Искуства учитеља у коришћењу електронске књиге у измењеном друштвеном контексту

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 283-301)

АУТОР(И): Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић, Снежана С. Маринковић

Е-АДРЕСА: daliborka.puric@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.283P

САЖЕТАК: 

Захтеви савремене наставе подржане информационим технологијама, као и измењени друштвени контекст условљен глобалном здравственом кризом довели су до трансформације класичне комуникацијске парадигме у образовању у нову парадигму коју креира дигитална медијска технологија и афирмисали коришћење електронске књиге у функцији наставе и учења.

Аутори у раду испитују искуства учитеља (N = 1117) у вези са коришћењем    (а) е-књиге за потребе реализације наставе; (б) електронског уџбеника при реализацији наставе на даљину; (в) појединих електронских књига при реализацији наставе; (г) дигиталних библиотека. Већина учитеља има искуства у коришћењу електронске књиге за потребе наставе, при чему е-уџбеник у приближно истој мери примењују током директног и онлајн дела наставе на даљину, а од стручне литературе најчешће је у употреби методичка и педагошко-психолошка, док највише интересовања показују за Дигиталну Народну библиотеку Србије и Internet Archive. Истраживачки налази показују да учитељи користе ресурсе електронских извора у сврхе образовања и самообразовања, на шта је делимично утицала и глобална здравствена криза, али да је потребно додатно развијати њихове дигиталне компетенције у овом домену, како би могли да одговоре и на будуће изазове информационог доба.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

