Антиномије завичајности у прози Јована Радуловића

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 107-120)

АУТОР(И): Душко Бабић

Е-АДРЕСА: dusko.babic@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.107B

САЖЕТАК:

У овом раду анализирана су дела Јована Радуловића из завичајног тематског круга, који чини најобимнији и најзначајнији део његовог књижевног опуса. У обради ових тема емоција и став писца крећу се од припадања и поистовећивања до отклона и критичке дистанце. У раду се истражују историјски, геополитички, културолошки и поетички аспекти ових антиномија. Пишчев однос према завичају и његова „филозофија завичајности”, при томе, посматрају се у светлу Цвијићевих менталитетских особина динарског човека и најважнијих идентитетских црта српске књижевности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

проза, Јован Радуловић, завичај, менталитет, историја, хроника, контраст.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Радуловић (1988): Јован Радуловић, Голубњача, Београд: Рад.
 • Радуловић (1988): Јован Радуловић, Даље од олтара, Београд: Српска књи- жевна задруга.
 • Радуловић (1986): Јован Радуловић, Браћа по матери, Београд: Просвета. Радуловић (1998): Јован Радуловић, Прошао живот, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Радуловић (2012): Јован Радуловић, Сумњива сахрана, Београд: Српска књи- жевна задруга.
 • Радуловић (2008): Jovan Radulović, Od Ognjene do Blage Marije, Beograd: Evro-Giunti.
ЛИТЕРАТУРА
 • Вучковић (1998): Радован Вучковић, Романсијерски реквијем, поговор, у: Ј. Радуловић, Прошао живот, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Делић (1998): Јован Делић, Радуловићева књига мртвих, поговор, у: Ј. Раду- ловић, Прошао живот, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Деретић (2020): Јован Деретић, Пут српске књижевности, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Ђого (2020): Гојко Ђого, Земљани пут, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Иванић (2013): Душан Иванић, У матици приче, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Јеремић (1988): Љубиша Јеремић, Историја и легенда у приповестима Јована Радуловића, предговор, у: Ј. Радуловић, Даље од олтара, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Микић (1989): Радивоје Микић, Приповедач Јован Радуловић, поговор, у: Ј. Радуловић, Голубњача, Београд: Рад.
 • Радуловић (1987): Јован Радуловић, Игра мрака и светлости, поговор, у: В. Десница, Зимско љетовање, Београд: Рад.
 • Радуловић (1988): Јован Радуловић, Бакоња Симе Матавуља, предговор, у: С. Матавуљ, Бакоња фра Брне, Београд: Рад.
 • Цвијић (2006): Јован Цвијић, Психичке особине Јужних Словена, Београд: Срп- ска књижевна задруга.