Критичка анализа дискурса о вирусу ковид 19 у српским медијима

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 223-236)

АУТОР(И): Катарина Б. Субановић

Е-АДРЕСА: katarina.subanovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.223S

САЖЕТАК:

Предмет овог рада јесте критичка анализа дискурса о вирусу ковид 19 у српским дневним листовима Блиц и Политика. Основни циљ истраживања подразумева проучавање два тематски повезана чланка како би се протумачиле идеолошке, политичке и друштвене околности које су утицале на њихово стварање. Чланци су анализирани по- моћу квалитативне анализе на плану микро и макроструктуре (Ван Дијк 1988). Резултати показују да, користећи различите језичке стратегије, чланци доприносе стварању панике услед ситуације изазване ковидом 19. Међутим, други текст садржи и елементе којима се романтично глорификује умеће српских стручњака, што за последицу може имати умиривање јавности у кризним временима. Закључујемо да су новински чланци изразито погодна форма за ширење идеологија, имајући у виду значај медија у формирању јавног мњења. Из тог разлога, неопходно их је деконструисати са лингвистичког становишта, а потом их и критички размотрити у односу на шире друштвене праксе. Добијени резултати односе се искључиво на испитану језичку грађу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

критичка анализа дискурса, новинарски дискурс, идеологије, корона вирус, ковид 19, српска штампа.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
ЛИТЕРАТУРА
 • Бацић, Томић (2018): М. Бацић, Г. Томић, Критичка анализа дискурса о мигрантској кризи, Наслеђе, 41, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 49‒61.
 • Бел (1994): A. Bell, The Language of News Media, Oxford: Blackwell.
 • Бибер (2020): F. Bieber, Global Nationalism in Times of the COVID-19 Pandemics, Nationality Papers, 1‒13. DOI: 10.1017/nps.2020.35
 • Ван Дијк (1988a): T. A. van Dijk, News Analysis: Case Studies of International and National News in the Press, Hillsdale, NJ ‒ Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Ван Дијк (1988b): T. A. Van Dijk, News as Discourse, Hillsdale, NJ ‒ Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Золтан (2011): K. Zoltán, Media discourse from a contrastive rhetoric perspective,У овом чланку у дневном листу Политика не налазимо идентитет аутора.
 • Novelty, Vol. 8, No. 3, Budapest: British Council in Hungary, 4‒26.
 • Јаневска (2020): Т. Јаневска, Лингвистичка (само)изолација: идеолошки аспекти новинског дискурса, Узданица, 17(2), Јагодина: Факултет педагошких наука, 111‒121.
 • Калдас-Култард, Култард (1995): C. R. Caldas-Coulthard, M. Couthlard, Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis, London ‒ New York: Routledge.
 • Кембриџ (2008): Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Кранерт и др. (2020): M. Kranert, P. Attolino, M. Berrocal, J. A. Bonatti Santos, Garcia Santamaria, N. Henaku, A. D. Lezou Koffi, C. Marziani, V. Mažeikienė, O. Pérez, K. Rajandran, A. Salamurović, COVID-19: The World and the Words: Linguistic means and discursive constructions, DiscourseNet Collaborative Working Paper Series, 2/9, 1‒8, преузето децембра 2021. са https://www.researchgate.net/ publication/344099675_COVID-19_The_World_and_the_Words_Linguistic_means_ and_discursive_constructions_About_the_CWPS.
 • Лакић (2007): I. Lakić, Modeli analize diskursa novinskih članaka, Riječ, 2, Nikšić: Institut za jezik i književnost Filozofskog fakulteta, 91‒108.
 • Лакић (2010): I. Lakić, Analiza medijskog diskursa o ratu, u: V. Vasić (red.),
 • Diskurs i diskursi: zbornik u čast Svenki Savić, Novi Sad: Filozofski fakultet, 269‒282.
 • Мишић-Илић, Крстић (2021): Б. Мишић-Илић, А. Крстић, Деагентизација у изјавама Кризног штаба поводом пандемије вируса ковид 19 у Србији, Српски језик: студије српске и словенске, 26/1, Београд: Филолошки факултет, 89‒109.
 • Рија (1998): D. Reah, The Language of Newspapers, London: Routledge. Ричардсон (2007): J. E. Richardson, Analysing Newspapers: An Approach from
 • Critical Discourse Analysis, Basingstoke ‒ New York: Palgrave Macmillan.
 • РМС (1976): Речник српскохрватскога књижевног језика, VI, Нови Сад: Ма- тица српска.
 • Ферклаф (1995a): N. Fairclough, Media Discourse, London: Edward Arnold. Ферклаф (1995b): N. Fairclough, Critical Dicourse Analysis: The Critical Study of Language, London ‒ New York: Longman.