Утврђивање садржајне ваљаности новоконструисаних инструмената истраживања (примјер инструментa за процјену даровитости школске дјеце)

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 269-282)

АУТОР(И): Владо M. Симеуновић, Сања Б. Милић

Е-АДРЕСА: vlado.simeunovic@pfb.ues.rs.ba

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.269S

САЖЕТАК: 

Динамичан научно-технолошки и друштвени развој намеће потребу сталног истраживања његових посљедица у свим сферама живота. Истраживачи широм свијета покушавају да региструју новонастале промјене и на научно верификовани начин утврде њихове ефекте, како би могли предвидјети правце кретања и утицати на будуће догађаје. На том путу се суочавају са низом непознаница које би могле утицати на квалитет резултата који се добијају. Најчешћи проблеми с којима се истраживачи сусрећу су: тешкоће око прецизног одређења предмета истраживања (због мултидисциплинарности проблема), недостатак релевантних података на којима би се спровело истраживање (динамика промјена је велика), те проблеми израде инструмената истраживања (стандардизовани инструменти често нису примјењиви).

Овај рад бави се проблемом одређивања метријских карактеристика новокон- струисаних инструмената истраживања у области процјене даровитости дјеце школског узраста који су имплементирани у Софтвер за процјену даровитости. Сматра се да је ваљаност најважнија мјерна карактеристика сваког инструмента. У раду смо показали коришћење садржајне ваљаности као могућег приступа у новоконструисаним инструментима истраживања. Осим теоријских модела чију смо вриједност представили, на практичном примјеру смо показали примјену израчунавања индекса садржајне ваљаности (CVI) и kappa статистике, односно приказали смо практични модел примјене постојећих процедура (индекса) за израчунавање садржајне ваљаности и на основу тога закључили да је CVI увјерљив метод за процјену ваљаности садржаја нове (или ревидиране) скале.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

садржајна ваљаност, метријске карактеристике, инструменти истраживања, процјена даровитости.

ЛИТЕРАТУРА:

