Neki aspekti realizacije univerzitetske nastave na daljinu za vreme pandemije

Uzdanica XVIII 2 (2021), (str. 169-186)

AUTOR(I): Maja M. Dimitrijević, Irena B. Golubović-Ilić, Vladimir M. Stanojević

E-ADRESA: maja0205@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.169D

SAŽETAK:

Istraživanje predstavljeno u radu bavi se mišljenjem i stavovima studenata o izmenjenim načinima realizacije nastave i organizaciji obrazovnog proce- sa u uslovima privremene obustave kontaktne nastave na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini za vreme pandemije izazvane virusom kovid 19. U ulozi ispitanika nalazi se grupa od 35 studenata treće godine osnovnih akademskih studija na studijskom programu Učitelj, a analiza njihovih odgovora ukazala je 1) da su ispitanici uglavnom bez većih prepreka mogli aktivno da prate video-konferencijsku nastavu predmeta Metodika na- stave srpskog jezika i književnosti i Metodike nastave prirode i društva i rade na materijalima postavljanim na platforme za učenje; 2) da su zadovoljni svojom participa- cijom u organizaciji onlajn-nastave, kvalitetom e-materijala koji su im prezentovani i zalaganjem predmetnih nastavnika da obezbede dobar kvalitet nastavnog procesa u izmenjenom kontekstu.

Iako većina anketiranih studenata nije mogla sa dovoljno pouzdanja da proceni da li je nastava na daljinu manje uspešna od nastave na fakultetu, više od polovine je saglasno sa predlogom da se i ubuduće, u postpandemijskom periodu, jedan deo časova pomenutih metodičkih predmeta realizuje u onlajn-formatu.

KLJUČNE REČI:

nastava na daljinu, onlajn-nastava, univerzitetska nastava, pandemija, metodika nastave srpskog jezika i književnosti, metodika nastave prirode i društva.

LITERATURA:

 • Adamov, Segedinac (2006): J. Adamov, M. Segedinac, E-učionica u savremenoj nastavnoj praksi, Pedagogija, 61 (4), 531–542.
 • Al-Mavi, Morgan Kveju, Garaibe (2021): W. Al-Mawee, K. Morgan Kwayu, Gharaibeh, Student’s perspective on distance learning during COVID-19 pandemic: A case study of Western Michigan University, United States, International Journal of Educa- tional Research Open, Vol. 2, 100080.
 • Anđelković, Petrović (2018): I. Anđelković, D. S. Petrović, Mišljenja nastavnika u Srbiji o povratnim informacijama koje dobijaju o svom radu: sekundarne analize istraži- vanja TALIS 2013, Godišnjak za psihologiju, Vol. 15, 41–55.
 • Bejli, Kard (2009): C. J. Bailey, K. A. Card, Effective pedagogical practices for online teaching: Perception of experienced instructors, Internet and Higher Education, 12, 152–155.
 • Getova, Mileva, Angelova-Igova (2020): A. Getova, E. Mileva, B. Angelova- Igova, Online education during pandemic, according to students from two Bulgarian uni- versities, Pedagogy, Volume 92, Number 7s, 211–219.
 • Gilet-Svon (2017): J. Gillett-Swan, The challenges of online learning: Supporting and engaging the isolated learner, Journal of Learning Design, 10 (1), 20–30.
 • Gilbert (2015): B. Gilbert, Online Learning Revealing the Benefits and Challenges, Education Masters, St. John Fisher College: Fisher Digital Publications, paper 303. https://fisherpub.sjfc.edu/education_ETD_masters/303
 • Golubović-Ilić, Stanković, Aleksić Veljković (2020): I. Golubović-Ilić, Stanković, A. Aleksić Veljković, The analysis of student’s attitudes toward distance learning at the University, In E. Kopas-Vukašinović, A. Stojanović (Eds.), The strategic directions of the development and improvement of higher education quality: challenges and dilemmas, Vranje: University of Niš, Faculty of Education – Jagodina: University of Kragu- jevac, Faculty of Education, 64–76.
 • Dubi, Pandi (2020): P. Dubey, D. Pandey, Distance learning in higher education during pandemic: challenges and opportunities, The International Journal of Indian Psy- chology, 8 (2), 43–46.
 • Kuleva (2020): M. Kuleva, The impact of COVID-19 pandemic on the evaluation of the effectiveness of online distance learning, Pedagogy, Volume 92, Number 7s, 74–83. Maikan, Kokorada (2021): Maria-Anca Maican, Elena Cocorada, Online Foreign Language Learning in Higher Education and Its Correlates during the COVID-19 Pan-
 • demic, Sustainability 13, 781. https://doi.org/10.3390/su13020781
 • Mandić (2009): D. Mandić, Obrazovanje na daljinu. Preuzeto 20. 3. 2020. http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/rad1_.pdf
 • Matijašević, Carić, Škorić (2021): J. Matijašević, M. Carić, S. Škorić, On- lajn-nastava u visokom obrazovanju – prednosti, nedostaci i izazovi, u: Onlajn-nastava na univerzitetima, V. Katić (ur), Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih na- uka, 165–168. https://www.researchgate.net/publication/349394694_Online_nastava_u_visokom_obrazovanju_-_prednosti_nedostaci_i_izazovi
 • Ngujen (2015): T. Nguyen, The effectiveness of online learning: Beyond no significant difference and future horizons, MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11 (2), 309–319.
 • PIUN (2005): Povratne informacije u nastavi fokusiranoj na studenta, Univerzitet Crne Gore: Centar za studije i kontrolu kvaliteta (prema: Zalkida Hadžibegović, Evaluiranje rada: povratna veza između studenta i nastavnika u procesu podučavanja modeliranog pre- ma studentu, Prilozi za pedagoško-andragošku praksu na univerzitetu, Sarajevo, 118–127). Rezultati istraživanja Stavovi mladih o onlajn-nastavi u Srbiji, 2020. http://zadecu.org/wp-content/uploads/2021/02/Rezultati-istrazivanje-o-stavovima-mladih-o-onlajn-obrazovanju-u-Srbiji-1.pdf Posećeno 26. 9. 2021.
 • Smart, Kepel (2006): K. L. Smart, J. J. Cappel, Students’ perceptions of online learning: A comparative study, Journal of Information Technology Education: Research, 5 (1), 201–219.
 • Stojanović (2020): D. Stojanović, Analiza realizacije učenja na daljinu u Srbiji za vreme pandemije virusa kovid 19, Black swan in the world economy 2020, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 121–140.
 • Sun, Čen (2016): A. Sun, X. Chen, Online education and its effective practice: A research review, Journal of Information Technology Education: Research, 15, 157–190.
 • Tonković, Pongračić, Vrsalović (2020): A. Tonković, L. Pongračić, P. Vrsalović, Djelovanje pandemije kovid 19 na obrazovanje diljem svijeta, Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama, 4, 121–134.