FROM PLANT MORPHOLOGY TO RHYTHMIC PATTERNS (OF MUSIC): A STEAM APPROACH TO STUDYING RELATIONS IN MATHEMATICS

Узданица XIX (Ванредни број) (2022), (стр. 221-238)

АУТОР(И): Ivana M. Milić, Jelena M. Mladenović

Е-АДРЕСА: ivana.milic75@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/Uzdanica19.S.221M

САЖЕТАК: 

In this paper, innovative procedures in working with students, applying the STEAM approach, and the possibilities of improving the quality of university education are reviewed from a theoretical perspective. The modernization of university teaching implies following global trends, with the primary goal being the formation of versatile, competent students who will be able to respond to the modern demands of society and participate in the exchange of information related to current scientific achievements while constantly strengthening their own capacities. During university education, it is necessary for students to develop their potential and competencies, have positive attitudes towards their future in the educational profession, and understand the importance of their teacher role when choosing an approach to educational work in kindergarten.

The competence of the preschool teacher, as well as students, is reflected in the implementation of activities, activation of children’s potential, enrichment of children’s experiences, encouragement of creativity, and close exposure to phenomena and processes in the fields of science and art. Therefore, it is important to familiarize students with innovative approaches to educational work in kindergarten because they will be able to transform and properly apply the acquired knowledge later in their future work in order to ensure the holistic development of children.

The paper presents an example of an activity that integrates the contents of the subjects of mathematics, natural sciences, and music, with the aim of highlighting the possibilities of improving university teaching through different approaches. Presented examples can be applied during the education of students (future teachers), which would strengthen their competences for working with children of preschool age.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

rhythm, botany, mathematical relations, STEAM approach, students pre- school teachers.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Blatnik (1988): F. Blatnik, Study confirms teaching with videodisc beats textbook methods, T.H.E. Journal, 16, 58–60.
 • Geist, Geist, Kuznik (2012): K. Geist, E. A. Geist, K. Kuznik, The patterns of music: Young children learning mathematics through beat, rhythm, and melody, Young Children, 67(1), 74‒79.
 • Gledhill (2008): D. Gledhill, The Names of Plants, UK: Cambridge University Press, 4th Ed.
 • Dejić, Egerić (2006): M. Дејић, M. Егерић, Методика наставе математике, Јагодина: Учитељски факултет.
 • Dejić (2016): M. Дејић, Предшколац у свету математике, Београд: Креатив- ни центар.
 • Despić (1997): Д. Деспић, Теорија музике, Београд: Завод за уџбенике и на- ставна средства.
 • Duo-Terron et al. (2022): P. Duo-Terron, F. J. Hinojo-Lucena, A. J. Moreno- Guerrero, J. A. López-Núñez, STEAM in Primary Education. Impact on Linguistic and Mathematical Competences in a Disadvantaged Context, Frontiers in Education, 7, doi: 10.3389/feduc.2022.792656
 • Egerić (2006): М. Егерић, Методика развијања почетних математичких пој- мова, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет.
 • Janković, Gajić (1974): M. Janković, M. Gajić, Plantaginaceae Lindl, In: M. Jo- sifović, (ed.), Flora SR Srbije, 6, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 318–335.
 • Kopas-Vukašinović (2017): E. Копас-Вукашиновић, Могућности иновирања наставног процеса у систему универзитетског образовања, Узданица, XIV/1, Јагоди- на: Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, 7–15.
 • Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета, Retrieved in September 2022 from https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/ OSNOVE-PROGRAMA-.pdf.
 • Mazzocco, Feigenson, Halberda (2011): M. M. M. Mazzocco, L. Feigenson, J. Hal- berda, Preschoolers’ Precision of the Approximate Number System Predicts Later School Mathematics Performance, PLoS ONE, 6(9): e23749. http://dx.doi.org/10.1371/ journal. pone.0023749.
 • Mejias et al. (2021): S. Mejias, N. Thompson, R. M. Sedas, M. Rosin, E. Soep, K. Peppler, J. Roche, J. Wong, M. Hurley, P. Bell, B. Bevan, The trouble with STEAM and why we use it anyway, Science Education, 105(2), 209–231, DOI: 10.1002/sce.21605. Milić (2016): И. Милић, Ритмичке слике у функцији развоја предшколског детета, Зборник радова Савремено предшколско васпитање и образовање: Изазови и
 • дилеме, књига 20, Јагодина: Посебна издања Факултета педагошких наука Универ- зитета у Крагујевцу, 231–244.
 • Milikić, Vulović, Mihajlović (2020): M. Миликић, Н. Вуловић, A. Михајловић, Геометријска интерпретација разломака применом образовног софтвера, Узданица, XVII/1, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу Факултет педагошких наука у Јагодини, 307–317.
 • Mišić, Lakušić (1990): Lj. Mišić, R. Lakušić, Livadske biljke, Sarajevo: IP „Svje- tlostˮ, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Najdanović (2012): M. Najdanović, Matematizacija relacija kod predškolske dece, Sinteze, 2, Kruševac: Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, 61–72.
 • Perignat, Katz-Buonincontro (2019): E. Perignat, J. Katz-Buonincontro, STEAM in practice and research: An integrative literature review, Thinking Skills and Creativity, 31, 31–43, doi: 10.1016/j.tsc.2018.10.002.
 • Plavša, Popović, Erić (1961): Д. Плавша, Б. Поповић, Д. Ерић, Музика у школи I део, Београд: Завод за издавање уџбеника Народне Републике Србије.
 • Plavša (1989): Д. Плавша, Музичко-педагошке дилеме и теме, Нови Сад: Ака- демија уметности у Новом Саду.
 • Rajić (2019): С. Рајић, Математика и музика у функцији дечјег развоја, док- торска дисертација. Retrieved in September 2022 from https://nardus.mpn.gov.rs/bit- stream/id/16730/Disertacija.pdf
 • Semoz (2020): M. Семоз, Педагошке импликације различитих приступа про- цењивању квалитета знања ученика, Зборник радова, год. 23, бр. 22, Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, 131–152.
 • Swe Khine, Areepattamannil (Eds.) (2019): M. Swe Khine, S. Areepattamannil, STEAM Education: Theory and Practice, Switzerland: Springer.
 • Tabašević et al. (2021): M. Tabašević, D. Lakušić, N. Kuzmanović, S. Vukojičić, M. Glišić, S. Jovanović, Ruderal vegetation in Serbia – diversity and floristic composition, Botanica Serbica, 45(2), Belgrade: University of Belgrade, Institute of Botany and „Jevre- movac“ Botanical Garden, 251–261.
 • UNESCO (2012): Arts Education, from diversity to sustainability, First Celebration of International Arts Education Week.
 • Vasiljević (2006): З. Васиљевић, Методика музичке писмености, Београд: За- вод за уџбенике и наствна средства.
 • Vasiljević (1999): З. Васиљевић, Теорија ритма са гледишта музичке писмено- сти, Београд: Универзитет уметности у Београду.
 • Vujošević (2017): N. Vujošević, Uticaj vizuelnih signala na segregaciju melodije kod muzičara i nemuzičara, Зборник радова са XI међународног научног скупа, књига III, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 83‒91.
 • Yakman (2010): G. Yakman, What is the Point of STEAM? A Brief Overview of STEAM Education, Retrieved in September 2019 from https://www.academia.edu/8113832/ What_is_the_Point_of_STEAM_A_Brief_Overview_of_STEAM_Education