Српски писци и дјела у огледима Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 121-135)

АУТОР(И): Горан М. Максимовић

Е-АДРЕСА: goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.121M

САЖЕТАК:

У расправи је усмјерена пажња на огледе Јована Радуловића (1951‒2010), посвећене појединим српским писцима и неким драгоцјеним личностима из српске прошлости. Претежно се ради о ствараоцима са простора Далмације, као оног ужег Радуловићевог завичаја. Указујемо на текстове о Герасиму Зелићу, Сими Матавуљу, Сави Бјелановићу, Мирку Королији, Марији Илић-Агаповој, Владану Десници, који су углавном настали као предговори за издања њихових дјела или су изговорени као бесједе поводом обиљежавања појединих јубилеја. Блиске су им по концепцији и бесједе које су настале приликом Радуловићевих добијања угледних књижевних награда („Бора Стан- ковић”, „Петар Кочић”, „Бранко Ћопић”, „Златни сунцокрет”). Анализирани текстови указују на поетичка прожимања Радуловићевог дјела са тумаченим писцима, као и спо- собност да у кратким формама, као што су оглед и есеј, укаже на суштинска умјетничка и поетичка чворишта у њиховим дјелима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

оглед, есеј, бесједа, расправа, поетика, српски писци, историјске личности, Далмација.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
 • Радуловић (1988): Јован Радуловић, Житије Герасима Зелића, поговор, у: Герасим Зелић, Житије, Српска књижевност ‒ Мемоари, дневници, аутобиографије, књига 4, Београд: Нолит, 477‒487.
 • Радуловић (2001): Јован Радуловић, Уз овај избор, поговор, у: Симо Матавуљ,
 • Десет најлепших прича, прир. Јован Радуловић, Београд: Лирика, 201‒203.
 • Радуловић (2007): Јован Радуловић, Десет најлепших прича Симе Матавуља,
 • Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 55‒58.
 • Радуловић (2007а): Јован Радуловић, Сава Бјелановић, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 51‒54.
 • Радуловић (2007б): Јован Радуловић, Мирко Королија, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 23‒36.
 • Радуловић (2007в): Јован Радуловић, Уз Одабране радове Марије Илић-Ага- пове, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 37‒46.
 • Радуловић (2007г): Јован Радуловић, Сто година од рођења Владана Деснице,
 • Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 5‒22.
 • Радуловић (2007д): Јован Радуловић, Награда Бора Станковић, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 101‒104.
 • Радуловић (2007ђ): Јован Радуловић, Награда Бранко Ћопић, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 105‒108.
 • Радуловић (2007е): Јован Радуловић, Награда Петар Кочић, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 109‒110.
 • Радуловић (2007ж): Јован Радуловић, Награда Виталове фондације Златни сунцокрет, Зрна из плеве, Београд: Библиотека града Београда, 97‒100.