Неки аспекти реализације универзитетске наставе на даљину за време пандемије

Узданица XVIII 2 (2021), (стр. 169-186)

АУТОР(И): Маја M. Димитријевић, Ирена Б. Голубовић-Илић, Владимир М. Станојевић

Е-АДРЕСА: maja0205@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.II.169D

САЖЕТАК:

Истраживање представљено у раду бави се мишљењем и ставовима студената о измењеним начинима реализације наставе и организацији образовног проце- са у условима привремене обуставе контактне наставе на Факултету педагошких наука у Јагодини за време пандемије изазване вирусом ковид 19. У улози испитаника налази се група од 35 студената треће године основних академских студија на студијском програму Учитељ, а анализа њихових одговора указала је 1) да су испитаници углавном без већих препрека могли активно да прате видео-конференцијску наставу предмета Методика на- ставе српског језика и књижевности и Методике наставе природе и друштва и раде на материјалима постављаним на платформе за учење; 2) да су задовољни својом партиципа- цијом у организацији онлајн-наставе, квалитетом е-материјала који су им презентовани и залагањем предметних наставника да обезбеде добар квалитет наставног процеса у измењеном контексту.

Иако већина анкетираних студената није могла са довољно поуздања да процени да ли је настава на даљину мање успешна од наставе на факултету, више од половине је сагласно са предлогом да се и убудуће, у постпандемијском периоду, један део часова поменутих методичких предмета реализује у онлајн-формату.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

настава на даљину, онлајн-настава, универзитетска настава, пандемија, методика наставе српског језика и књижевности, методика наставе природе и друштва.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Адамов, Сегединац (2006): Ј. Adamov, M. Segedinac, E-učionica u savremenoj nastavnoj praksi, Pedagogija, 61 (4), 531–542.
 • Ал-Мави, Морган Квеју, Гараибе (2021): W. Al-Mawee, K. Morgan Kwayu, Gharaibeh, Student’s perspective on distance learning during COVID-19 pandemic: A case study of Western Michigan University, United States, International Journal of Educa- tional Research Open, Vol. 2, 100080.
 • Анђелковић, Петровић (2018): I. Anđelković, D. S. Petrović, Mišljenјa nastavnika u Srbiji o povratnim informacijama koje dobijaju o svom radu: sekundarne analize istraži- vanјa TALIS 2013, Годишњак за психологиjу, Vol. 15, 41–55.
 • Бејли, Кард (2009): C. J. Bailey, K. A. Card, Effective pedagogical practices for online teaching: Perception of experienced instructors, Internet and Higher Education, 12, 152–155.
 • Гетова, Милева, Ангелова-Игова (2020): А. Getova, Е. Mileva, B. Angelova- Igova, Online education during pandemic, according to students from two Bulgarian uni- versities, Pedagogy, Volume 92, Number 7s, 211–219.
 • Гилет-Свон (2017): J. Gillett-Swan, The challenges of online learning: Supporting and engaging the isolated learner, Journal of Learning Design, 10 (1), 20–30.
 • Гилберт (2015): B. Gilbert, Online Learning Revealing the Benefits and Challenges, Education Masters, St. John Fisher College: Fisher Digital Publications, paper 303. https:// fisherpub.sjfc.edu/education_ETD_masters/303
 • Голубовић-Илић, Станковић, Алексић Вељковић (2020): I. Golubović-Ilić, Stanković, А. Aleksić Veljković, The analysis of student’s attitudes toward distance learning at the University, In E. Kopas-Vukašinović, A. Stojanović (Eds.), The strategic directions of the development and improvement of higher education quality: challenges and dilemmas, Vranje: University of Niš, Faculty of Education – Jagodina: University of Kragu- jevac, Faculty of Education, 64–76.
 • Дуби, Панди (2020): P. Dubey, D. Pandey, Distance learning in higher education during pandemic: challenges and opportunities, The International Journal of Indian Psy- chology, 8 (2), 43–46.
 • Кулева (2020): М. Kuleva, The impact of COVID-19 pandemic on the evaluation of the effectiveness of online distance learning, Pedagogy, Volume 92, Number 7s, 74–83. Маикан, Кокорада (2021): Maria-Anca Maican, Elena Cocorada, Online Foreign Language Learning in Higher Education and Its Correlates during the COVID-19 Pan-
 • demic, Sustainability 13, 781. https://doi.org/10.3390/su13020781
 • Мандић (2009): Д. Мандић, Образовање на даљину. Преузето 20. 3. 2020. http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/rad1_.pdf
 • Матијашевић, Царић, Шкорић (2021): J. Matijašević, M. Carić, S. Škorić, On- lajn-nastava u visokom obrazovanju – prednosti, nedostaci i izazovi, u: Onlajn-nastava na univerzitetima, V. Katić (ur), Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih na- uka, 165–168. https://www.researchgate.net/publication/349394694_Online_nastava_u_ visokom_obrazovanju_-_prednosti_nedostaci_i_izazovi
 • Нгујен (2015): T. Nguyen, The effectiveness of online learning: Beyond no significant difference and future horizons, MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11 (2), 309–319.
 • ПИУН (2005): Povratne informacije u nastavi fokusiranoj na studenta, Univerzitet Crne Gore: Centar za studije i kontrolu kvaliteta (prema: Zalkida Hadžibegović, Evaluiranje rada: povratna veza između studenta i nastavnika u procesu podučavanja modeliranog pre- ma studentu, Prilozi za pedagoško-andragošku praksu na univerzitetu, Sarajevo, 118–127). Резултати истраживања Ставови младих о онлајн-настави у Србији, 2020. http://zadecu.org/wp-content/uploads/2021/02/Rezultati-istrazivanje-o-stavovima-mladih-o-onlajn-obrazovanju-u-Srbiji-1.pdf Посећено 26. 9. 2021.
 • Смарт, Кепел (2006): K. L. Smart, J. J. Cappel, Students’ perceptions of online learning: A comparative study, Journal of Information Technology Education: Research, 5 (1), 201–219.
 • Стојановић (2020): D. Stojanović, Analiza realizacije učenja na daljinu u Srbiji za vreme pandemije virusa kovid 19, Black swan in the world economy 2020, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 121–140.
 • Сун, Чен (2016): A. Sun, X. Chen, Online education and its effective practice: A research review, Journal of Information Technology Education: Research, 15, 157–190.
 • Тонковић, Понграчић, Врсаловић (2020): A. Tonković, L. Pongračić, P. Vrsalović, Djelovanje pandemije kovid 19 na obrazovanje dilјem svijeta, Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama, 4, 121–134.