O елементима лексичке англицизације у актуелним спортским текстовима у дневној штампи

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 107-123)

АУТОР(И): Валентина В. Будинчић

Е-АДРЕСА: vvalentinab@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.107B

САЖЕТАК: 

Предмет овога рада јесу англицизми у актуелним спортским текстови- ма у дневној штампи на српском језику, а циљ је да се дескриптивном анализом облика и појединих стилских особина ових лексичких јединица сагледају савремене тенденције у сфери англицизације српског спортског језика, а уједно и српског језика у целини. Корпус су чинили спортски дневни лист Спортски журнал, те дневне новине: Политика, Еуро Блиц, Вечерње новости, Информер, Курир, Нова, Данас, који су излазили у периоду од јуна до септембра 2021. године. У анализи смо се ослањали на теоријски основ према коме англицизми могу бити очигледни, скривени и сирови, а англицизација лексике се јавља на нивоу правописа, граматике и прагматике (Прћић 2005), те на класификацију англицизама као стилских синонима у дневним новинама и магазинима на српском језику на помодне, рекламне, асоцијативне, метафоричке, ироничне и инерцијске (Милић 2011). Закључили смо да се поред терминолошких англицизама који чине основу спортског терминосистема, у спортским новинским текстовима учесталошћу издвајају очигледни англицизми као инерцијски и метафорички синоними, да су скривени англицизми присутни кроз употребу лексичких јединица које одсликавају енглеске језичке моделе, те да у издвојеном корпусу постоје одређена одступања од правописне норме српског језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

лексичка англицизација, спортска дневна штампа, енглески језички модели, стилски маркирана лексика.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Спортски журнал, дневне новине из Београда
 • Kurir, дневне новине из Београда
 • Политика, дневне новине из Београда
 • Euro Blic, дневне новине из Београда
 • Вечерње новости, дневне новине из Београда
 • Informer, дневне новине из Београда
 • Danas, дневне новине из Београда
 • Nova, дневне новине из Београда
ЛИТЕРАТУРА
 • Бајић (2010): С. Бајић, Англицизми у српском језику, Бања Лука / Београд: Бесједа.
 • Богданић (2014): А. Богданић, Англицизација кроз медијско комуницирање и превођење: утицај енглеског на српски у вријеме медијације, Радови, Пале, 197−211. Будинчић (2015): В. Будинчић, O слободи језичког израза у спортском но- винарству, Наука и слобода: зборник радова, број 9, свеска 1, Пале: Филозофски факултет, 17−31.
 • Будинчић (2018): V. Budinčić, Anglicizmi u sportskoj terminologiji, Beograd: Alfa BK univerzitet.
 • Будинчић (2019): В. Будинчић, O правописним аспектима енглеских елеме- ната у спортском регистру: сложенице и полусложенице, Липар, XX/68, Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, 263‒276.
 • Будинчић (2020а): В. Будинчић. О надимцима фудбалских репрезентација у српском језику у светлу англицизације и језичке норме, Српски језик, XXV/1, 647– 659.
 • Будинчић (2020б): В. Будинчић, Експресивна функција англицизама у сфери маркетинга у спорту, у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. 1, Експресивност у српском језику, Крагујевац: Филолошко-уметнич- ки факултет, 279−288.
 • Васић, Прћић, Нејгебауер (2018): V. Vasić, Т. Prćić, Nejgebauer, Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama (3. elektronsko izd.), Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto sa: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-451-1.
 • Влајковић (2010): I. Vlajković, Uticaji engleskog jezika na srpski na planu pra- vopisa, leksike i gramatike u komunikaciji na Fejsbuku, Komunikacija i kultura online, I/1, Beograd, 183−196. Preuzeto sa: https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/ issue/view/10.
 • Јевтовић, Петровић, Арацки (2014): З. Јевтовић, Р. Петровић, З. Арацки, Жанрови у савременом новонарству, Београд: Јасен.
 • Јовановић (2010): Ј. Јовановић, Лингвистика и стилистика новинског умећа. Језичке и стилске особине новинарства, Београд: Јасен.
 • Катнић Бакаршић (1999): M. Katnić Bakaršić, Lingvistička stilistika, Hungary: Research Support Scheme.
 • Ковачевић (2000): М. Ковачевић, Стилистика и граматика стилских фигура, треће измењено и допуњено издање, Крагујевац: Кантакузин.
 • Милић (2011): М. Мilić, Anglicisms as Stylistic Synonyms in Serbian Newspapers and Magazines, Примењена лингвистика 12, Београд – Нови Сад, 175‒185.
 • Милић (2015): М. Milić, Creating English-based sports terms in Serbian: Theoreti- cal and practical aspects, Terminology, 21/1, Amsterdam: Benjamins, 1−22.
 • Митровић (2018): Ј. Митровић, Енглеска основа употребе жаргонизама у го- вору младих, Рудо: Народна библиотека Просвјета.
 • Мишић Илић, Лопичић (2011): B. Mišić Ilić, V. Lopičić, Pragmatički anglici- zmi u srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/1, Novi Sad: Matica srpska, 261−273. Preuzeto sa: https://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ filologija_54-1.pdf.
 • Mишић Илић (2011): B. Mišić Ilić, Anglosrpski i Sergliš: Dva varijeteta srpskog jezika nastala pod uticajem engleskog, u: V. Vasić (ur.), Jezik u upotrebi, Novi Sad / Beo- grad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 71−93.
 • Mилић, Панић Кавгић, Кардош (2017): М. Milić, О. Panić Kavgić, А. Kardoš, Novi englesko-srpski rečnik sportskih termina: makrostrukturne i mikrostrukturne inova- cije, u: S. Gudurić, B. Radić-Bojanić (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru VI, Novi Sad: Filozofski fakultet, 245−256.
 • Мршевић-Радовић (1978): Д. Мршевић-Радовић, Неке фразеолошке особено- сти спортског језика, Наш језик, XXIII/3‒4, Београд, 121−129.
 • Прћић (2005): Т. Prćić, Engleski u srpskom, Novi Sad: Zmaj.
 • Прћић (2016): Т. Prćić, Semantika i pragmatika reči (3. elektronsko izd.), Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto sa: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/ books/978-86-6065-356-9.pdf.
 • Радић Бојанић (2007): B. Radić Bojanić, Neko za chat?, Novi Sad: Filozofski fakultet, Futura publikacije.
 • Ранђеловић (2015): N. Ranđelović, Terminologija fizičkog vaspitanja i sporta (stručni jezik fizičkog vežbanja), Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Тошић, Палибрк (2013): Т. Тошић, И. Палибрк, Anglicised language of the Serbian newepapers, Српски језик, 18/18, 525‒540.
 • Тошовић (2002): B. Tošović, Funkcionalni stilovi, Beograd: Beogradska knjiga. Филиповић  (2002):  Ј.  Filipović,  Uloga  menadžmenta  terminologije  u kreira-
 • nju jezičke politike i u procesu jezičkog planiranja: kako uhvatiti priključak sa svetom?, Примењена лингвистика, 3, 73−79.