Из именослова романа „Браћа по матери“ Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 177-187)

АУТОР(И): Миливој С. Ћук

Е-АДРЕСА: milivojcuk@hotmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.177C

САЖЕТАК:

У овом раду представљена је антропономастичка анализа романа Браћа по матери Јована Радуловића. Циљ рада је да се осветли Радуловићев приступ антропонимима (и топонимима) у наведеном роману. Истраживање је нарочито усмерено на фиктивни део укупног антропонимског корпуса, где је до изражаја највише дошао Радуловићев однос према именима ликова у роману, особито његова склоност ка осми- шљавању именâ. Приликом анализе користили смо се доступним речницима именâ и презименицима, уз неизоставно ослањање на сопствено језичко осећање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

антропономастичка анализа, Јован Радуловић, Браћа по матери, фиктивна антропонимија, семантичка мотивисаност, творбени обрасци, ономатолошка значења.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОР
 • Радуловић (1986): Jovan Radulović, Braća po materi, Beograd: Prosveta.
ЛИТЕРАТУРА
 • Грковић (1977): Милица Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд: Вук Караџић.
 • Грковић (2017): Милица Грковић, Лична имена у српском народу, Нови Сад: Прометеј.
 • Иванић (2013): Душан Иванић, У матици приче: О дјелу Јована Радуловића, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Ковачевић (2012): Милош Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Маројевић (1984): Радмило Маројевић, Словенски антропоними, Ономатолошки прилози, V, Београд, 183–195.
 • Михајловић (2002): Велимир Михајловић, Српски презименик, Нови Сад: Аурора.
 • Моловић (1977): Јордан Моловић, Ужички надимци, Ужички зборник, Прилози за политичку, културну и економску историју Титовог Ужица и околине, бр. 6, 365–381.
 • Накићеновић (1999): Прота Саво Накићеновић, Книнска Крајина, Книн ‒ Бео- град: Дигитално издање према другом издању Српског културног друштва „Зораˮ.
 • Радуловић (2007): Јован Радуловић, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда / Чигоја штампа.
 • РМС (1967–1976): Речник српскохрватскога књижевног језика 1–6, Нови Сад: Матица српска.
 • Флоренски (2017): Павле Флоренски, Имена, Београд: Логос.
 • Шимундић (1988): Mate Šimundić, Rječnik osobnih imena, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.
 • Шћепановић (1997): Михаило Шћепановић, Именослов ваљевске петнице, Београд ‒ Ваљево: Институт за српски језик САНУ, Истраживачка станица Петница, ИП Колубара.
 • Шћепановић, Баук (2003): Михаило Шћепановић, Снежана Баук, Терминоло- гија српске антропонимије, Научни састанак слависта у Вукове дане, 32/3, Београд, 269–287.
 • Лексик (1976): Leksik prezimena Socijalističke republike Hrvatske, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.