Српска краљевска Велика школа 1863‒1905.

Узданица XIX 1 (2022), (стр. 19-34)

АУТОР(И): Нада M. Крњаић-Цекић

Е-АДРЕСА: nadakrnjaiccekic47@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.1.019KC

САЖЕТАК: 

Високошколска настава на Краљевској Великој школи, претходници Београдског универзитета, трајала је 42 године. Тек у последњој деценији постојања отворен је Лекторат за немачки језик, уз скорo нерешиве проблеме проналажења настав- ника језика са одговарајућим квалификацијама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

високошколска настава у Србији, отварање катедри за стране језике, некомпетентан наставни кадар.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
 • Ашбах (1865): Joseph Аschbach, Geschichte der Wiener Universität im ersten Jh., 500 Jahresfeier, Wien.
 • Архив Србије (AС): Министарство просвете (МПс); Велика школа (ВШ), П. Брикер (1944): Christian Brücker, Deutsche Spuren in Belgrad.
 • Баралић (1967): Зборник закона и уредаба о Лицеју, Великој школи и БУ, Београд.
 • Белић (1935): Александар Белић, Филологија и лингвистика, Српски књижевни гласник, бр. 44‒45, 29‒33.
 • Бојовић (1986): Снежана Бојовић, Реформе Лицеја и Велике школе и оснива- ње Универзитета у Србији, Историјски гласник, 1, 68‒69.
 • Годишњи извештај (1901): Годишњи извештај о Вишој женској школи краљи- це Драге у Београду, 104-105, Београд.
 • Гавриловић (1906): Богдан Гавриловић, Споменица о отварању Универзите- та, Еволуција више наставе у Србији, Београд.
 • Грујић (1971): Владимир Грујић, Велика школа у Београду, Годишњак града Београда, XVIII, 298.
 • Грујић (1973): Владимир Грујић Велика школа уочи прерастања у Универзи- тет, Годишњак града Београда, XX, 267.
 • Димитријевић (1973): Радмило Димитријевић, Прилог историји развитка БУ, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 39/3‒4, 314.
 • Ђорђевић (1946): Тихомир Ђорђевић, Србија пре сто година, Просвета, I‒II, Београд.
 • Ђурић (1963): Војислав Ђурић, Стогодишњица Београдског Филозофског фа- култета, Политика, 24. новембар 1963.
 • Жујовић (1897): Јован Жујовић, Садашње уређење Велике школе. Извештај ректора прочитан на Светосавској прослави 14. јануара 1897. године.
 • Знаменити Срби XIX века (1901‒1904): I, II, III, Загреб: Српска штампарија.
 • Извештај о Великој школи за 1903/04. школску годину, Београд,10.
 • Извештај о Гимназији кнеза Александра I за шк. 1899/900 годину, Пожаревац, 1902.
 • Историја српског народа (1983): I‒VI, 2, Београд.
 • Информатор (1920): Информатор о раду Филолошког факултета 1903‒1905, Београд.
 • Јовановић (1884): Никола Јовановић Американац, Значај инглеског језика за српску науку и Краљевско-српска државна штампарија, Београд.
 • Jосифовић (1939): Стеван Jосифовић, Научни рад др Милоша Тривунца, Ле- топис Матице српске, 351, 420‒431.
 • Југовић (1939): Миодраг Југовић, Прва београдска гимназија (1839‒1939), Београд.
 • Константиновић (1963): Зоран Константиновић, Катедра за немачки језик, Сто година Филолошког факултета (1863‒1963), Београд.
 • Ковачевић (1948): Божидар Ковачевић, Од Лицеја до Универзитета, Дуга, 4, 177‒178.
 • Крстић (1902): В. Крстић, Прва посланица поводом најновијег избора на Вели- кој школи, Београд.
 • Крњаић-Цекић (1994): Нада Крњаић-Цекић, Школовање у иностранству Вла- дислава Ф. Рибникара, Политика (фељтон), 17. 8 ‒ 28. 8. 1994.
 • Крњаић-Цекић (1995): Нада Крњаић-Цекић, Учитељ немачког језика краља Александра Обреновића, Политика, 5. 2. 1995.
 • Крњаић-Цекић (1996): Нада Крњаић-Цекић, Настава страних језика на нефи- лолошким факултетима у Србији (1838 ‒ 1905), Glossa, 4, Београд.
 • Крњаић-Цекић (2001): Нада Крњаић-Цекић, Великани старог Филозофског факултета, академик проф. др Милош Тривунац и др Пера Слијепчевић, Српски језик, 1‒2, Београд.
 • Крњаић-Цекић (2005): Нада Крњаић-Цекић, Увођење страних језика у осло- бођену Србију, Преводилац, 3‒4, Београд.
