New York: Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham – Routledge.
 • Porčić 2021: N. Porčić, Documents of Mary of Cayeux Concerning Grants to the Abbey of Dommartin and an Agreement with the King of England, Иницијал. Часопис за средњовековне студије 9 (2021) 181 – 208.
 • Rozenvajn, Kristijani 2019: B. H. Rozenvajn, R. Kristijani, Šta je istorija emocija?, Novi Sad: Mediterran Publishing.
 • Van Tricht 2020: F. Van Tricht, Latin Emperors and Serbian Queens: Anna and Helena. Genealogical and Geopolitical Explorations in the Post–1204 Byzantine World, Frankokratia 1 (2020) 1–52.