Примена криптографског модела заштите података у групном раду студената

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 273-288)

АУТОР(И): Сузана М. Ђорђевић, Верица Р. Милутиновић

Е-АДРЕСА: suzana.djordjevic@pefja.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.273DJ

САЖЕТАК:

Циљ овог рада je развијање криптографског модела за заштиту података и помагање групи студената у доношењу одлука. Групни радови су све чешћи избор наставника у провери знања студената, а због све шире употребе интернета, као и пандемије ковида 19, групни радови су се преусмерили на онлајн облик рада. Како би се спречило могуће преписивање у групама и размирице између чланова групе, потребно је развити систем који ће штитити податке, али и дозволити члановима групе да на добровољан, солидаран и демократичан начин постигну договор. Једно од могућих решења даје коришћење криптографије. За потребе развијања криптографског модела коришћена су поља Галоа GF(256) и развијане су математичке операције на пољу полинома у GF(256). Затим је у модел имплементиран Лагранжов интерполациони полином, који омогућава наставнику да генерише уређене парове који представљају део кључа. У овом раду развиjен је један такав модел и приказан псеудоалгоритам за дати модел. Такође, дат је пример примене у настави програмирања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

криптографија, поља Галоа, Лагранжова интерполациона формула, настава програмирања, групни рад.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ахо, Хопкрофт (1974): A. Aho, J. Hopcroft, The Design and Analysis of Computer Algorithms, Massachusetts: Addison-Wesley Longman.

  Ален, Симен (2008): E. Allen, J. Seaman, Staying the course: Online education in the United States, Sloan Consortium, PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.

 • Ален, Боурхис, Барел, Марбри (2002): M. Allen, J. Bourhis, N. Burrell, E. Marbry, Comparing Student Satisfaction With Distance Education to Traditional Classrooms in Higher Education: A Meta-Analysis, American Journal of Distance Education, 16(2), 83−97.
 • Арготе, Груенфелд, Накуин (2001): L. Argote, D. H. Gruenfeld, C. Naquin, Group learning in organizations, In: M. E. Turner (Ed.), Groups atwork: Advances in theory and research, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 369–411.
 • Бејти, Уласевиц (2006): B. Beatty, C. Ulasewicz, Faculty perspectives on moving from Blackboard to the Moodle learning management system, TechTrends, 50(4), 36‒45.
 • Костело (2013): E. Costello, Opening up to open source: Looking at how Moodle was adopted in higher education, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e- Learning, 28(3), 187‒200.
 • Даемен, Ријмен (2002): J. Daemen, V. Rijmen, The Design of Rijndael ‒ AES ‒ The Advanced Encryption Standard, Berlin: Springer-Verlag.
 • Дејвис (1997): D. Davies, A brief history of cryptography, Information Security Technical Report, 2(2), 14‒17.
 • Де Бор (1987): C. de Boor, B-form basics, Wisconsin univ ‒ Madison Mathematics Research Center.
 • Десоки, Асхикмин (2006): A. Desoky, A. Ashikhmin, Cryptography Software System using Galois Field Arithmetic, 2006 IEEE Information Assurance Workshop, West Point, NY: IEEE, 386‒387.
 • Дојумгач, Танхан, Кимаз (2020): İ. Doyumğaç, A. Tanhan, M. S. Kiymaz, Under- standing the Most Important Facilitators and Barriers for Online Education during COV- ID-19 through Online Photovoice Methodology, International Journal of Higher Education, 10(1), 166‒190.
 • Дули (2008): J. F. Dooley, History of cryptography and cryptanalysis: Codes, Ci- phers, and their algorithms, Springer.
 • Ескобар-Родригез, Монж-Лозано (2012): T. Escobar-Rodriguez, P. Monge-Lo- zano, The acceptance of Moodle technology by business administration students, Comput- ers & Education, 58(4), 1085–1093.
 • Харт, Новоцин (2011): W. Hart, A. Novocin, Practical Divide-and-Conquer Algo- rithms for Polynomial Arithmetic, In: V. P. Gerdt, W. Koepf, E. W. Mayr, E.V. Vorozhtsov (Еds.), Computer Algebra in Scientific Computing. CASC 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 6885, Berlin, Heidelberg: Springer.
 • Хусиен (2011): K. A. Hussien, The Lagrange Interpolation Polynomial for Neural Network Learning, International Journal of Computer Science and Network Security, 11(3), 255‒261.
 • Калајџић (2011): G. Kalajdžić, Algebra, Beograd: Zavod za udžbenike.
  Кнут (1968): D. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamen- tal Algorithms, Massachusetts: Addison Wesley Longman.
  Кнут (1997): D. Knuth, The Art of Computer Programming, volume 2: Seminumeri- cal Algorithms, Massachusetts: Addison-Wesley.
 • Коцака, Бозана, Иуика (2009): Z. Koçaka, R. Bozana, Ö. Iúıka, The importance of group work in mathematics, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 2363–2365.
 • Ковач, Ковач, Фазекас (2005): A. Kovács, L. Kovács, F. Fazekas, The Lagrange Interpolation Formula in Determining the Fluid’s Velocity Potential through Profile Grids, Semantic Scholar, 26‒29.
 • Ли (2010): J.-W. Lee, Online support service quality, online learning acceptance, and student satisfaction, Internet and Higher Education, 13, 277‒283.
 • Лаки, Бранам, Етчисон (2019): A. Lucky, M. Branham, R. Atchison, Collection- Based Education by Distance and Face to Face: Learning Outcomes and Academic Dishon- esty, Journal of Science Education and Technology, 28(1), 414‒428.
 • Миловановић (1988): G. Milovanović, Numerička analiza II deo, Beograd: Naučna knjiga.
 • Милутиновић, Ђорђевић (2019): В. Милутиновић, С. Ђорђевић, Програмирање у Пајтону са задацима за вежбање, Јагодина: Факултет педагошких наука Уни- верзитета у Крагујевцу.
 • Марфи, Робшо (2002): S. Murphy, M. J. Robshaw, Essential Algebraic Structure within the AES, Annual International Cryptology Conference, Berlin, Heidelberg: Springer, 1‒16.
 • Пан (2001): V. Pan, Structured matrices and polynomials: unified superfast algo- rithms, New York: Springer-Verlag.
 • Танхан (2020): A. Tanhan, Utilizing online photovoice (OPV) methodology to ad- dress biopsychosocial spiritual economic issues and wellbeing during COVID-19: Adapting OPV to Turkish, Turkish Studies,15(4), 1029‒1086.
 • Виеновић, Адамовић (2013): M. Vienović, S. Adamović, Kriptologija I ‒ Osnove za analizu i sintezu šifarskih sistema, Beograd: Univerzitet Singidunum.
 • Егерић, Милутиновић (2003): М. Егерић, В. Милутиновић, Решавање проблемских задатака уз помоћ компјутера, Зборник радова, 7, 293‒301. ISSN 0354-9895