 • Крњаић-Цекић (2008): Нада Крњаић-Цекић, Универзитет у Београду и Војска Србије (Сваки човек има своје време, свако време има свога човека), Београд: Машин- ски факултет.
 • Крњаић-Цекић (2010): Нада Крњаић-Цекић, Страни језици у Србији на пре- течама Београдског универзитета, Узданица, VII/1, Jагодина: Педагошки факултет, 125‒132.
 • Мајзнер (1896): Павле Мајзнер, Реформа језиковне наставе, Београд. Милисавац (1949): Живан Милисавац, Прослава 100-годишњице БУ, Летопис Матице српске, књ. 363, 59‒60.
 • Mилићевић (1888): Милан Mилићевић, Поменик знаменитијих људи у српског народа новијег доба, Београд.
 • Милојев, Вуковић (1963): В. Милојев, Ђ. Вуковић, Лицеј постаје Велика шко- ла, Стогодишњица Универзитета, Студент, XVIII, 7.
 • Мојашевић (1961): Миљан Мојашевић, Развитак германистике код Југослове- на до Другог светског рата, Анали Филолошког факултета, књ. 1, 191‒230.
 • Мучалица (1963): Олга Мучалица, Од Лицеја до Универзитета у Београду (1838‒1920), Настава и васпитање, XII, 9‒10.
 • Наставник (1902): (1890‒1914), књ. 26, св. 5‒6, 1914.
 • Научни радници Београдског Лицеја, Велике школе и Универзитета (1949): Београд.
 • Наставно особље свију факултета и Преглед предавања за 1902/03. школску годину.
 • Несторовић (1840): Ј. В. Несторовић, О настави живих језика, знање туђих језика, Наставник, 4, 561.
 • Николајевић (1889): Светислав Николајевић, Краљевско-српска Велика школа за 50 њених година, Београд.
 • Половина (1968): Пера Половина, Настава и уџбеници француског језика у Србији до 1873. године, Анали Филолошког факултета, 9, 144.
 • Половина (1971): Пера Половина, Уџбеници француског језика код Срба до 1914. године, Београд: Друштво за стране језике и књижевност.
 • Петровић (1901): Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, XXIV, Београд.
 • Предић (1938): Милан Предић, Немачки као светски језик, Српски књижевни гласник, 55/4, 457.
 • Преглед предавања од 1888/89. школске године, Наставничко особље свију фа- култета Српске краљевске Велике школе 1888/89.
 • Радевић (1965): Милорад Радевић, Први Руси професори у Београду, Исто- ријски гласник, 1, 83‒88.
 • Радевић (1971): Милорад Радевић, Почеци наставе руског језика у Србији (1852‒1863), Настава и васпитање, 20, 493‒505.
 • Симоновић (1985): Мирослава Симоновић, Развој наставе страних језика у Србији (1820‒1863), Зборник Историјског музеја Србије, Београд.
 • Симоновић (1989): Мирослава Симоновић, Настава страних језика у високом школству у Србији од 1838. до 1912. године, Архивски преглед, 1‒2, 74‒88.
 • Станојевић (1928): Станоје Станојевић, Велика школа, Народна енциклопе- дија, I‒IV, Загреб.
 • Сто година Универзитета у Београду (1863‒1963) (1988): Београд.
 • Сто година Филозофског факултета (1863‒1963) (1963): Београд.
 • Сто педесет година Универзитета у Београду 1838‒1988 (1988): Београд. Страњаковић (1940): Владимир Страњаковић, Србија, привлачно место Југословена 1844‒1848, Српски књижевни гласник, 61, 508‒524.
 • Тешић (1961): Владета Тешић, Морално васпитање у школству Србије од 1830. до 1873. године, дисертација, Београд.
 • Тешић (1965): Владета Тешић, Сто година од доношења закона о устројству реалке у Србији, Настава и васпитање, 14, 1‒2.
 • Томић (1902): Сима Томић, Велика школа ‒ Унив. српски, Наставник, XIII, XIV/5, 141‒152.
 • Трговчевић (2003): Љубинка Трговчевић, Планирана елита: О студентима из Србије на европским Универзитетима у 19. веку, Београд: Историјски институт.
 • Тривунац (1929): Милош Тривунац, Зборник у част Богдана Поповића, Из ђачких успомена, Београд: Геца Кон.
 • Царић (1980): Жарко Царић, Настава немачког језика у Србији и Ц. Гори до 1914, Београд, дис.
 • Царић (1982): Жарко Царић, Увођење немачког језика на Велику школу (1863‒1905), Годишњак града Београда, XXIV, 75‒85.
 • Шематизам одликованих лица у Краљевини Србији од 1865. до краја 1894. године (1895): Београд.