електронска књига, електронски уџбеник, дигитална библиотека, учитељ, настава на даљину, ковид 19.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Алмазова, Крилова, Рабцова, Одинокаја (2020): N. Almazova, E. Krylova, A. Rubtsova, M. Odinokaya, Challenges and Opportunities for Russian Higher Education amid COVID-19: Teachers’ Perspective, Education Sciences, 10, 368. Retrieved in Маrch 2022 from https://www.mdpi.com/2227-7102/10/12/368/htm.
 • Архам, Норизан, Мазалан, Богал, Норизан (2021): A. F. Arham, N. S. Norizan, M. I. Mazalan, N. Bogal, M. N. Norizan, The Nexus Between Factors Affecting eBook Acceptance and Learning Outcomes in Malaysia, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(9), 35–43. Retrieved in April 2022 from http://koreascience.or.kr/article/ JAKO202124553369175.pdf.
 • Барнс (2020): S. Barnes, Information management research and practice in the post-COVID-19 world, International Journal of Information Management, 55(1). Retrieved in April 2022 from https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0268401220309956?tok- en=059D81CBE9ADFB7C923BF1013DE4DAF397ACA22AEF6873FD2C218649D939CAB0F4C7F73A96C99F63D942F3869248DBFA&originRegion=eu-west-1&origin- Creation=20211230191930.
 • Божић (2011): Ј. Божић, (Пост)култура читања: време изазова, Читалиште, 19, Панчево: Градска библиотека, 2–6.
 • Бојовић, Семиз (2016): Ж. Бојовић, М. Семиз, Електронски уџбеник у функ- цији унапређивања положаја и активности ученика, у: С. Маринковић (ур.), Уџбеник у функцији наставе и учења, Ужице: Учитељски факултет, 571‒588.
 • Вукић (2019): М. Вукић, Писмо и књига на тлу Србије као културолошки феномен: од рукописа до електронских издања, Београд: Центар функционалне пи- смености „Апострофˮ.
 • Вучковић (2011): Ж. Вучковић, Залазак Гутембергове галаксије: културоло- шке и епистемолошке импликације, Теме, XXXV(2), 513‒529.
 • Закон о уџбеницима (2015): Службени  гласник  РС, бр. 68. Преузето мар-  та 2022. са https://www.rcu-uzice.rs/attachments/article/127/ZAKON%20O%20 UD%C5%BDBENICIMA-2015.pdf.
 • Закон о уџбеницима (2018): Службени  гласник  РС, бр. 27. Преузето мар-  та 2022. са http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ skupstina/zakon/2018/27/2/reg/.
 • Извештај: образoвање током пандемије ковид 19 и после 2020 (2020): Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond 2020. Retrieved in March 2022 from https://www.un.org/development/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2020/08/sg_poli- cy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf.
 • Илић, Пурић (2022): S. Ilić, D. Purić, Korišćenje IKT alata u osnovnim školama u Vojvodini, Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine.
 • Исвати (2021): L. Iswati, When Teaching Must Go On: ESP Teachers’ Strategies and Challenges during COVID-19 Pandemic, Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra, 5(1), 36–52.
 • Јeнг (2020): X. Yang, Teachers’ Perceptions of Large-Scale Online Teaching as an Epidemic Prevention and Control Strategy in China, ECNU Review of Education, 3(4), 739–744.
 • Јоши, Винеј, Башкар (2020): A. Joshi, M. Vinay, P. Bhaskar, Impact of corona- virus pandemic on the Indian education sector: perspectives of teachers on online teaching and assessments, Interactive Technology and Smart Education (ahead-ofprint), Retrieved in March 2022 from https://doi.org/10.1108/itse-06-2020-0087.
 • Ју, Ли, Хуанг, Цао (2021): H. Yu, P. Liu, X. Huang, Y. Cao, Teacher Online Informal Learning as a Means to Innovative Teaching During Home Quarantine in the COVID-19 Pandemic, Frontiers in Psychology. Retrieved in February 2022 from https:// doi.org/10.3389/fpsyg.2021.596582.
 • Каријер, Еко (2011): Ž. Karijer, U. Eko, Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga, Čačak – Beograd: B. Kukić – Gradac K.
 • Костић, Пурић (2021): Љ. Костић, Д. Пурић, Ставови студената педагошких и учитељских факултета Западног Балкана о коришћењу електронске књиге у из- мењеном друштвеном контексту, у: С. Маринковић (ур.), Наука, настава и учење у измењеном друштвеном контексту, Ужице: Педагошки факултет, 73–94.
 • Костић, Пурић (2022): Љ. Костић, Д. Пурић, Перспектива примене електрон- ске књиге из угла студената учитељских и педагошких факултета Западног Балкана, Иновације у настави, 35(1). Преузето априла 2022. са https://doi.org/10.5937/inovaci- je2201049K.
 • Крстев (2010): C. Krstev, Digitalne biblioteke kao potencijalni lingvistički resurs – stanje u Srbiji, In: Ch. Voss, B. Golubović (hrsg.), Srpska lingvistika – Serbishe Linguistik, SLCCEE, 7, Мünchen, Berlin: Otto Sagner, 123‒142.
 • Маклуан (1973): M. Makluan, Gutenbergova galaksija – nastajanje tipografskog čoveka, Beograd: Nolit.
 • Маклуан (2012): М. Makluan, Elektronski mediji i kraj kulture pismenosti, Loznica: Karpos.
 • Максимовић, Милановић, Османовић Зајић (2021): Ј. Максимовић, Н. Мила- новић, Ј. Османовић Зајић, Само(процена) наставника о квалитету онлајн наставе током пандемије ковид 19, у: С. Маринковић (ур.), Наука, настава, учење у измење- ном друштвеном контексту, Ужице: Педагошки факултет, 73–94.
 • Ниеми, Коуза (2020): H. M. Niemi, P. Kousa, A case study of students’ and teach- ers’ perceptions in a Finnish high school during the COVID pandemic, International journal of Technology in Education and Science, 4(4), 352–369.
 • Николић, Милојевић (2020): N. Nikolić, Z. Milojević, Izveštaj: Trenutno stanje u onlajn-nastavi u Srbiji i regionu, Obrazovno kreativni centar. Preuzeto marta 2022. sa https://okc.rs/wp-content/uploads/2020/06/Istra%C5%BEivanje-Stanje-u-onlajn-nastavi-u-Srbiji.pdf.
 • Нур, Иса, Мазар (2020): S. Noor, F. M. Isa, F. F. Mazhar, Online Teaching Prac- tices During the COVID-19 Pandemic, Educational Process: International јournal, 9(3), 169–184.
 • Новковић Цветковић, Јанковић (2018), B. Novković Cvetković, I. Janković, Uloga učitelja u novoj paradigmi obrazovanja podržanoj informaciono-komunikacionim tehnologijama, Tematski zbornik – Mesto i uloga učitelja u savremenom društvu, Vranje: Pedagoški fakultet, 71‒86.
 • Одлука о остваривању образовно-васпитног рада учењем на даљину за учени- ке за ученике основних и средњих школа Владе Републике Србије (2020): Преузето марта 2022. са https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/Nastava-na-daljinu- u-vanrednom-stanju.pdf.
 • Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба. Преузето марта 2022. са https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/2019_ODK_Nastavnik- za-digitalno-doba.pdf.
 • Оцић (2015): S. Ocić, Elektronska knjiga, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 149, 229–243.
 • Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутству о њиховој употре- би (2016): Преузето фебруара 2022. са https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/ SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/42/4/reg.
 • Пурић, Костић (2021): Д. Пурић, Љ. Костић, Коришћење електронске књиге у време здравствене кризе од стране студената учитељских и педагошких факултета Западног Балкана, Узданица, XVIII(2), 99–115.
 • Секач (2020): В. Секач, Анализа стандарда квалитета електронског уџбени- ка српског језика за други разред основне школе, у: С. Маринковић (ур.), Наука и настава у васпитно-образовном контексту, Ужице: Педагошки факултет, 311–334. УНЕСКО (2020): UNESCO, Education in the time of COVID-19, Retrieved in February 2022 from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374075_eng.
 • Шин (2014): S. Shin, E-book usability in educational technology classes: teachers and teacher candidates’ perception toward e-book for teaching and learning, International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 12(3), 62–74.