 • АПА (1952): American Psychological Association, Committee on Test Standards. Technical recommendations for psychological tests and diagnostic techniques: preliminary proposal, American Psychologist, 7(8), 461–475, https://doi.org/10.1037/h0056631.
 • АПА (1966): American Psychological Association, Standards for Educational and Psychological Tests and Manuals, Washington, DC: American Psychological Association.
 • Армстронг (2009): T. Armstrong, Multiple Intelligences in the Classroom (3rd ed.), Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development.
 • Вајнд, Шмит, Шефер (2003): C. Wynd, B. Schmidt, M. Schaefer, Two Quantita- tive Approaches for Estimating Content Validity, West J Nurs Res, 25(5), 508‒518, https:// doi.org/10.1177/0193945903252998.
 • Волц, Стрикланд, Ленц (2005): C. F. Waltz, O. L. Strickland, E. R. Lenz, Meas- urement in nursing and health research (3rd ed.), New York: Springer.
 • Гарднер (1993): H. Gardner, Multiple intelligence, The theory in practice, New York: Basic Books.
 • Гарднер (2006): H. Gardner, Multiple Intelligences: New Horizons, New York: Basic Books.
 • Грант, Дејвс (1997): J. S. Grant, L. L. Davis, Selection and use of content experts in instrument development, Research in Nursing & Health, 20, 269–274. DOI: 10.1002/ (sici)1098-240x(199706)20:3<269::aid-nur9>3.0.co;2-g
 • Кели (1927): T. L. Kelley, Interpretation of educational measurements, New York: Macmillan.
 • Крисвол (2005): J. W. Creswell, Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.), New Jersey: Pearson Education. Кронбах (1971): L. J. Cronbach, Test validation, In: R. L. Thorndike (Еd.), Educational Measurement, 2nd ed., Washington, DC: American Council on Education, 443–507.
 • Ленон (1955): R. Lennon, Standardized Testing,  The  bulletin  of the  Na-  tional Association of Secondary School Principals, 39(211), 34‒40, https://doi. org/10.1177/019263655503921106.
 • Лин (1986): M. R. Lynn, Determination and quantification of content validity, Nurs Res, 35(6) 382–385, https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00017.
 • Лин (1995). M. R. Lynn, Development  and Testing of the Nursing Role Mod-  el Competence Scale (NRMCS), Journal of Nursing Measurement, 3(2), 93‒108, DOI: 10.1891/1061-3749.3.2.93.
 • Линдел, Брант (1999): M. K., Lindell, C. J. Brandt, Assessing interrater agree- ment on the job relevance of a test: A comparison of CVI, T, rWG(J)}, and r*WG(J)} indexes, Journal of Applied Psychology, 84(4), 640–647, https://doi.org/10.1037/0021- 9010.84.4.640.
 • Линдел, Брант, Витни (1999): M. K. Lindell, C. J. Brandt, D. J. Whitney, A re- vised index of interrater agreement for multiitem ratings of a single target, Applied Psycho- logical Measurement, 23, 127–135, https://doi.org/10.1177/01466219922031257.
 • Лош (1975): C. H. Lawshe, A quantitative approach to content validity, Personnel Psychology, 28, 563–575, https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x.
 • Милић, Симеуновић (2020): S. Milic, V. Simeunovic, Concordance between gift- edness assessments by teachers, parents, peers and the self-assessment using multiple intel- ligences, High Ability Studies, 1‒14. DOI: 10.1080/13598139.2020.1832445
 • Палант (2011): J. Pallant, SPSS survival manual. A Step by step guide data to analy- sis using SPSS-4th edition, Maryborough: Midland Typesetters.
 • Перлет, Зиглер (1997): C. Perleth, A. Ziegler, Uberlegungen zur Begabungsdiag- nose und Begabtenforderung in der Berufsaus- und Weiterbildung [Considerations on diag- nosis and promotion of gifted in personnel training and vocational education], In: U. Kittler, H. Metz-Gockel (Eds.), Padagogische Psychologie in Erziehung und Unterricht, 100–112.
 • Полит, Бек (2006): D. F. Polit, C. T. Beck, The content validity index: Are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations, Research in Nursing & Health, 29, 489–497. DOI: 10.1002/nur.20147
 • Полит, Бек, Овен (2007): D. F. Polit, C. T. Beck, S. Owen, Is the CVI an Accept- able Indicator of Content Validity? Appraisal and Recommendations, Research in Nursing & Health, 30, 459–467. DOI: 10.1002/nur.20199
 • Секиран, Бужи (2010): U. Sekaran, R. Bougie, Research methods for business: A skill building approach (5th ed.), West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.
 • Стемлер (2004): S. Stemler, A comparison of consensus, consistency, and measure- ment approaches to estimating interrater reliability, Practical Assessment, Research, and Evaluation, 9, article 4, https://doi.org/10.7275/96jp-xz07
 • Тилден, Нелсон, Меј (1990): V. P. Tilden, C. A. Nelson, B. A. May, Use of quali- tative methods to enhance content validity, Nursing Research, 39(3), 172–175, https://doi. org/10.1097/00006199-199005000-00015.
 • Тинсли, Вајс (1975): H. E. Tinsley, D. J. Weiss, Interrater reliability and agree- ment of subjective judgments, Journal of Counseling Psychology, 22(4), 358–376, https:// doi.org/10.1037/h0076640.
 • Флајш, Левин, Чо Пејк (2003): J L. Fleiss, B. Levin, M. Cho Paik, Statistical Methods for Rates and Proportions (3th ed.), Copyright John Wiley & Sons, Inc.
 • Хајнес, Ричард, Кубани (1995): S. Haynes, D. Richard, E. Kubany, Content valid- ity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods, Psycho- logical Assessment, 7, 238–247, https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.3.238.
 • Хелер, Перлет, Лим (2005): K. Heller, C. Perleth, T. Lim, The Munich Model of Giftedness Designed to Identify and Promote Gifted Students, In: R. Sternberg, J. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, Cambridge: Cambridge University Press, 147–170.
 • Џејмс, Димари, Волф (1993): L. R. James, R. G. Demaree, G. Wolf, An assess- ment of within-group interrater agreement, Journal of Applied Psychology, 78(2), 306‒309, https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.2.306.
 • Џорџ (2005): D. George, Obrazovanje darovitih: Kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike, Zagreb: Educa.
 • Шепард (1993): L. A. Shepard, Evaluating test validity, Review of Research in Education, 19, 405–450, https://doi.org/10.3102/0091732X019001405.