Над „Голубњачом“ уживо

Узданица XVIII 2 (ЈР) (2021), (стр. 99-105)

АУТОР(И): Војислав П. Јелић

Е-АДРЕСА: vojislav.p.jelic@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.099J

САЖЕТАК:

Драма Голубњача, иако је првенствено вишеслојно и сложено књижевно дело, није побудила пажњу књижевних критичара колико оних душебрижника који су у њој видели опасност због могућих прекрајања историјских чињеница које су већ биле устаљене као „кредо” постојеће друштвене стварности. Али управо њена позоришна реализација представља основу која писаном тексту даје снагу живе, отелотворене речи. На тај начин писац је отворио своју књижевну ризницу читаоцима исто онако као што је магијском снагом живе речи привукао гледаоце да гледају његове драме.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Голубњача, драма, жива реч, јама, магарац

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
  • Аверинцев (1982): Сергеј Сергејевич Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, Београд: Књижевна мисао, СКЗ.
  • Андрић (1981): Иво Андрић, Знакови поред пута, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 16, Београд.
  • Бојанин (2014): Светомир Бојанин, Четири есеја о доброти, Београд: Конрас.
  • Будимир, Флашар (1991): Милан Будимир, Мирон Флашар, Преглед римске књижевности, De auctoribus Romanis, четврто издање, Београд: Научна књига.
  • Иљин (2010): Иван Александрович Иљин, Загледан у живот: књига проми- шљања свакодневице, Стари Бановци: Бернар.
  • Патријарх Павле (1997): Патријарх српски Павле, Молитве и молбе, друго, допуњено издање, Београд: БИГЗ.
  • Радуловић (1983): Jovan Radulović, Golubnjača, Beograd: BIGZ. Радуловић (2008): Jovan Radulović, Od Ognjene do Blage Marije, Beograd.
  • Радуловић (2019): Јован Радуловић, Магарац, Српски књижевни лист, Лист за књижевност, уметност и културу, год. VIII/XVIII, бр. 25/130, Београд.
  • РКТ (1992): Rečnik književnih termina, drugo, dopunjeno izdanje, glavni i odgovorni urednik Dr Dragiša Živković, Beograd: Nolit.
  • Селимовић (1974): Меша Селимовић, Острво, Београд: Просвета.