Рецепција антологија усмене књижевности Војислава М. Јовановића Марамбоа у периоду између два светска рата

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 215-225)

АУТОР(И): Александра П. Бјелић

Е-АДРЕСА: aleksandra.bjelic@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.215B

САЖЕТАК: 

Антологије усмене књижевности Војислава М. Јовановића Марамбоа Српске народне песме и Српске народне приповетке представљају значајан део његовог проучавања усмене књижевности. Оне, осим што у складу са антологијском поетиком уопште, говоре о естетским критеријумима приређивача и времена у коме су приређене и просветно-педагошким циљевима, умногоме синтетизују његово проучавање усмене књижевности. У овом раду приказаћемо њихову рецепцију у научним круговима и јавности у периоду између два светска рата. Њихов фолклористички значај је, између осталог, и тај што су представљале један од првих успешних резултата антологијског представљања народне књижевности, после Вука.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Војислав М. Јовановић Марамбо, антологија, Српске народне песме, Српске народне приповетке.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Б. Т. (1922): Б. Т., Др Војислав М. Јовановић. Антологија српских народних песама (Издање Геце Кона), Трибуна, ХI/1922, 30. април, бр. 96, 3.
 • Библиофил (1925): Библиофил, Српске народне приповетке, Антологија Др Војислава М. Јовановића, Илустровани лист, Београд, 1925, бр. 41, 20.
 • Глонар (1922): Ј. Glonar, Srpske narodne pesme. Antologija. Priredio dr Vojislav M. Jovanović. Školsko izdanje. Beograd, 1922. XLVIII + 350 str, Ljubljanski zvon, 42/1922, br. 8, 504–505.
 • Геземан (1923): G. Gesemann, Srpske narodne pesme. Antologija. Priredio dr Voji- slav M. Jovanović. Školsko izdanje. Beograd. Geca Kon 1922, Archiv für slaviche Philologie, XXXVIII/3‒4, 259–260.
 • Живановић (1925): Ј. Живановић, Др Војислав М. Јовановић. Српске народне приповетке, Београд, Венац, II/1925‒1926, књ. ХИ, св. 3, 224–226.
 • Костић (1922): Д. Костић, Антологија српских народних песама. Приредио др Војислав M. Јовановић, Мисао, 4/1922, IХ/58, 788–791.
 • Лебл Албала (1922): П. Лебл Албала, Српске народне песме. Антологија. При- редио др Војислав М. Јовановић, Школско издање, Београд, Издање Геце Кона, Про- светни гласник, ХХХIХ/1922, св. 3 и 4, 249–251
 • Матић (1922а): С. Матић, Др. Војислав М. Јовановић: Српске народне песме (Антологија) (издање геце Кона), Српски књижевни гласник, књ. VI, бр. 2, 157–158. Матић (1922б): С. Матић, Др. Војислав М. Јовановић: Српске народне песме (Антологија). Изд. Геце Кона, Београд, Илустровани лист, бр. 21, 25. 5 – 1. 6. 1922, 9. Матић (1922в): С. Матић, Српске народне песме. Антологија Др Војислава М. Јовановића, Гласник професорског друштва, 2/1922, бр. 5, 214–216.
 • Н. (1925): Н., Једна антологија Српских народних приповедака, Летопис Ма- тице српске, ХCIХ/1925, књ. 306, св. II‒III, 218.
 • Поповић (1922): Б. Поповић, Интерпункција у српским народним песамама, Страни преглед, Београд, 1936‒1937, год. VII и VIII, бр. 1‒4, 1–21.
 • Симић (1922): Д. Ф. Симић, Др Војислав М. Јовановић. Српске народне песме.
 • Антологија. Изд. Књижаре Г. Кона, Демократија, 4/1922, 835, 3.
 • Слијепчевић (1922): П. Слијепчевић, Др Војислав М. Јовановић: Српске на- родне песме. Антологија. Приредио – Школско издање. Београд. Изд. Књиж. Геце Кона, 1922, 350 стр. (са сликом Филипа Вишњића), Народ, Сарајево II/1922, бр. 18, 3. Станковић (1922): М. Станковић, Српске народне песме – антологија. Прире-
 • дио др Војислав М. Јовановић. Школско издање, Београд. Издавачка књижарница Геце Кона, 1922, Народна просвета, IV/1922, 28. мај, бр. 40, 3.
 • Стефановић (1922а): П. Стефановић, Др Војислав М. Јовановић, Српске на- родне песме. Антологија. Школско издање. Београд, 1922. Издавачка књижарница Геце Кона, 1922, Нови живот, 1922, 22. април, књ. IX, св. 5, 159.
 • Стефановић (1922б): П. Стефановић, Нова антологија, Београдски дневник, IV/1922, 30. април, бр. 115, 3.
 • Стефановић (1922в): П. Стефановић, Најновија антологија народних песама (приредио др Војислав М. Јовановић. Издање књижаре Геце Кона, Београд, 1922), Трговински гласник, ХХХII/1922, 28. април, бр. 94, 2.
 • Цвијић (1925): Ј. Цвијић, Карст и српске народне приповетке (Поводом збир- ке Српске народне приповетке др Војислава М. Јовановића), Гласник Српског географ- ског друштва, Београд, св. 11, 187–189.
 • Чајкановић (1925): В. Чајкановић, Српске народне приповетке. Антологија. Приредио Др Војислав М. Јовановић. Изд. Г. Кона. Београд, Српски књижевни гласник, 1925, ХVI/4, 306–310.