O elementima leksičke anglicizacije u aktuelnim sportskim tekstovima u dnevnoj štampi

Uzdanica XIX 1 (2022), (str. 107-123)

AUTOR(I): Valentina V. Budinčić

E-ADRESA: vvalentinab@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.107B

SAŽETAK: 

Predmet ovoga rada jesu anglicizmi u aktuelnim sportskim tekstovi- ma u dnevnoj štampi na srpskom jeziku, a cilj je da se deskriptivnom analizom oblika i pojedinih stilskih osobina ovih leksičkih jedinica sagledaju savremene tendencije u sferi anglicizacije srpskog sportskog jezika, a ujedno i srpskog jezika u celini. Korpus su činili sportski dnevni list Sportski žurnal, te dnevne novine: Politika, Euro Blic, Večernjenovosti, Informer, Kurir, Nova, Danas, koji su izlazili u periodu od juna do septembra 2021. godine. U analizi smo se oslanjali na teorijski osnov prema kome anglicizmi mogu biti očigledni, skriveni i sirovi, a anglicizacija leksike se javlja na nivou pravopisa, gramatike i pragmatike (Prćić 2005), te na klasifikaciju anglicizama kao stilskih sinonima u dnevnim novinama i magazinima na srpskom jeziku na pomodne, reklamne, asocijativne, metaforičke, ironične i inercijske (Milić 2011). Zaključili smo da se pored terminoloških anglicizama koji čine osnovu sportskog terminosistema, u sportskim novinskim tekstovima učestalošću izdvajaju očigledni anglicizmi kao inercijski i metaforički sinonimi, da su skriveni anglicizmi prisutni kroz upotrebu leksičkih jedinica koje odslikavaju engleske jezičke modele, te da u izdvojenom korpusu postoje određena odstupanja od pravopisne norme srpskog jezika.

KLJUČNE REČI:

leksička anglicizacija, sportska dnevna štampa, engleski jezički modeli, stilski markirana leksika.

LITERATURA:

IZVORI
 • Sportski žurnal, dnevne novine iz Beograda
 • Kurir, dnevne novine iz Beograda
 • Politika, dnevne novine iz Beograda
 • Euro Blic, dnevne novine iz Beograda
 • Večernje novosti, dnevne novine iz Beograda
 • Informer, dnevne novine iz Beograda
 • Danas, dnevne novine iz Beograda
 • Nova, dnevne novine iz Beograda
LITERATURA
 • Bajić (2010): S. Bajić, Anglicizmi u srpskom jeziku, Banja Luka / Beograd: Besjeda.
 • Bogdanić (2014): A. Bogdanić, Anglicizacija kroz medijsko komuniciranje i prevođenje: uticaj engleskog na srpski u vrijeme medijacije, Radovi, Pale, 197−211. Budinčić (2015): V. Budinčić, O slobodi jezičkog izraza u sportskom no- vinarstvu, Nauka i sloboda: zbornik radova, broj 9, sveska 1, Pale: Filozofski fakultet, 17−31.
 • Budinčić (2018): V. Budinčić, Anglicizmi u sportskoj terminologiji, Beograd: Alfa BK univerzitet.
 • Budinčić (2019): V. Budinčić, O pravopisnim aspektima engleskih eleme- nata u sportskom registru: složenice i polusloženice, Lipar, XX/68, Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, 263‒276.
 • Budinčić (2020a): V. Budinčić. O nadimcima fudbalskih reprezentacija u srpskom jeziku u svetlu anglicizacije i jezičke norme, Srpski jezik, XXV/1, 647– 659.
 • Budinčić (2020b): V. Budinčić, Ekspresivna funkcija anglicizama u sferi marketinga u sportu, u: M. Kovačević, J. Petković (ur.), Srpskijezik, književnost, umetnost, knj. 1, Ekspresivnost u srpskom jeziku, Kragujevac: Filološko-umetnič- ki fakultet, 279−288.
 • Vasić, Prćić, Nejgebauer (2018): V. Vasić, T. Prćić, Nejgebauer, Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama (3. elektronsko izd.), Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto sa: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-451-1.
 • Vlajković (2010): I. Vlajković, Uticaji engleskog jezika na srpski na planu pra- vopisa, leksike i gramatike u komunikaciji na Fejsbuku, Komunikacija i kultura online, I/1, Beograd, 183−196. Preuzeto sa: https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/issue/view/10.
 • Jevtović, Petrović, Aracki (2014): Z. Jevtović, R. Petrović, Z. Aracki, Žanrovi u savremenom novonarstvu, Beograd: Jasen.
 • Jovanović (2010): J. Jovanović, Lingvistika i stilistika novinskog umeća. Jezičke i stilske osobine novinarstva, Beograd: Jasen.
 • Katnić Bakaršić (1999): M. Katnić Bakaršić, Lingvistička stilistika, Hungary: Research Support Scheme.
 • Kovačević (2000): M. Kovačević, Stilistika i gramatika stilskih figura, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Kragujevac: Kantakuzin.
 • Milić (2011): M. Milić, Anglicisms as Stylistic Synonyms in Serbian Newspapers and Magazines, Primenjena lingvistika 12, Beograd – Novi Sad, 175‒185.
 • Milić (2015): M. Milić, Creating English-based sports terms in Serbian: Theoreti- cal and practical aspects, Terminology, 21/1, Amsterdam: Benjamins, 1−22.
 • Mitrović (2018): J. Mitrović, Engleskaosnova upotrebe žargonizama u go-voru mladih, Rudo: Narodna biblioteka Prosvjeta.
 • Mišić Ilić, Lopičić (2011): B. Mišić Ilić, V. Lopičić, Pragmatički anglici- zmi u srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/1, Novi Sad: Matica srpska, 261−273. Preuzeto sa: https://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_54-1.pdf.
 • Mišić Ilić (2011): B. Mišić Ilić, Anglosrpski i Sergliš: Dva varijeteta srpskog jezika nastala pod uticajem engleskog, u: V. Vasić (ur.), Jeziku upotrebi, Novi Sad / Beo- grad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 71−93.
 • Milić, Panić Kavgić, Kardoš (2017): M. Milić, O. Panić Kavgić, A. Kardoš, Novi englesko-srpski rečnik sportskih termina: makrostrukturne i mikrostrukturne inova- cije, u: S. Gudurić, B. Radić-Bojanić (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru VI, Novi Sad: Filozofski fakultet, 245−256.
 • Mršević-Radović (1978): D. Mršević-Radović, Neke frazeološke osobeno- sti sportskog jezika, Naš jezik, XXIII/3‒4, Beograd, 121−129.
 • Prćić (2005): T. Prćić, Engleski u srpskom, Novi Sad: Zmaj.
 • Prćić (2016): T. Prćić, Semantika i pragmatika reči (3. elektronsko izd.), Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto sa: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-356-9.pdf.
 • Radić Bojanić (2007): B. Radić Bojanić, Neko za chat?, Novi Sad: Filozofski fakultet, Futura publikacije.
 • Ranđelović (2015): N. Ranđelović, Terminologija fizičkog vaspitanja i sporta (stručni jezik fizičkog vežbanja), Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Tošić, Palibrk (2013): T. Tošić, I. Palibrk, Anglicised language of the Serbian newepapers, Srpski jezik, 18/18, 525‒540.
 • Tošović (2002): B. Tošović, Funkcionalni stilovi, Beograd: Beogradska knjiga. Filipović  (2002):  J.  Filipović,  Uloga  menadžmenta  terminologije  u kreira-
 • nju jezičke politike i u procesu jezičkog planiranja: kako uhvatiti priključak sa svetom?, Primenjena lingvistika, 3, 73−79.