Генерацијски односи у делима Јована Радуловића („Учитељ Доситеј“, „Голубњача“, „Браћа по матери“ и „Од Огњене до Благе Марије“) и њихова друштвена условљеност 

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 153-161)

АУТОР(И): Растко Лончар

Е-АДРЕСА: rastkoloncar93@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.153L

САЖЕТАК:

Идеја рада јесте да испита – користећи методе анализе и синтезе, те компаративни метод – могућности сагледавања међугенерацијских односа у крајишким породицама у делима Јована Радуловића која се баве различитим историјским периодима, као и узрочнике различитих унутрашњих облика породичних заједница у Радуловићевом делу, са посебним освртом на њихову верску, политичку и економску условљеност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Далматинска Загора, драма, Јован Радуловић (1951–2018), породица, роман.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
  • Радуловић (1983): Јован Радуловић, Голубњача, Београд: БИГЗ.
  • Радуловић (1988): Јован Радуловић, Са обе стране, у: Даље од олтара, Бео- град: Српска књижевна задруга.
  • Радуловић (1989): Јован Радуловић, Браћа по матери, Београд: Народна књига. Радуловић (1990): Јован Радуловић, Учитељ Доситеј, Београд: Српска књижевна задруга.
  • Радуловић (2002): Јован Радуловић, Нана Пепина, у: Старе и нове приче, Бео- град: Дерета.
  • Радуловић (2008): Јован Радуловић, Од Огњене до Благе Марије, Београд: Evro-Giunti.
  • Иванић (1998): Душан Иванић, Књижевност Српске Крајине, Београд: БИГЗ–Чигоја штампа.
  • Кораћ (1987): Станко Кораћ, Преглед књижевног рада Срба у Хрватској, Загреб: Просвјета.
  • Мијач (1983): Дејан Мијач, О Голубњачи: из редитељске бележнице, у: Јован Радуловић, Голубњача, Београд: БИГЗ, 187–189.
  • Мирковић (1989): Чедомир Мирковић, Приповедач и романсијер: Два погледа на прозу Јована Радуловића, у: Јован Радуловић, Браћа по матери, Београд: Народна књига, 247–255.