Ritam pripovedanja i karakteristike složene rečenice u zbirci „Sumnjiva sahrana“

Uzdanica XVIII 2 (JR) (2021), (str. 75-88)

AUTOR(I): Ilijana R. Čutura

E-ADRESA: ilijana.cutura@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica18.2.075C

SAŽETAK:

U radu se izdvajaju one sintaksičke karakteristike rečenice i (delimično) organizacije teksta koje doprinose oblikovanju specifičnog ritma pripovedanja u zbirci Sumnjiva sahrana Jovana Radulovića. Pokazuje se da su dominantni karakteristični postupci u ovom smislu nizanje koordiniranih (često asindetskih) predikatskih rečenica, amplifikacija i kumulacija, i ponavljanja leksema, sintagmi i modifikovanih obimnijih delova teksta.

KLJUČNE REČI:

Sumnjivasahrana, Jovan Radulović, koordinacija, asindetska rečenica, ponavljanje, amplifikacija, kumulacija.

LITERATURA:

IZVORI I LITERATURA
  • Badurina, Palašić (2019): Lada Badurina, Nikolina Palašić, Asindetske subordinirane strukture, Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 45/2 , Zagreb, 249–263.
  • Ivanić (2013): Dušan Ivanić, U matici priče. O djelu Jovana Radulovića, Beograd: Srpska književna zadruga.
  • Jevtić (1999): Miloš Jevtić, Ostaje priča, razgovori sa Jovanom Radulovićem, Valjevo: Kej.
  • Književni dijalog, emisija RTS (emitovana 13. 5. 2015), razgovor sa Jovanom Radulovićem vodio Aleksandar Gatalica
  • Kovačević (1998): Miloš Kovačević, Sintaksa složene rečenice u srpskom jeziku, Beograd – Srbinje: Raška škola – Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta.
  • Kovačević (2000): Miloš Kovačević, Stilistika i gramatika stilskih figura, Kragujevac: Kantakuzin.
  • Kovačević (2021): Miloš Kovačević, Asindetske rečenice kao jezičko-stil- ska dominanta pripovijedaka Jovana Radulovića, Uzdanica, tematski vanredni broj posvećen Jovanu Raduloviću (u štampi).
  • Novosti, Magija priče: Magija priče, Novosti, 6. 9. 2012, https://www.novosti. rs/vesti/kultura.71.html:395912-Knjiga-Sumnjiva-sahrana-Magija-price (posećeno 18. 8. 2021).
  • Politika,   Radulović:   Politika,   9.   9.   2012,   http://www.politika.rs/sr/clanak/232686/Zazirem-od-pisaca-koji-pisu-samo-romane# (posećeno 3. 12. 2020) Stepanov (2008): Strahinja Stepanov, Asindetske sintaksičke strukture u romanu Foliranti, Prilozi proučavanju jezika, br. 39, 259–274.
  • Čutura (2014): Ilijana Čutura, Centar i periferija u jubilarnom Kolu SKZ, u: D. Lakićević (ur.) Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge, Beograd: SKZ, 139–157.