Жанровске и версификацијске одлике „Слова љубве“ деспота Стефана Лазаревића

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 203-214)

АУТОР(И): Ђорђе М. Ђурђевић

Е-АДРЕСА: djordje.djurdjevic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.203DJ

САЖЕТАК: 

У раду испитујемо жанровске и версификацијске карактеристике текста Слово љубве Стефана Лазаревића. У првом делу рада, теоријски описујући посланицу, лирску (књижевну) посланицу, лирску песму, те у другом версификацијски проучавајући оригинални текст на српскословенском језику, закључујемо да је текст Слова љубве са структурног нивоа крајње отворен и жанровски флуидан, те, заправо, аутори који сматрају да је Слово само посланица (Радојичић 1965, Бојовић 2007) или само лирска песма (Богдановић1980, Павловић 1979), запостављају друге аспекте текста (песнички, односно, епистоларни), док аутори који се опредељују за хибридни жанр лирске посланице (Костић 1965, Ређеп 2007) најприближније одређују праву природу Слова љубве.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

посланица, лирска песма, лирска посланица, Слово љубве, жанр, версификација.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Барт (1986): Р. Барт, Смрт аутора, Сувремене књижевне теорије, прир. М. Бе- кер, Загреб: СНЛ, 176–180.
 • Богдановић (1980): Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд: СКЗ.
 • Богдановић (1986): Д. Богдановић, Посланије, Речник књижевних термина, ур.
  Д. Живковић, Београд: Нолит.
 • Бојовић (2007): Д. Бојовић, Слово љубве у светлу библијске егзегезе, у: М. Станојевић (ур.), Митолошки зборник 18, Тема: Професор Радмила Маринковић, Рача: Центар за митолошке студије Србије.
 • Eко (1965): У. Еко, Отворено дјело, Сарајево: ИП Веселин Маслеша.
 • Костић (1965): Д. Костић, Слово љубави Стефана Лазаревића, Стара књижев- ност, ур. Ђорђе Трифуновић, Београд: Нолит.
 • Маринковић (1998): Р. Маринковић, О генези Слова љубве или деспотов Кан- цонијер, Светородна господа српска: истраживање српске књижевности средњег века, Београд: Друштво за српски језик и књижевност, 271–290.
 • Павловић (1979): М. Павловић, О Слову Љубави Стефана Лазаревића, Слова и натписи, прир. Д. Богдановић, М. Павловић, Београд: ИО Слово љубве.
 • Попа (2008): В. Попа, Јутро мислено: немањићско доба: зборник средњовеков- не српске поезије, Нови Сад: Академска књига.
 • Радојичић (1965): Ђ. Радојичић, Постанак Слова љубве Стефана Лазаревића,
  Стара књижевност, ур. Ђорђе Трифуновић, Београд: Нолит.
 • Ређеп (2007): Ј. Ређеп, Ново тумачење Слова љубве, у: М. Станојевић (ур.), Митолошки зборник 18, Тема: Професор Радмила Маринковић, Рача: Центар за митолошке студије Србије.
 • Трифуновић (1962): Ђ. Трифуновић, Из тмине појање: Стари српски песнички записи, Београд: Нолит.
 • Трифуновић (1965): Ђ. Трифуновић, Стара књижевност, Београд: Нолит.
 • Трифуновић (1979): Ђ. Трифуновић, Деспот Стефан Лазаревић: књижевни радови, Београд: СКЗ.
 • Трифуновић (1990): Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд: Нолит.